จะไปลงทุนต้องรู้ไว้ บรูไนฯ เริ่มบังคับใช้กฎหมายอิสลามแล้ว
จะไปลงทุนต้องรู้ไว้ บรูไนฯ เริ่มบังคับใช้กฎหมายอิสลามแล้ว
         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศ ให้กฎหมายอาญาอิสลามมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกที่บังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามดังเช่นประเทศส่วนใหญ่ในตะวันออกกลาง
         กฎหมายฯ ดังกล่าวจะทะยอยบังคับใช้เป็นระยะ ๆ จนเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี โดยแบ่งเป็น 3
ระยะ ดังนี้
ระยะแรก ความผิดทั่วไปสถานเบา ได้แก่ การไม่ไปละหมาดในวันศุกร์ การดื่มน้ำ/รับประทาน
อาหารในช่วงรอมฏอน การทำให้หญิงชาวมุสลิมตั้งครรภ์โดยไม่สมรส เป็นต้น มีโทษปรับหรือจำคุก ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มบังคับใช้แล้ว
ระยะที่ 2 ความผิดประเภทลักขโมย มีโทษตัดมือ/เท้าและเฆี่ยน โดยจะบังคับใช้ภายในปี 2557
ระยะที่ 3 ความผิดร้ายแรงประเภทปล้น ผิดประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย การ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีโทษประหารชีวิตด้วยการขว้างปาหินจนเสียชีวิต โดยจะบังคับใช้ภายในปลายปี 2558
         หากบรูไนฯ บังคับใช้กฏหมายอาญาอิสลามอย่างเต็มรูปแบบได้ตามที่กำหนด จะเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรกในโลกที่มีการบังคับใช้กฏหมายดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ ในขณะที่ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง ซึ่งแม้มีกฏหมายอาญามุสลิมมานานแล้ว แต่การบังคับใช้จริงและระดับการบังคับใช้จะแตกต่างกันไป โดยยังไม่มีประเทศใดมีการบังคับใช้กฎหมายนี้อย่างเต็มรูปแบบ

กฏหมายฯ กำหนดการบังคับใช้ความผิดครอบคลุมถึง
         - เฉพาะชาวมุสลิม เช่น การละทิ้งศาสนาอิสลาม การไม่ถือศีลอด
         - ทั้งชาวมุสลิมและที่มิใช่มุสลิม เช่น การลักขโมย การฆาตกรรม การดูหมิ่นศาสดามูฮัมมัดและคัมภีร์อัลกุรอาน การรับประทานอาหารในที่สาธารณะในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอน การดื่มแอลกอฮอล์/การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
         - นอกจากนี้ ความผิดซึ่งผู้ที่มิใช่มุสลิมต้องรับโทษด้วยหากมีความเกี่ยวโยงกับมุสลิม เช่น
การผิดประเวณีกับชายหรือหญิงที่เป็นมุสลิม เป็นต้น
         ในส่วนของกระบวนการพิสูจน์ความผิดที่มีบทลงโทษร้ายแรงจะเน้นพยานบุคคล ซึ่งเห็นการกระทำความผิดด้วยตาอย่างชัดเจน โดยภาพจากกล้องวงจรปิดและการตรวจพิสูจน์ DNA ไม่ถือเป็นหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์การกระทำความผิด ในกรณีที่เงื่อนไขของการพิสูจน์ความผิดไม่ครบถ้วนตามหลักการของศาสนาอิสลาม ความผิดจะถูกนำไปสู่การพิจารณาด้วยกฎหมายทั่วไป
         รัฐบาลบรูไนฯ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากทั้งภายในและนอกประเทศ โดยชาวบรูไนฯ เองได้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพราะไม่สามารถคัดค้านได้อย่างเปิดเผย ในขณะที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ประณามกฎหมายฯ นี้
         ที่ผ่านมา รัฐบาลบรูไนฯ ได้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลามโดยไม่อธิบายเหตุผลจากเดิม กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 และในที่สุดได้ประกาศใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
         นักวิชาการและสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความเห็นว่า สาเหตุที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ
ทรงประกาศใช้กฏหมายดังกล่าวอาจมาจากการที่ทรงพระชนมพรรษามากขึ้น ทำให้ทรงเคร่งครัดในศาสนา
อิสลามมากขึ้น นอกจากนี้ โดยที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศในตะวันออก
กลางในช่วงที่ผ่านมา การประกาศใช้กฏหมายในลักษณะเข้มงวดมีโทษรุนแรงของบรูไนฯ นี้อาจเพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบภายในประเทศ
ข้อพึงระวังเบื้องต้นสำหรับชาวไทยผู้ที่พำนักหรือจะเดินทางไปบรูไนฯ
         - เนื่องจากกฎหมายอาญาอิสลาม มีการกำหนดความผิดที่บังคับใช้กับผู้ที่เป็นมุสลิมและ มิได้เป็นมุสลิม ทั้งที่เป็นชาวบรูไนและชาวต่างชาติ ดังนั้น ควรระมัดระวังการกระทำใด ๆ ที่จะเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าว และควรให้ความเคารพต่อวัตรปฏิบัติของชาวมุสลิม
         - ชุมชนไทยในบรูไนฯ พึงระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการจัดงานตามประเพณีไทยและพิธีทางศาสนาพุทธในบรูไนฯ เพื่อมิให้ผิดต่อหลักศาสนาอิสลาม
         - ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปสอนศาสนาอิสลามหรือสอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานในบรูไนฯ ต้องได้รับอนุญาตจากทางการบรูไนฯ ก่อน
         สอท. ณ บันดาร์เสรีเบกาวันได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายอาญาอิสลามให้แก่ชุมชนไทยในบรูไนฯ อย่างต่อเนื่อง และกรมเอเชียตะวันออกจะแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรกต่อไป
16 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: กองเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ