มณฑลกวางตุ้งมุ่งเป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของจีน
มณฑลกวางตุ้งมุ่งเป็นศูนย์กลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของจีน
        รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง

        โดยในแผนการดำเนินงานฯ ได้บ่งชี้เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนามณฑลกวางตุ้ง 2 ประการสำคัญได้แก่ 1) ให้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมการพัฒนาชั้นนำด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างการเป็นเครื่องมือสำคัญที่เป็นตัวเร่งการปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศ และ 2) นำพามณฑลให้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางและพื้นที่พัฒนาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

        การออกมาประกาศแผนดังกล่าวของรัฐบาลกวางตุ้งก็เป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลมีความมั่นใจในการบรรลุ 6 ภารกิจและ 11 รูปแบบการทำงาน เพื่อบรรลุ 2 เป้าสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

GZECOM.jpg


        นักวิจัยในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมนครกว่างโจว นายหลัว กู่ซง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาสนับสนุนแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว มีอยู่ 2 พื้นฐานอันได้แก่ 1) แนวความคิด One Belt, One Road และ 2) นโยบายความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

        รัฐบาลกว่างโจวได้สนับสนุนการนำแนวความคิด One Belt, One Road เข้ามาใช้ควบคู่กับนโยบาย “ก้าวออกไป” (走出去)เข้ามาสนับสนุนความร่วมมือเชิงลึก ดำเนินงานการตลาดทางการค้าและสรรหาความร่วมมือด้านการลงทุน โดยผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

        นอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้แนวความคิดในระดับประเทศ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มณฑลกวางตุ้งยังมุ่งหวังที่จะสร้างพื้นฐานความร่วมมือของกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของการเป็นคณะกรรมการร่วมภายใต้ความร่วมมือ กวางตุ้ง-ฮ่องกง กวางตุ้ง-มาเก๊า และ โครงการความร่วมมือเฉาะด้านกลุ่มย่อยกว่างโจว-ฮ่องกง กว่างโจว-มาเก๊า รวมไปถึงความร่วมมือเชิงลึกหลากหลายรูปแบบอาทิ โครงการปฏิรูปรูปแบบความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างกว่างโจว-ฮ่องกง-มาเก๊า ที่จะเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเทคนิคและความเป็นมาตรฐานของการตรวจสอบสินค้าที่จะผ่านเข้ามายัง 3 พื้นที่ดังกล่าว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของมณฑลกวางตุ้งอย่างเป็นรูปธรรม 
23 มิถุนายน 2559
โดย: นายสรศักดิ์ บุญรอด

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ