บริษัท Brazil Food’s Global ซื้อกิจการบริษัทไก่แปรรูปของไทยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท
บริษัท Brazil Food’s Global ซื้อกิจการบริษัทไก่แปรรูปของไทยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท
        บริษัท Brazil Food’s Global (หรือ BRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรม การผลิตอาหารของบราซิลและผลิตภัณฑ์จากไก่รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Golden Food’s Siam ของไทยในมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นการลงทุนมูลค่ามากที่สุดของบริษัทสัญชาติบราซิลในภูมิภาคเอเชีย

        เมื่อเดือนธันวาคม 2558 BRF ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์บราซิลถึงการลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท Golden Food’s Siam ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไก่แบบครบวงจรของไทย และเป็นกิจการในเครือบริษัท Navis Capital’s Partners ที่เป็นธุรกิจร่วมลงทุนของมาเลเซีย และเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ไก่ส่งให้ร้านอาหารต่าง ๆ และผู้ค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมทั้งมีเครือข่ายดำเนินการกว่า 15 แห่งทั่วโลก ซึ่งในไทยนั้นทางบริษัทมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอยู่ภายในเครือ เช่น กลุ่มธุรกิจการเกษตร โรงงานชำแหละเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่

        ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนจากลาตินอเมริกา โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูปต่าง ๆ
 
        กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นว่า การเข้าซื้อกิจการของไทยของ BRF ตอบสนองต่อการดำเนินนโยบายของกระทรวงฯ และบริษัท BRF ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารของบริษัท BRF เพื่อส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศแอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นกลุ่มตลาดผู้บริโภคอาหารฮาลาลที่สำคัญของ BRF อยู่แล้ว การลงทุนของ BRF ในประเทศไทยดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ BRF ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไทยไปยังตลาดดังกล่าวได้มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยให้ขยายตัวสูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

        อนึ่ง ไทยและบราซิลต่างเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ซึ่งกันและกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา โดยในปี 2558 ไทยและบราซิลมีมูลค่าการค้ารวม 3,631.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
10 กุมภาพันธ์ 2559
โดย: กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ