ค่าไฟแพง! แก๊สแพง! ส่อเค้าเงินเฟ้อในเมียนมาร์
ค่าไฟแพง!  แก๊สแพง!  ส่อเค้าเงินเฟ้อในเมียนมาร์
        รัฐบาลเมียนมาร์ปรับอัตราค่าไฟฟ้าภายในครัวเรือน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากอัตราคงที่เป็นอัตราแบบขั้นบันได ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้เมียนมาร์ประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
        รัฐบาลให้เหตุผลว่า มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าไฟ เพราะต้องนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปพัฒนาและขยายการผลิต ลดการขาดทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
        อย่างไรก็ดี การปรับอัตราค่าไฟฟ้าภายในครัวเรือนและภาคธุรกิจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนระดับกลางและล่างของประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจำนวนมาก เนื่องจากต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น
        ราคาแก็สหุงต้มสำหรับประกอบอาหารต่างมีราคาแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากกิโลกรัมละประมาณ 930 จั๊ด (31 บาท) เป็น 3,700 จั๊ด (122 บาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จั๊ด เท่ากับ 0.033 บาท) จากบริบทข้างต้น ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่า เมียนมาร์อาจต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขื้นเกินเท่าตัว จากร้อยละ 2.8 ในปี 2556 เป็น 5.8 ในปี 2557 ซึ่งการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มเป็นสาเหตุหลักที่ผลักดันให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อดังกล่าว
        นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ อีก เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากและการเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการประจำตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง มองว่า ราคาค่าไฟฟ้าและแก็สหุงต้มที่แพงขึ้นอาจทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยประสบปัญหาในการดำรงชีพ ที่ผ่านมา เริ่มมีกลุ่มประชาชนที่ไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเห็นว่า เอื้อประโยชน์ให้เฉพาะคนมีฐานะ ข้าราชการ นักการเมือง ธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มทุนจากต่างชาติ และละเลยความเป็นอยู่ขอ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงไม่มีมาตรการตรึงราคาสินค้าออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม สถานการณ์ข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี 2558

อัตราค่าไฟฟ้าของเมียนมาร์

อัตราค่าไฟฟ้าแบบครัวเรือน (จากเดิม 1หน่วย/35 จั๊ก(อัตราคงที่)
1-100 หน่วยแรก ใช้อัตตราคำนวน 35 จั๊กต่อหน่วย
101-200 หน่วย ใช้อัตราคำนวน 40 จั๊กต่อ 1 หน่วยที่เพิ่มจากเดิม 200 หน่วย
201 หน่วยขึ้นไป ใช้อัตราคำนวน 50 จั๊กต่อ 1 หน่วยที่เพิ่มจาก 200 หน่วย

อัตราค่าไฟฟ้าภาคธุรกิจ/อุตสหกรรม (จากเดิม 1 หน่วย/75 จั๊ก (อัตตราคงที่))
1-500 หน่วยแรก ใช้อัตราคำนวน 75 จั๊ก ต่อ1 หน่วย
501-10,000 หน่วย ใช้อัตราคำนวน 100 จั๊กต่อ 1 หน่วยที่เพิ่มจาก 500 หน่วย
10,000-50,000 หน่วย ใช้อัตราคำนวน 125 จั๊ก ต่อ 1 หน่วย เพิ่มจาก10,000 หน่วย
50,001-200,000 หน่วย ใช้อัตราคำนวน 150 จั๊กต่อ 1 หน่วยที่เพิ่มจาก 50,000 หน่วย
200,001-300,000 หน่วย ใช้อัตราคำนวน 125 จั๊กต่อ 1หน่วยที่เพิ่มจาก 200,000 หน่วย
300,001 หน่วยขึ้นไป ใช้อัตราคำนวน 100 จั๊กต่อ 1 หน่วย เพิ่มจาก 300,000 หน่วย

15 กรกฎาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
โดย: ศูนย์ะุรกิจสัมพันธื กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ