เดนมาร์กเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลมากที่สุดใน EU
เดนมาร์กได้จัดอยู่ในอันดับต้นของ Digital Economy and Society Index ประจำปี 2559 ของ EU โดยเดนมาร์กมีประชากรที่มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีออนไลน์มากที่สุดใน EU โดยมีการใช้บริการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตที่สูง โดยเฉพาะสำหรับการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 88) บริการ video on demand (ร้อยละ 78) และการซื้อของออนไลน์ (ร้อยละ 82) โดยร้อยละ 15 ของรายได้ของธุรกิจเดนมาร์กมาจากช่องทางทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ เดนมาร์กได้พัฒนาการให้บริการของภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิตัลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าสูงในการบริการประชาชน โดยเดนมาร์กเป็นประเทศ EU ที่มีประชาชนใช้บริการ e-Government มากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเอสโตเนีย 

 

แหล่งภาพ: http://www.freedigitalphotos.net (โดย Stuart Miles)
2 มิถุนายน 2559

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ