รู้จัก CFS ของฮ่องกงก่อนส่งออกอาหาร
รู้จัก CFS ของฮ่องกงก่อนส่งออกอาหาร
         แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค รัฐบาลฮ่องกงมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดในการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร หน่วยงานหลักที่ทำหน้านี้คือ Centre for Food Safety (CFS)

         Centre for Food Safety เป็นหน่วยงานภายใต้ Food and Environmental Hygiene Department จะทำหน้าที่สุ่มตรวจอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดที่วางจำหน่ายเพื่อการบริโภคว่ามีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนต่าง ๆ อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ๆ หรือไม่ หากตรวจพบ CFS ฮ่องกงก็จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร (Public Health and Municipal Services Ordinance / Food Safety Ordinance) เพื่อระงับการจำหน่ายชั่วคราว หรือห้ามการนำเข้า ซึ่งจะมีบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนทั้งปรับและจำคุก

         CFS ฮ่องกงได้เปิดเผยตัวเลขการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารในฮ่องกงในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ดังนี้ CFS ฮ่องกงได้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 8,900 ตัวอย่าง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 99.9 % มีเพียงตัวอย่างสินค้า 3 รายการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนด

         CFS ฮ่องกงยังได้สุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าจำนวน 1,000 รายการด้วยวิธี microbiological tests เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านสุขอนามัย และตรวจตัวอย่างสินค้าจำนวน 2,500 รายการด้วยวิธี chemical tests เพื่อตรวจสอบสารตกค้าง เช่น ยาฆ่าแมลง สารกันบูด สารตะกั่วเจือปน สีผสมอาหาร เป็นต้น ส่วนอีก 5,400 รายการซึ่งรวมถึงสินค้า 4,500 รายการที่นำเข้าจากญี่ปุ่นก็ได้นำไปตรวจสอบวัดระดับสารกัมมันตรังสี (radiation levels) ตกค้างในอาหารด้วยเช่นกัน

         นอกจากนี้ CFS ฮ่องกงยังได้ตรวจสอบตัวอย่างสินค้าจำพวกผักและผลไม้ 2,900 รายการ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 400 รายการ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 1,300 รายการ ผลิตภัณฑ์นมและขนมแช่แข็ง 600 รายการ เมล็ดธัญพืช 500 รายการ และสินค้าอาหารอื่น ๆ เช่น ขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มอีก 3,200 รายการ เป็นต้น โดย CFS ฮ่องกงได้ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างเกินกำหนดในตัวอย่างสินค้าจำพวกผัก 3 รายการ CFS ฮ่องกงจึงแจ้งให้ผู้ค้าที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลการตรวจสอบสินค้า พร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้จัดจำหน่ายหยุดขายสินค้าชนิดดังกล่าวและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้านั้น ๆ

         สำหรับโทษของการฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยสารตกค้างในพืชและสัตว์ (Pesticide Residues in Food Regulation (Cap 132CM) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 มีโทษปรับ 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงและจำคุก 6 เดือน โดยนับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

         CFS ฮ่องกงได้สุ่มตรวจกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว 52,200 รายการ จากสินค้านำเข้า ตลาดค้าส่งและค้าปลีก จากผลการตรวจสอบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 0.3 % เท่านั้นที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด

         CFS ฮ่องกงกล่าวว่า สารตกค้างในอาหารอาจเกิดจากความที่ผู้ค้าไม่ใส่ใจในหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) เช่น เกษตรกรอาจใช้ยากำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มากเกินไปหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเวลาอันสมควรทำให้ยากำจัดศัตรูพืชยังไม่ทันย่อยสลายไปหมดก่อนนำมาจำหน่าย เป็นต้น

         โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและในแต่ละปีไทยส่งออกสินค้าเกษตรกรรมหลากหลายชนิด อาทิ ข้าว ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์แช่แข็งต่าง ๆ มายังฮ่องกง เพื่อมิให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยเสียโอกาสทางการค้า ผู้ประกอบการไทยควรระมัดระวังรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ทางการฮ่องกงกำหนดเพราะเมื่อ CFS ฮ่องกงตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารก็จะประกาศแจ้งเตือนให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์และระงับการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในทันที นั่นหมายถึงสินค้าทั้งหมดจะต้องนำออกจากหน้าร้านซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าและยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออกโดยรวมอีกด้วย
1 มิถุนายน 2559
แหล่งข้อมูล: สถานกงลุลใหญ่ ณ ฮ่องกง
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ