ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สปป. ลาว ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาว 2561 นี้ด้วย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ สปป. ลาว นับว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในลาว 4.2 ล้านคน สร้างรายได้ 724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป. ลาว สามารถสร้างรายรับเป็นอันดับที่ 4 รองจากรายรับด้านพลังงาน อุตสาหกรรมอื่นๆ และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลได้คาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในลาวไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน และสร้างรายได้ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ฉบับวันที่ 27พฤศจิกายน 2560
ที่มารูปภาพ: http://blog.bangkokair.com
29 พฤศจิกายน 2560

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ