ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สปป. ลาว ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาว 2561 นี้ด้วย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ สปป. ลาว นับว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในลาว 4.2 ล้านคน สร้างรายได้ 724 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป. ลาว สามารถสร้างรายรับเป็นอันดับที่ 4 รองจากรายรับด้านพลังงาน อุตสาหกรรมอื่นๆ และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลได้คาดการณ์ว่าปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในลาวไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน และสร้างรายได้ประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ฉบับวันที่ 27พฤศจิกายน 2560
ที่มารูปภาพ: http://blog.bangkokair.com
29 พฤศจิกายน 2560

Back to the list

More Related

  • ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท
  • ในปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลวงพระบางเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.2 และคาดว่าในปี 2561เศรษฐกิจจะเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.4 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 46
  • นายแก้วพิลาวัน อาไพลาด ได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ต่อการประชุมการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ปี 2560
  • กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว จัดการประชุมภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบรอบ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าเป็นสำคัญ
  • ปัจจุบันจีนมีความต้องการข้าวในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนปลูกข้าวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระบบชลประทานขนาดใหญ่สามารถหล่อเลี้ยงและรองรับการปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี
  • ในปีที่ผ่านมา การค้ากับต่างประเทศของ สปป.ลาว มีมูลค่ากว่า 9.345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป.ลาว ได้ดุลการค้ากว่า 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่ามูลค่าการค้ากับต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.993 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ