รู้ไว้กันพลาด ! มาตรการสำหรับคาราวานสินค้าไทยไปกัมพูชา
รู้ไว้กันพลาด ! มาตรการสำหรับคาราวานสินค้าไทยไปกัมพูชา
         มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้ กว่า 65% เป็นการค้าชายแดน ล่าสุด รัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ซึ่งมีส่วนที่ระบุข้อกำหนดสำหรับคาราวานสินค้าข้ามแดนที่เข้มงวดด้วย ผู้ประกอบการคาราวานสินค้าไทยไม่ควรนิ่งนอนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่ตั้งใจค้าขายผ่านแดนกับกัมพูชาในภาพรวม

         การค้าชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลไทยที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างชายแดนให้เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินโครงการ “ดาวกระจายคาราวานสินค้าไทย” เป็น กลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนสองฝ่าย

         ฟากกัมพูชาก็มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ขณะที่ไทยและกัมพูชามีแผนส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก ทางรถไฟ และทางเรือ เพื่อเชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยได้เร่งผลักดันการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและขนส่งระหว่างกัน เรียกว่าสภาวะในปัจจุบันเอื้อต่อการค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเต็มที่

         ในปี 2558 การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีมูลค่ากว่า 188,641.54 ล้านบาท เป็นการค้าชายแดนถึง 124,312.64 ล้านบาท ผู้ประกอบการคาราวานสินค้าไทยได้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา เพื่อไปจำหน่ายสินค้าไทยในจังหวัดต่าง ๆ ของกัมพูชา กระจายไปทุกจังหวัด ตั้งแต่ระดับตำบล ระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน

         บรรยากาศการค้าเอื้อขนาดนี้ ฝ่ายกัมพูชาต้อนรับคาราวานสินค้าไทยอย่างดีแน่นอน หากฝั่งไทยได้ขออนุญาตจากทางการกัมพูชาตามระเบียบ แต่หากคิดว่า ไหน ๆ เข้าไปในกัมพูชาแล้ว ขอไปแสดงสินค้าแถมอีกสักงานสองงาน บอกเลยว่า อาจได้ไม่คุ้มเสีย เพราะหากไม่ได้มีการขออนุญาต อาจเกิดการกักรถและกักสินค้า แถมอาจต้องเสียค่าปรับ

         รัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับคาราวานสินค้าไทย มีดังนี้

         (1) กำหนดระยะเวลาในการจัดแสดงสินค้า ตลาดนัดนานสุดเพียง 5 วัน และจำนวนรถยนต์ขนสินค้าที่นำเข้ามาชั่วคราวไม่ให้เกิน 50 คัน ต่องานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง

         (2) หน่วยงานหรือบริษัทที่เป็นผู้จัดงานต้องยื่นขอนำเข้าสินค้าที่กรมศุลกากรกัมพูชา อย่างช้า 5 วันทำการ ก่อนสินค้ามาถึงด่าน

         (3) สำหรับสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

         (4) สำหรับรถยนต์พวงมาลัยขวาที่ใช้ขนสินค้ามาร่วมงานแสดงสินค้า ต้องได้รับใบอนุญาตให้นำรถเข้ามาในราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นการชั่วคราวจากกระทรวงคมนาคมและขนส่งกัมพูชาก่อน


         ผู้ประกอบการคาราวานสินค้าไทยต้องศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งเปิดหูเปิดตาติดตามข่าวสารจากทางราชการ หรือกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ของกัมพูชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระเบียบด้านมาตรฐานสินค้า ระเบียบด้านสุขอนามัย ระเบียบการจราจร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คาราวานสินค้าไทยไปค้าขายในกัมพูชาได้อย่างราบรื่น คงภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ประเทศไทย และสินค้าไทยผ่านแดนไปกัมพูชาแบบฉลุยในระยะยาว
11 กรกฎาคม 2559
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ