Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
เมื่อวันที่ 10 -13 กรกฎาคม 2560 งาน Innoprom 2017 จัดภายใต้หัวข้อ Intelligent Production: Global Approach ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน อุตสาหกรรม โลจิสติกข์ และอุตสาหกรรมเครื่องกล โดยงานดังกล่าวได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม 4.0  ศักยภาพอุตสาหกรรมพลเรือน และเทคโนโลยีที่ใช้ใน การบริหารงานภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักธุรกิจรัสเซียและต่างชาติที่เข้าร่วมงาน โดยเน้นการแสดงเทคโนโลยี ทั้งโปรแกรม อุปกรณ์ และหุ่นยนต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และ        การเขียน/ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและบริหาร  ความเสี่ยงในการลงทุน
ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการอภิปราย การเสวนา การหารือโต๊ะกลม และการจับคู่ทางธุรกิจรวมกว่า 150 รายการ หลายประเทศได้จัดนิทรรศการแสดงสินค้าเทคโลยีและการบริการด้านอุตสาหกรรมในงาน (ญี่ปุ่น เยอรมนี อิตาลี อินเดีย และ เกาหลีใต้) และมีบริษัทเอกชนชั้นนำจาก ปท. ต่างๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้แทนจากภาคการเงินในงานกว่า 640 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นนักธุรกิจจีนและญี่ปุ่น หลายประเทศละ 170 ราย
ระหว่างพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2560 ประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดงาน Innprom 2017 โดยกล่าวถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีชั้นสูงที่รัสเซียคิดค้นอยู่มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการบริหารงานอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของรัสเซียในตลาดโลก ความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศสู่อุตสาหกรรมพลเรือนของรัสเซีย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียกำกับดูแล และการผลิตสินค้า ทางเทคโนโลยีให้มีความหลากหลายตอบสนองกับความต้องการของตลาดซึ่งบริษัท Rostec  เป็นผู้รับผิดชอบ
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของรัสเซียที่รัฐบาลได้สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน อาทิ การส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตเทคโนโลยีชั้นสูง การสร้าง/หาตลาดสำหรับสินค้าเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างปัจจัยและบรรยากาศที่ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมตั้งแต่ระดับสหพันธถึงระดับชุมชน  
19 กรกฎาคม 2560

Back to the list

More Related

 • Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
 • ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ www.ThailandPresents.com
 • บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันในงาน SPIEF 2017 <br />
  <br />
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงาน St. Petersburg Economic Forum (SPIEF)  ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. สวิตเซอร์แลนด์ บริษัทลูกของบริษัท Rostneft ของรัสเซียได้ลงนามสัญญาซื้อ – ขาย น้ำมัน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก และ สำนักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปี ค.ศ. 2037 และจะทำให้บริษัททั้งสองสามารถซื้อขายน้ำมันระหว่างกันได้ในจำนวนสูงสุดถึง 200 ล้านตัน และทำให้ ปตท. กลายเป็นผู้กระจายน้ำมันคุณภาพดีจากรัสเซียในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย การลงนามสัญญาดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติตาม MOU ครม. ระหว่าง ปตท. และบริษัท Rostneft ของรัสเซียที่ลงนามเมื่อเดือน ก.ย. 2559 ระหว่างงาน Eastern Economic Forum (EEF)<br />
 • เอกอัครราชทูตฯ และ ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) หารือลู่ทางกระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย – EAEU <br />
  <br />
  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ได้เข้าพบหารือกับนาย Tigran Sargsyan ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) อดีตนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับ Eurasian Economic Union (EAEU) โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์  พรพรรณ ภิรมย์พานิช เข้าร่วมด้วย <br />
  <br />
  ไทยได้รับการสนับสนุน การจัดทำ Joint Feasibility Study (JFS) เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง EAEU กับ ไทย จาก นาย Sargsyan อย่างไรก็ดี ขณะนี้ EAEU อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงดังกล่าวกับอีก 7 ประเทศ  ดังนั้น ประธาน Board ของ EEC จึงเสนอให้ไทยอาศัยกลไกบันทึกความร่วมมือระหว่าง EEC กับไทย ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำ FTA ในอนาคต <br />
  ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายกำลังจัดทำร่างสุดท้ายของบันทึกความร่วมมือที่มีสาระสำคัญเป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนของทั้งไทย และ EAEU โดยคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ