EFSA รายงานผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในสินค้าอาหาร ประจำปี ๒๕๕๗
EFSA รายงานผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในสินค้าอาหาร ประจำปี ๒๕๕๗
            ด้วยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ตีพิมพ์รายงานผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในสินค้าอาหาร ประจำปี ๒๕๕๗ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

            ๑. EFSA ได้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าอาหารในประเทศสมาชิก EU ทั้ง ๒๘ ประเทศ รวมประเทศ เพื่อนบ้าน EFTA คือ ไอซ์แลนด์ และนอร์เวย์ ในช่วงปี ๒๕๕๗ เพื่อประเมินความเสีีี่ยงของผู้บริโภคในเรื่องของ สารยาฆ่าแมลงตกค้่างจากการบริโภคสินค้าอาหารที่วางจำหน่ายใน EU โดยเก็บตัวอย่างอาหารจำนวน ๘๐,๙๖๗ ตัวอย่าง (จากสินค้าที่ผลิตใน EU ร้อยละ ๖๘.๒ และจากสินค้าที่นำเข้าร้อยละ ๒๗.๗) จากอาหารหลากหลาย ประเภทและตรวจวิจัยหายาฆ่าแมลงตกค้าง จำนวน ๒๐๙ ชนิด จากการตรวจสอบพบว่า สินค้าอาหารร้อยละ ๙๗.๔ มีสารฆ่าแมลงตกค้่างไม่เกินค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels : MRLs) ที่ EU กำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔.๖ ตรวจไม่พบสารฆ่าแมลงตกค้าง และร้อยละ ๑.๕ ตรวจพบสารฆ่าแมลงตกค้างเกินกว่าค่า MRLs ที่กำหนด (ซึ่งในจำนวนนี้เป็นปัญหาจากสินค้านำเข้า ร้อยละ ๕.๗ และสินค้าที่ผลิตใน EU ร้อยละ ๑.๔)

            ๒. ในภาพรวม EFSA สรุปผลจากการสุ่มตรวจสินค้าอาหารในครั้งนี้ว่า ไม่มีความเสี่ยงในระยะ ยาวและระยะสั้นต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นยังคงพบว่า มีสินค้าอาหารที่มีค่าอ้างอิงวิกฤติ (Acute Reference Dose : ArfD)* ในข่ายที่สูงอยู่ ร้อยละ ๑.๑๖ หากมีการบริโภคสินค้าดังกล่าวในปริมาณมาก จะส่งผลให้เป็นอันตรายได้ อาทิ เช่น สาร chlorpyrifos ในแอปเปิ้ลและพีช

            ๓. ภายใต้ EU-coordinated programme กำหนดให้มีการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลง ๒๐๙ ชนิดในอาหาร ซึ่งในจำนวนนี้ ๑๙๑ ชนิดมีแหล่งกำเนิดมาจากพืช และ ๕๒ ชนิดมีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์

            ๔. ยาฆ่าแมลงที่ถูกตรวจพบมากในสินค้าอาหารพืช คือ สาร chlorpyrifos โดยเฉพาะ ในแอปเปิ้ลและพีช

            ๕. สืบเนื่องจากการที่กฎระเบียบ Regulation (EC) No 396/2005 ซึ่งควบคุมค่า MRLs ปรับใช้มาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๑ ทำให้ผลการสุ่มตรวจที่ผ่านมาพบว่า ในปี ๒๕๕๗ มีอัตราการตรวจพบ ปัญหาเพียงร้อยละ ๑.๕

            ๖. สินค้าที่ถูกตรวจพบค่ายาฆ่าแมลงตกค้างเกินกว่าค่าอนุโลมที่กำหนดไว้ (MRLs) บ่อยที่สุด คือ

                ๖.๑ สตรอเบอร์รี่ ร้อยละ ๒.๕

                ๖.๒ ผักกาด ร้อยละ ๒.๓

                ๖.๓ ข้าวโอ๊ต ร้อยละ ๑.๓

                ๖.๔ ถั่วลันเตา ร้อยละ ๑.๐

                ๖.๕ พีช ร้อยละ ๑.๑

                ๖.๖ แอปเปิ้ล ร้อยละ ๑.๐

                ๖.๗ หัวกะหล่ำ ร้อยละ ๐.๙

                ๖.๘ มะเขือเทศ ร้อยละ ๐.๙

                ๖.๙ กระเทียมต้น ร้อยละ ๐.๒

                ๖.๑๐ ไวน์ ร้อยละ ๐.๑

            ๗. สินค้าที่ถูกตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างหลายตัวในสินค้าตัวเดียวกันมากที่สุด คือ

                ๗.๑ สตรอเบอร์รี่ ร้อยละ ๖๓

                ๗.๒ พีช ร้อยละ ๕๓

                ๗.๓ แอปเปิ้ล ร้อยละ ๔๖

               ๗.๔ ผักกาด ร้อยละ ๓๖

                ๗.๕ ข้าวโอ๊ต ร้อยละ ๒๘

                ๗.๖ มะเขือเทศ ร้อยละ ๒๗

                ๗.๗ ไวน์ ร้อยละ ๒๓

                ๗.๘ ข้าวไรน์ ร้อยละ ๑๖

                ๗.๙ กระเทียมต้น ร้อยละ ๑๔

                ๗.๑๐ หัวกะหล่ำ ร้อยละ ๔.๘

            ๘. ปริมาณยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในสินค้าสัตว์ : โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในสินค้าสัตว์ ที่ผ่านมามีเพียงอัตราการตรวจ พบในนม ร้อย ละ ๓.๕ และในเนื้อสุกรร้อยละ ๐.๕

            ๙. การสุ่มตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างในสินค้าเกษตรอินทรีย์ :

            ปัจจุบัน EU ยังไม่มีการกำหนดค่า MRLs สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ยังคงใช้ค่า MRLs เดียวกับ สินค้าเกษตรทั่วไป (conventional) อย่างไรก็ดี ยังคงมีการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้่างที่เกินกว่าค่า MRLs อยู่บ้าง ในสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ ๐.๘ 

            * ค่าอ้างอิงวิกฤติ (Acute Reference Dose-ARfD) 

: ค่าอ้างอิงวิกฤติ (ARfD) เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำในการประเมินความปลอดภัย ของสารเคมีเกษตรทุกชนิด ค่าARfD นี้ เป็นการประมาณค่าปริมาณของสารใดสารหนึ่งในอาหาร หรือน้ำดื่ม ที่สามารถบริโภคได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น ต่อมื้อ หรือ ต่อวันโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ (หรือร้อยละ) ของน้ำหนักตัว

23 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: http://www2.thaieurope.net
โดย: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ