ทิศทางเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ :: ปัจจุบันและอนาคต
ทิศทางเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ :: ปัจจุบันและอนาคต
     ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานที่น่าสนใจตามที่ปรากฏในสื่อท้องถิ่น (Business Day และ Mail and Guardian) จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจแอฟริกาใต้และความร่วมมือในอนาคตด้านเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาผ่านถ้อยแถลงของนาย Jacob Zuma (ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้) ระหว่างพิธีเปิดงาน ‘Bloomberg Conference on the Economic Outlook and Opportunities in Africa’ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ณ ที่นี้

      แม้ว่าเวลาได้ล่วงไปกว่า 20 ปีแล้วที่แอฟริกาใต้เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพทางการเมือง แต่ก็ยังประสบปัญหาความท้าทายหลายประการ ได้แก่ การว่างงาน ความไม่เท่าเทียม และความยากจน ซึ่งแอฟริกาใต้ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

     เป้าหมายต่อไป คือ การแสวงหาเสรีภาพทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะคนยากจน ทั้งนี้ แอฟริกาใต้ได้ดำเนินการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้อย่างครอบคลุม โดยจัดทำพิมพ์เขียวด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือ ‘National Development Plan’ วางวิสัยทัศน์สังคมที่แอฟริกาใต้มุ่งหวังจะเป็นภายในปี ค.ศ. 2030 เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสร้างงานผ่านการส่งเสริมภาคส่วนที่แอฟริกาใต้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อาทิ เหมืองแร่ การแปรรูปภาคการเกษตร การผลิต การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้แอฟริกาใต้ลงทุนในเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกาใต้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว

     ผู้เข้ามาลงทุนที่แอฟริกามาถูกที่ถูกเวลาแล้ว เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่มยูโรโซน ตรงข้ามกับแอฟริกาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และหลายประเทศในทวีปอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกและจะยังคงอยู่ต่อไป ทำให้เกิด ‘New Africa Paradigm’ ซึ่งแอฟริกามีพรมแดนการเติบโตใหม่ โดยรัฐบาลและเอกชนของแอฟริกาใต้มีบทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าว และจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนภายในทวีปผ่านวิสัยทัศน์การบูรณาการภายในแอฟริกาที่แสดงให้เห็นจากตัวเลขการค้าและ
การลงทุนระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้นภายในทวีป

     การลงทุนระหว่างกันในทวีปแอฟริกามีการเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2550 เติบโตมากกว่าร้อยละ 32 สูงกว่ากึ่งหนึ่งของประเทศตลาดใหม่ที่ไม่ใช่แอฟริกาและเป็น 4 เท่าของประเทศพัฒนาแล้ว โดยหุ้นส่วนอื่นนอกจากแอฟริกาใต้แล้วยังมีไนจีเรีย เคนยา และแองโกลาด้วย อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีการเติบโตร้อยละ 57 ของโครงการการลงทุนโดยตรงของแอฟริกาใต้ในประเทศอื่นของทวีปแอฟริกา แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ลงทุนโดยตรงในประเทศอื่นในทวีปแอฟริการายใหญ่ที่สุดในปี 2555 มียอดการสร้างงานสะสมมากกว่า 45,000 ตำแหน่ง

     เชื่อว่า การบูรณาการภายในทวีปและการค้าระหว่างกันภายในทวีปไม่สามารถบรรลุความสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตของแอฟริกา

     จากการประชุมสุดยอดสหภาพแอฟริกา (African Union - AU) ครั้งที่ 22 ณ กรุงแอดดิสอาบาบา เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคมที่ผ่านมา ผู้นำประเทศในแอฟริกาให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาของทวีปด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการค้า

     แอฟริกาใต้ได้ขยายความพยายามในการบูรณาการผ่านการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี 3 ฝ่าย ซึ่งมีความคืบหน้าในการเจรจาอย่างมากที่จะร่วมมือกันใน 26 ประเทศจากแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ที่มีประชากรรวมกันเกือบ 600 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รวม 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ เขตการค้าเสรีดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานของ ‘Africa - wide FTA’ ที่เป็นตลาดเดียวประกอบด้วยประชากรเกิน 1 พันล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวม 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

     ได้ข้อสรุปว่า กระบวนการบูรณาการด้านการพัฒนาของทวีปแอฟริกาอยู่บนพื้นฐานของ 3 เสาหลัก ได้แก่ การบูรณาการตลาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอุตสาหกรรมของทวีป ซึ่งแอฟริกาเชื่อมั่นว่ากระบวนการนี้จะเปิดโอกาสในการลงทุนอย่างมหาศาลที่มีอยู่ในแอฟริกาและทำให้แอฟริกามีเส้นทางการเติบโตที่รุ่งเรือง นอกจากนี้ องค์การระดับภูมิภาคซึ่งรวม Southern Africa Development Community (SADC) ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุน 3 เสาหลักข้างต้น และจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

      “ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้มีความน่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อกระทรวงฯ ในการดำเนินนโยบายเรื่อง Thai – Africa Initiative และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแอฟริกา” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียให้ข้อเสนอแนะ


ขอบคุณรูปภาพจาก : www.weekendplaza.com
19 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ