...มีดีอะไร...ทำไมต้องชิงต่าว (3)
...มีดีอะไร...ทำไมต้องชิงต่าว (3)

ฐานอุตสาหกรรมบริการข้อมูลข่าวสารและซอฟท์แวร์ระดับชาติ

ในปี ค.ศ. 2012 รัฐบาลกลางโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดให้ชิงต่าวเป็นหนึ่งในเมืองนำร่องจัดตั้งฐานอุตสาหกรรมบริการข้อมูลข่าวสารและซอฟท์แวร์ระดับชาติ โดยการประสานความร่วมมือของภาครัฐและสถาบันวิจัยชั้นนำในเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เขตบ่มเพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และศูนย์วิจัยและพัฒนาในเมืองชิงต่าว รวมทั้งหน่วยงานวิจัยของบริษัทเอกชนชั้นนำ อาทิ บริษัท Haier และ Hisense ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่เรียกว่า Blue Silicon Innovative Science Park และ Silicon Valley Tower โดยทุกฝ่ายจะประสานความร่วมมือในการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง การดึงดูดบุคลากรระดับหัวกะทิให้เข้ามาทำงานโดยมีการจัดการฝึกอบรมและให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บริษัทซอฟท์แวร์ที่มีชื่อเสียงของโลกได้เข้ามาตั้งฐานการวิจัยในเขตนี้ อาทิ บริษัทไมโครซอฟท์ ได้จัดตั้ง Microsoft Qingdao Cloud Computing Center นอกจากนี้ เขตนี้ยังเป็นฐานการให้บริการด้าน outsourcing ขนาดใหญ่ โดยมีแผนจัดตั้ง outsourcing parks ขึ้น 10 แห่ง ขณะนี้มีบริษัทดำเนินกิจการด้าน outsourcing เข้ามาจัดตั้งเพื่อให้บริการแล้วกว่า 547 บริษัท รวมทั้งมีสถาบันการฝึกอบรมด้านการ outsource จนทำให้ชิงต่าวได้รับการจัดอันดับว่าเป็นดาวรุ่งด้านการ outsource อันดับ 2 ของประเทศในปีที่ผ่านมา
นโยบายสำคัญของฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้คือการจัดระบบให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในในเชิงพาณิชย์ให้มากที่สุด มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดตั้ง “ตลาดถ่ายโอนเทคโนโลยีครบวงจร” ขึ้นในเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง โดยนำหน่วยงานวิจัย ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องมาตั้งรวมไว้ในที่เดียวกัน จากสถิติพบว่าในปีที่ผ่านมามีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ผ่าน Qingdao Technology Market แล้วในมูลค่าสูงถึง 3.6 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 40
แผนการพัฒนาที่มุ้งเน้นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นตัวนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ตั้งแต่ต้นปี 2014 ที่ผ่านมา ตัวเลขการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาในชิงต่าวมีมูลค่าสูงถึง 19 พันล้านหยวน หรือ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.9 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของ GDP ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยกว่า 42,000 คน ทำงานอยู่ในเมืองชิงต่าว โดยในจำนวนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์กว่า 5,000 คน
รัฐบาลท้องถิ่นได้ใช้มาตรการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดสรรกองทุนพัฒนานวัตกรรมให้แก่โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีการนำงานค้นคว้าวิจัยมาพัฒนาอุตสาหกรรมในหลากหลายสาขาอย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านสาธารณสุข อาทิ การผลิตยาจากผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจากทะเล การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหาร การพัฒนาด้านเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่น การพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์นอกชายฝั่ง แม้กระทั่งอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างอุตสาหกรรมต่อเรือ ก็มีการนำงานวิจัยใหม่ ๆ มาพัฒนาให้ทันสมัยด้วย
เมืองหลวงแห่งแบรนด์

แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของชิงต่าวจะให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและภาคบริการ แต่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานดั้งเดิมของเมืองชิงต่าวก็ยังคงมีความแข็งแกร่ง ชื่อเสียงของเมืองชิงต่าวในด้านการเป็นเมืองหลวงแห่ง “แบรนด์” ยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในจีน แบรนด์ชิงต่าวกว่า 70 แบรนด์เป็นที่ยอมรับในฐานะแบรนด์ชั้นนำของจีน แบรนด์ยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันดีที่มีต้นกำเนิดจากเมืองชิงต่าว อาทิ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Haier และ Hisense เบียร์ชิงต่าว บริษัท CSR Sifang ผู้ผลิตอุปกรณ์รถไฟ รถไฟใต้ดินและรถไฟความเร็วสูง ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็ได้นำการค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัท Haier ได้จัดตั้ง Haier Information Industry Park และ Hisense ก็มีการตั้ง Software Industry Park ของตนเอง รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินของ CSR Sifang ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงปัจจุบันได้รับการยอมรับจากนานาชาติมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศจำนวนมาก

ฮอลลีวู้ดแห่งเอเชีย ศูนย์กลางสร้างภาพยนตร์และเมืองในฝันของชาวจีน

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางทะเลแล้ว รัฐบาลเมืองชิงต่าวได้วางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตชายฝั่งตะวันตกให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ มีความเป็นนานาชาติ โดยมีการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก รวมทั้งโครงการ Qingdao Oriental Movie Metropolis ของบริษัท Wanda ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของจีน มีแผนการลงทุนโครงการ มูลค่า 3 พันล้านล้านหยวน (300 trillion rmb) ซึ่งเป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเมืองชิงต่าว ซึ่งจะเป็น showcase ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันตกแห่งนี้ โครงการดังกล่าวจะลงทุนก่อสร้างบ้านพักอาศัยและคอนโดมีเนียมระดับไฮเอนด์จำนวนมาก โรงแรมระดับห้าดาว ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาลที่ทันสมัย ศูนย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ท่าจอดเรือยอร์ช และศูนย์กลางสร้างภาพยนตร์ฮอลีวู้ดแห่งเอเชีย
โครงการนี้ต้องการสร้างให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสกับรูปแบบชีวิตที่ทันสมัยในแบบตะวันตก สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการนี้กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้ผู้อยู่อาศัยบรรลุ “ความฝันของชาวจีน (Chinese Dream)”
นอกเหนือจากแผนการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ชิงต่าวยังคงไม่ทิ้งการสร้างชื่อเสียงของเมืองในฐานะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของจีน หลังจากประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ในปี ค.ศ. 2008 ชิงต่าวได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือใบในระดับโลกและระดับภูมิภาคอีกหลายรายการ งานเทศกาลเบียร์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมทุกปีก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และในปี 2014 ชิงต่าวได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน International Hortricultral Expo ขึ้น ซึ่งประเทศไทยของเราก็เข้าร่วมจัดสวนแสดงในงานครั้งนี้ และได้รับคำชื่นชมถึงความสวยงามโดดเด่นอย่างมากด้วย

19 กันยายน 2557

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ