เศรษฐกิจฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559
1.    สำนักงานสถิติแห่งชาติฮังการีรายงานว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ร้อยละ 0.8 โดยเป็นผลจากการลดลงของงบประมาณอียูที่สนับสนุนโครงการในฮังการีและการชะลอตัวของการผลิตรถยนต์  ในไตรมาสแรกของปีนี้ฮังการีได้รับงบประมาณจากอียูประมาณ 1.8 แสนล้านโฟรินท์ (ประมาณ 23,200 ล้านบาท) ในขณะที่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับงบประมาณ 4.9 แสนล้านโฟรินท์ (ประมาณ 63,200 ล้านบาท)
2.    รัฐบาลคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี โดยจะพยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากอียูและกระตุ้นการบริโภคในประเทศ มาตรการสำคัญคือ การลดภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าหลายรายการ เช่น บ้านพักอาศัย และในปีหน้าจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก ไข่ และนมสดเหลือร้อยละ 5 รวมทั้งลดภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและร้านอาหารเหลือร้อยละ 18 นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจอีกประการคือ การค้าต่างประเทศของฮังการีมีแนวโน้มที่ดี โดยในช่วงมกราคม – เมายน 2559 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยฮังการีได้ดุลการค้า 3.4 พันล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 406 ล้านยูโร ทั้งนี้ OECD คาดการณ์อัตราเติบโตของ GDP ในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 1.9
3.    รัฐบาลสามารถลดอัตราการว่างงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีชาวฮังการีที่มีงานทำประมาณร้อยละ 68 ของประชากร อัตราว่างงานลดเหลือร้อยละ 5.8 และรัฐบาลตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 75 ในปี 2563
4.    เศรษฐกิจฮังการีพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก เห็นได้จากการที่อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของการผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ดี เมื่อปี 2558 เป็นครั้งแรกที่ฮังการีผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 5 แสนคัน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ที่ไม่ต้องมีคนขับ โดยจะสร้าง test track ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางที่เมือง Zalaegerszeg มูลค่า 4 หมื่นล้านโฟรินท์ ทั้งนี้ ในบรรดาบริษัทรถยนต์ใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรกของโลก มี 15 บริษัทที่มีฐานการผลิตในฮังการีและมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้กว่า 150,000 คน
5.    การค้ากับไทย – มูลค่าการค้าไทย-ฮังการีตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2559 มีอัตราขยายตัวลดลงที่ร้อยละ -8.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยหลายรายการมีอัตราขยายตัวติดลบ อาทิ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนรถยนต์ หม้อแปลงไฟฟ้า และเลนส์

10 ตุลาคม 2559

Back to the list

More Related

  • สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560
  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเชิญร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017
  • ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร
  • อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี
  • ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน
  • 1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี
    ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้

                    1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ