แอฟริกาใต้ผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่
 แอฟริกาใต้ผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่
     ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของ ดร. Rob Davies (รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมแอฟริกาใต้) ที่ปรากฏในรายงานข่าวใน Business Day หนังสือพิมพ์ชั้นนำของแอฟริกาใต้ เกี่ยวกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ของแอฟริกาใต้ปี 2557 รวมทั้งท่าทีของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ณ ที่นี้

     สหภาพยุโรป ซึ่งเดิมไม่พอใจที่แอฟริกาใต้ตัดสินใจยกเลิกความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียว ได้เปลี่ยนท่าทีมาสนับสนุนข้อบทสำคัญในร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งอาจเป็นสิ่งยืนยันท่าทีของแอฟริกาใต้ที่ประสงค์จะปรับปรุงระบอบการคุ้มครองการลงทุนภายในประเทศให้มีความทันสมัย

     วัตถุประสงค์หนึ่งของร่างพระราชบัญญัติฯ คือ การสร้าง Policy Space สำหรับรัฐบาลแอฟริกาใต้ที่จะใช้นโยบายที่เป็นผลประโยชน์ของแอฟริกาใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงการพิพาทกับนักลงทุนต่างชาติว่าแอฟริกาใต้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านการลงทุนเพื่อบั่นทอนผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การคัดค้านโดยใช้กฎหมายโดยอาศัยสนธิสัญญาของบริษัท Philip Morris ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตบุหรี่และยาสูบของสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้ถูกบังคับภายใต้กฎหมายภายในของออสเตรเลียที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ซองบุหรี่เป็นแบบธรรมดา (plain packaging) ซึ่งบริษัท Philip Morris เห็นว่า ขัดกับความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ

     ในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปลายเดือน มกราคม 2557 ดร. Davies ได้กล่าวกับ นาย Karl de Gutch (กรรมาธิการการค้าของสหภาพยุโรป) ว่า น่าสนใจที่สหภาพยุโรปกำลังถกประเด็นในเนื้อหาของสนธิสัญญาการคุ้มครองการลงทุนกับสหรัฐฯ ในการเจรจา new trans-Atlantic trade deal กับสหรัฐฯ

     จากรายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ผลักดันให้รวมข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อความสามารถของนักลงทุนในการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา

     ขณะนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังหารือกับประเทศสมาชิกในเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้นโยบายรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายถูกแทรกแซงโดยผลประโยชน์เฉพาะผ่านสนธิสัญญาฉบับใดก็ตาม

     Ms. Sandrea de Wet (Chief State Law Adviser ของแอฟริกาใต้) กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นการปรับระบบกฎหมายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของแอฟริกาใต้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ให้สิทธิพิเศษแก่รัฐบาลแอฟริกาใต้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เป็นผลประโยชน์ของแอฟริกาใต้ต่างจากความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทวิภาคีซึ่งมีผลผูกพันต่อภาคีทั้งสองฝ่าย โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเช่นกัน รวมทั้งการส่งปัญหาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอาจไม่เป็นผลดีต่อรัฐ เนื่องจากรัฐมิได้มีงบประมาณเพียงพอที่จะต่อสู้คดีกับบริษัทข้ามชาติ

     “เมื่อพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว แอฟริกาใต้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเจรจาจัดทำความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับต่างประเทศอีกต่อไป เพราะถือว่าพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวเพียงพอแล้ว และรัฐบาลแอฟริกาใต้ก็จะไม่ถูกผูกพันให้ต้องเป็นคู่ความกับนักลงทุนต่างประเทศในคณะอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ แต่ให้นักลงทุนใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทของแอฟริกาใต้ ซึ่งความท้าทายของแอฟริกาใต้ คือ ทำอย่างไรจะให้ต่างชาติเชื่อถือในกระบวนการศาลภายในของแอฟริกาใต้ได้” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียให้ข้อมูล


ขอบคุณรูปภาพจาก : www.dek-d.com
6 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ