การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ avian influenza H5N8 ในฮังการี
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ avian influenza H5N8 ในฮังการี
            สหภาพยุโรปออกระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 94/2005/EC ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 [1] ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส Avian Influenza ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน

            เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Decision (EU) 2015/338 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดมาตรการป้องกันการแพรร่ระบาดของเชื้อ avian influenza H5N8 ในประเทศฮังการี ตามที่ฮังการีได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบว่าตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อ H5 ในเขตพื้นที่ของตน และสัตว์ปีกได้ถูกจำกัดพื้นที่และได้ทำการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ 94/2005/EC ข้างต้น โดยรวมถึงการจัดตั้งเขตควบคุมและเฝ้าระวัง (Protection and Surveillance zone) ในระดับสหภาพฯ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการค้าภายในสหภาพฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมจากประเทศที่ 3


17 มีนาคม 2558
แหล่งข้อมูล: http://www2.thaieurope.net
โดย: สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560
  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเชิญร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017
  • ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร
  • อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี
  • ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน
  • 1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี
    ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้

                    1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ