ไต้หวันจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีนำร่อง หวังกระตุ้นการค้าการลงทุน
        ในสภาวะที่การแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กอรปกับเมื่อปลายปี 2556 จีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจของตัวเอง โดยได้เปิดตัว “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ไต้หวัน จึงต้อง “งัด” ปรับกลยุทธ์ประบวนท่า เพื่อเสริมความแข่งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจให้ตนเอง

         “Free Economic Pilot Zones” (FEPZs) เป็นหนึ่งในมาตรการใหม่ที่ไต้หวันนำมาใช้เพื่อการนี้ โดยได้เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคมปีกลาย โดยในระยะแรก FEPZs มีขอบเขตครอบคลุมอยู่แค่ 8 พื้นที่ ได้แก่ (1) ท่าเรือจีหลง (2) ท่าเรือไทเป (3) ท่าเรือไถจง (4) ท่าเรือเกาสง (5) ท่าเรือซูเอา (6) ท่าเรือผิงอัน (7) ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน และ (8) นิคมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรผิงตง โดยรัฐบาลไต้หวันตั้งเป้าที่จะขยายพื้นที่และเพิ่มสาขาการค้าเสรี เพื่อดึงดูดการลงทุน ตลอดจนแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเสรีเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมโอกาสของไต้หวันในการเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (TPP) และความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RECP)

แนวคิดและยุทธศาสตร์หลักในการจัดตั้งของ FEPZs
        ในการจัดตั้ง FEPZs ทางการไทเปมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย หนึ่ง “Liberalization” โดยการผ่อนคลายกฎระเบียบและเปิดกว้างให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนง่ายขึ้น สอง “Internationalization” ปฏิรูปสถาบันที่กำกับดูแลกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากขึ้น และ
        สาม “Forward Looking“ ส่งเสริมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ โดยในระยะแรก จะยกระดับ Free Trade Zone เดิมของไต้หวันในพื้นที่ท่าเรือ 6 แห่ง (ไทเป เกาสง ไถจง จีหลง ซูเอา อันผิง) ท่าอากาศยานเกาสงและนิคมอุตสาหกรรมเกษตรไบโอเทค Pingtung Agriculture Biotechnology Park (PABP) ขึ้นเป็น FEPZs
        ขณะที่ใช้ยุทธศาสตร์ 5 ประการในการจัดตั้ง คือ หนึ่ง การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคน สินค้าและเงินทุน สอง ให้แรงจูงใจทางภาษีและความสะดวกในการซื้อที่ดินใน FEPZs สาม เปิดตลาด (การลงทุน) ในระดับที่เท่าเทียมกับเขตเศรษฐกิจอื่น สี่ ส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างอุตสาหกรรม และ ห้า สร้างสภาวะแวดล้อมคุณภาพสูงสำหรับการดำเนินธุรกิจ

*** สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มุมสมาชิก
20 มิถุนายน 2557
แหล่งข้อมูล: สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • “ไต้หวัน” นับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการทำงานสำหรับแรงงานจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
  • ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศของไต้หวันในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.2% จากปีก่อน...
  • เมื่อกลางเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป  ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “SMEs ไต้หวันแนะแนวทางผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวไกลในตลาดโลก” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การพัฒนา SMEs ในสาขาต่าง ๆ ของไต้หวัน...
  • ในสภาวะที่การแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจโลกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กอรปกับเมื่อปลายปี 2556 จีนแผ่นดินใหญ่ ยังคงเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจของตัวเอง โดยได้เปิดตัว “เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ไต้หวัน จึงต้อง “งัด” ปรับกลยุทธ์ประบวนท่า เพื่อเสริมความแข่งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจให้ตนเอง
  • “การนำเข้า High Density Polyethylene (HDPE) และ Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) จากต่างประเทศ ไม่ส่งผลกระทบหรือจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตไต้หวันในอุตสาหกรรมนี้ จึงขอสั่งให้ยุติการสอบสวนเพื่อให้ออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป (ไต้หวัน) ให้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงเศรษฐการของไต้หวัน...
  • หน่วยงานภาครัฐไต้หวันนำโรงพยาล 5 แห่ง ลงนาม MoU กับบริษัท Zabeel ของดูไบ เพื่อประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของไต้หวันในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  หวังดึงดูดชาวอาหรับให้เข้ามารับการรักษาพยาบาลและลงทุนในไต้หวันเพิ่มขึ้น China Post หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไต้หวัน รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ