สถานการณ์และนโยบายเศรษฐกิจของฮังการี
สถานการณ์และนโยบายเศรษฐกิจของฮังการี
1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี

            ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการี มีดังนี้

            1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร

             2) ฮังการีได้กำไรจากการส่งออกไปยังตลาดประเทศนอก EU ในอัตราที่สูง ทั้งนี้ เป็นเพราะอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์กับโฟรินท์มีอัตราสูงขึ้น ซึ่งสินค้าฮังการีที่ส่งออกไปยังประเทศนอก EU ส่วนใหญ่ใช้เงินดอลลาร์ ดังนั้น รัฐบาลฮังการีจึงเน้นความสำคัญและสนับสนุนผู้ส่งออกในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดนอก EU มากขึ้น

            ธนาคารโลกรับทราบถึงความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของฮังการี โดยฮังการีมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเมื่อเทียบกับประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก EU ในช่วงเดียวกับฮังการี (ปี 2547) โดยรายงานของธนาคารโลกเน้นถึงสถิติอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฮังการีในปี 2556 ว่ามีการพัฒนาสูงมากที่สุดในกลุ่มประเทศ Visegrad4 (V4) นอกจากนี้ รายงานของธนาคารโลกระบุว่า เศรษฐกิจที่ดีขึ้นของเยอรมนีเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของฮังการีและเช็ก

            3) อัตราการแลกเปลี่ยนและการอ่อนค่าของสกุลเงินในกลุ่มประเทศ V4 เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศในกลุ่ม V4 ด้านการส่งออกไปยังประเทศ EU Zone

2. คณะธรรมาธิการยุโรป (EC) ได้ออกรายงานคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
            ว่าในปี 58 เศรษฐกิจฮังการีจะเติบโตถึงร้อยละ 2.8 และร้อยละ 2.2 ในปี 2559 รวมถึงการเพิ่มของการใช้จ่ายในครัวเรือนและอัตราการว่างงานที่ลดลง แต่อัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.5 ในปี 2559 EC ได้คาดการณ์ว่า ประเทศกลุ่ม V4 จะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ EU ถึงร้อยละ 1.8 ในปีนี้ และร้อยละ 2.1 ในปี 59 โดยอัตราการว่างงานจะลดไปอยู่ที่ร้อยละ 7.9 จนถึงปี 2559 โดยการฟื้นตัวของการบริโภคในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ V4 ขยายตัว

3. งบประมาณจาก EU

            ในปี 2558 ฮังการีได้รับเงินสนับสนุนจาก EU ในการพัฒนาเศรษฐกิจประมาณ 850 พันล้านยูโร ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ฮังการีให้สูงขึ้นกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยการขยายตัวของเศรษฐกิจ กระตุ้นขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มการจ้างงาน

4. ภาคการท่องเที่ยว

            ในภาพรวมปี 57 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาฮังการีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 ในขณะที่จำนวนชาวฮังการีเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

            ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาฮังการีสูงขึ้นถึงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และจำนวนการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวฮังการีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และใช้จ่ายมากขึ้นร้อยละ 17 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาฮังการีในไตรมาสสุดท้ายมีจำนวน 46 ล้านคน (34 ล้านคนเป็นลักษณะ one day trip และ 12 ล้านคนอยู่มากกว่า 1 วัน)

             จากสถิติของสนามบิน Liszt Ferenc International Airport ในไตรมาสแรกของปี 2558 มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.6 โดยมีจำนวนกว่า 1.9 ล้านคน ทั้งนี้ สนามบิน Liszt Ferenc พึ่งจะได้รับรางวัล Best Airport – Eastern Europe 2015 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
5 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560
  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเชิญร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017
  • ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร
  • อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี
  • ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน
  • 1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี
    ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้

                    1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ