3 เหตุผลของธนาคารโลกที่ควรไปลงทุนในนิวซีแลนด์
3 เหตุผลของธนาคารโลกที่ควรไปลงทุนในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและระบอบการเมืองที่มีเสถียรภาพ และมีชื่อเสียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ การคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน รวมทั้งมีนโยบายการธนาคารและการเงินที่ดี ตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกิจ ส่งผลให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

นอกจากนี้ การลงทุนในนิวซีแลนด์ยังได้เปรียบในด้านผลประโยชน์จากการทำข้อตกลงทางด้านการค้า (FTA) ที่นิวซีแลนด์ทำกับประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย ชิลิ อาเซียน และยังมีความตกลงทางการค้าอื่นๆ ที่ นิวซีแลนด์อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น เบลารุส คาซัคสถาน ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (TPP) สำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุนในประเทศนี้ ได้แก่ พลังงานสะอาด อาหารและเครื่องดื่ม การลงทุนในกองทุนรวม อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เทคโนโลยีด้านข่าวสารและโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค น้ำมันและแร่ธาตุ ชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ด้านการลงทุนนั้น การลงทุนจากไทยในนิวซีแลนด์นั้นยังไม่มากนัก โดยมากเป็นธุรกิจบริการ อาทิ ร้านอาหารร้านนวดแผนไทยและสปา รวมทั้งบริษัทนำเข้า - ส่งออกขนาดเล็ก สำหรับกิจการขนาดใหญ่นั้น การลงทุนของคนไทยยังมีน้อยมาก สำหรับการลงทุนจากนิวซีแลนด์มายังไทยก็ยังมีไม่มากเช่นกัน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากนิวซีแลนด์มองว่าไทยเป็นประเทศที่มีที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งขนาดตลาด (Market Size) ที่เหมาะสม

ที่ผ่านมานักลงทุนชาวนิวซีแลนด์ได้เข้ามาเปิด ธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในกิจการ ต่างๆ หลายกิจการ เช่น Airs New Zealand, TT Aviation Co., Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) Fisher and Paykel ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันสาขาการลงทุนที่นิวซีแลนด์สนใจที่จะเข้า มาลงทุนในไทย ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) เทคโนโลยีด้านข้อมูลสุขภาพ (Health Information Technology) รวมถึงอุตสาหกรรม การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Manufacturing) เป็นต้น (อ้างอิงจาก www.thaiembassy.org)

ปัจจุบันสาขาการลงทุน ที่นิวซีแลนด์ สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านข้อมูลสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีมูลค่าสูง และจากการจัดอันดับในปี2558 เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกพบว่า นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับ อยู่ในอันดับที่ 1 จำนวนถึง 3 ตัวชี้วัด กล่าวคือ การเริ่มต้นธุรกิจ การได้รับสินเชื่อ และการคุ้มครองผู้ลงทุน จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

ด้านการลงทุน ประเทศนิวซีแลนด์มีหน่วยงานชื่อ New Zealand and Enterprise เป็นหน่วยงานสำคัญที่นอกจากจะส่งเสริมการค้าและธุรกิจของนิวซีแลนด์แล้ว ยังให้ความช่วยเหลือนักลงทุนที่ประสงค์ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในนิวซีแลนด์ทั้งในด้านสถานที่ที่นักลงทุนต้องการลงทุน ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ลงทุนและร่วมงาน กับบริษัทของนิวซีแลนด์ในการหาตลาดลงทุนต่อไปในประเทศที่สาม นอกจากนี้สำหรับนักธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจกับนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ยังมีกฎหมายผ่อนปรนกฎระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนด้วย

จากการจัดอันดับในปี 2558 เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกพบว่านิวซีแลนด์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 1 จำนวนถึง 3 ตัวชี้วัด กล่าวคือ การเริ่มต้นธุรกิจ การได้รับสินเชื่อ และ การคุ้มครองผู้ลงทุน จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ที่ ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจไปจนถึงการ ปิดกิจการ ได้แก่

 1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)
 2. การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)
 3. การขอติดตั้งระบบไฟฟ้า (Getting Electricity)
 4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property)
 5. การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)
 6. การคุ้มครองผู้ลงทุน (Protecting Minority Investors)
 7. การชําระภาษี (Paying Taxes)
 8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Boarders)
 9. การบังคับตามสัญญา (Enforcing Contracts)
 10. การปิดกิจการ (Resolving Insolvency)

โดยแซงหน้าสิงคโปร์ที่ถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่ 1 ในการจัดอันดับของธนาคารโลก ที่ได้รับการจัดอันดับว่า มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การค้าระหว่างประเทศและการบังคับตามสัญญา ในกรณีของนิวซีแลนด์นั้น
ตัวชี้วัดแรก ที่นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 1 ก็คือ การเริ่มต้นธุรกิจ โดยธนาคารโลกได้เก็บข้อมูลจากขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งบริษัทโดยทั่วไป รวมถึงการเปิดดำเนินการของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องเสีย ไประหว่างขั้นตอนดังกล่าว ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ แต่ละขั้นตอน รวมไปถึงต้นทุนอย่างต่ำที่ธุรกิจต้องมัดจำก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนบริษัทด้วย โดยหัวข้อนี้นิวซีแลนด์ได้คะแนนถึงร้อยละ 99.96 ตามมาด้วยแคนาดา (ร้อยละ 98.82)

ตัวชี้วัดที่ 2 ได้แก่ การได้รับสินเชื่อ ธนาคารโลกได้ประเมินจากความสามารถของระบบการให้ข้อมูลด้านสินเชื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้หลักประกันและล้มละลาย เนื่องจากหากประเทศเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิทธิทางกฎหมายของทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืมภายใต้กฎหมายดังกล่าว ประกอบกับขยายขอบเขตการครอบคลุมและการเข้าถึงข้อมูลของสินเชื่อแล้ว การ ขยายฐานการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจก็จะง่ายขึ้น สำหรับนิวซีแลนด์นั้น ในการศึกษา Doing Business ปี 2556 นั้น นิวซีแลนด์เริ่มพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้านสินเชื่อ โดยอนุญาตให้หน่วยงานที่เก็บข้อมูลเครดิต หรือ Credit Bureau เก็บข้อมูลในเชิงบวกของปัจเจกบุคคล ขณะที่ในการสำรวจปี 2558 นั้น นิวซีแลนด์จะเพิ่มศักยภาพในการยกระดับความสามารถ ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสินเชื่อโดยให้ข้อมูลทั้งในเชิงบวกและลบ โดยการสำรวจครั้งนี้สำรวจจากทั้งหมด 1,010,000 บริษัทและรายปัจเจกบุคคลจำนวน 2,585,000 คน

และตัวชี้วัดสุดท้าย ได้แก่ การคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถของบริษัทในการเพิ่มทุน ด้านการเติบโต การคิดค้นนวัตกรรม การลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการแข่งขัน กล่าวคือกฎระเบียบที่ดีต้องมีประสิทธิภาพ มีการประกาศกฎหมายที่ชัดเจนและ โปร่งใส อันจะโยงไปถึงการเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของธุรกิจ รวมถึงการตั้งมาตรฐานด้านความไว้วางใจให้แก่บุคลากรภายในบริษัทด้วย สำหรับการวัดผลจากตัวชี้วัดนี้ Doing Business วัดจากการคุ้มครองนักลงทุนจากความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการ โดยนิวซีแลนด์ได้รับให้จัดอยู่ ในอันดับที่ 1 ของทั้งหมด 189 ทั่วโลก มีคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ 81.67

15 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: วารสารส่งเสริมการลงทุน ฉบับมีนาคม 2558 (ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.golfanddiving.com)
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
 • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
 • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
 • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ