โอกาส SMEs ไทยกับกลยุทธ์สู่ Industry 4.0 ใหม่ของเยอรมนี
โอกาส SMEs ไทยกับกลยุทธ์สู่ Industry 4.0 ใหม่ของเยอรมนี
        “เยอรมนี” เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตื่นตัวกับกระแส Industry 4.0 ที่โดดเด่นที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือที่เรียกว่า Mittelstand ของเยอรมนี รวมตัวเพื่อหากลยุทธ์ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

        ความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าว สะท้อนในที่ประชุมสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเยอรมนี ประจำปี 2559 ที่มีสมาชิก SMEs กว่า 270,000 บริษัท เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ Industry 4.0 และการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล โดยมีผู้แทนฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งเยอรมนีและสหภาพยุโรป (อียู) ร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงความเร่งด่วนที่เยอรมนีและอียูต้องปรับตัว ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า แม้เยอรมนีจะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี Industry 4.0 แต่ในภาพรวมกลับตามหลังสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในแง่การเชื่อมโยงชีวิตประจำวันเข้ากับโลกดิจิทัล

        เพื่อไม่ให้ยุโรปสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคนี้ ทุกภาคส่วนของเยอรมนีเล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมทัพและตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโลก ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ Industry 4.0 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย มุ่งสู่การเป็น “smart factory” ที่ใช้เครื่องจักรสมัยที่ฉลาดล้ำให้มากขึ้น ใช้แรงงานคนให้น้อยลง การบริการทางการเงินเพื่อลดการใช้เงินสดและเพิ่มการทำธุรกรรมออนไลน์ การแพทย์เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ หรือ “Telemedicine” อุตสาหกรรมการเกษตรแบบ “smart farming” ที่เชื่อมโยงการผลิตการตัดสินใจทำการเกษตร การเก็บเกี่ยว แปรรูป บรรจุภัณฑ์ และเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เข้ากับภูมิอากาศและความต้องการของตลาด ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายในระดับสหภาพยุโรปย้ำต่อผู้ประกอบการ SMEs ว่าอียูจะช่วยสนับสนุนกลุ่ม SMEs ด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้าง digital single market เพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งต่อถึงกันได้อย่างไม่มีจุดสะดุด การพัฒนา e-commerce รวมทั้งการร่างระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

        การเคลื่อนไหวของภาครัฐและเอกชนเยอรมนีในเรื่องนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือกับนานาชาติรวมทั้งผู้ประกอบการไทยมากขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของนักธุรกิจไทยกับเยอรมันในการร่วมลงทุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

        โอกาสได้มาถึงผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในหลาย Cluster อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร Information Technology พลังงานทดแทน การแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวรจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ อัญมณีและเครื่องประดับ ในการขยายตลาด ร่วมพัฒนาและเรียนรู้เพื่อปรับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 รับกระแสอุตสาหกรรมโลก
31 มีนาคม 2559
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ