ความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจแอฟริกาใต้
 ความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจแอฟริกาใต้
      ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลของ CEO World Travel and Tourism Council ที่ปรากฏในรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เกี่ยวกับความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจแอฟริกาใต้ จึงขอหยิบมาฝากกัน ณ ที่นี้
     ในปี 2556 ปริมาณการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในแอฟริกาใต้มีจำนวนสูงถึง 97.8 พันล้านแรนด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของมูลค่าการส่งออกรวมของแอฟริกาใต้ คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในปี 2557
     นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม BRICS ได้แก่ จีน บราซิล และอินเดีย ปัจจุบันนี้ ปริมาณการใช้จ่ายในแอฟริกาใต้ของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นไปแล้ว
     ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวที่แอฟริกาใต้ 58 ล้านคน และได้เพิ่มเป็น 100 ล้านคน ในปี 2556 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านคนในปี 2563 ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้เกิดกับอินเดียและบราซิลซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เช่นกัน อันเป็นผลจากการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางในเอเชียและลาตินอเมริกาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
     เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น ทำให้แอฟริกาใต้จำเป็นต้องมีการยกระดับการบริการทางอากาศ โดยสร้างสนามบินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่จำกัดเฉพาะเมืองขนาดใหญ่อย่างนครโจฮันเนสเบิร์กและนครเคปทาวน์เท่านั้น รวมถึงจัดให้มีการลงนามข้อตกลงด้านการตรวจลงตรา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
     นาย Wayne Troughton (CEO บริษัท HTI Consulting) กล่าวว่า แอฟริกาใต้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างไรก็ดีจำนวนนักท่องเที่ยวจากบราซิลและอินเดียก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องมีการทบทวนนโยบายการตรวจลงตราสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ (non-traditional tourist markets)
     “ภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางของแอฟริกาใต้ได้อันดับ 118 จาก 184 ประเทศในเรื่องสัดส่วนของรายได้ต่อ GDP มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อ GDP เพียงร้อยละ 3.0 ส่วนสัดส่วนรายได้ของภาคการท่องเที่ยวและเดินทางในระยะยาวต่อ GDP เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2557-2567 มีสัดส่วนดังกล่าวเพียงร้อยละ 3.6”
อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากรายงานของ World Travel and Tourism Council
     เหตุผลหลักสำหรับการท่องเที่ยวในแอฟริกาใต้ ทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ การพักผ่อนหย่อนใจ คาดการณ์ว่าในปี 2557 ค่าใช้จ่ายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกิจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5
     สำหรับด้านรายได้นั้น นักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้ร้อยละ 55.8 และร้อยละ 44.2 ของ GDP ด้านการเดินทางและท่องเที่ยว
     ส่วนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7


ขอบคุณรูปภาพจาก : druthai.blogspot.com
2 พฤษภาคม 2557
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (ประเทศแอฟริกาใต้) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการถือครองที่ดิน (The Land Holdings Bill)
  • “เก็บตกจากต่างแดน” ฉบับนี้ จะนำท่านผู้อ่านไปไกลถึงประเทศแอฟริกาใต้ หนึ่งในประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกหมายตาว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเทียบชั้นกลุ่ม G3 (สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น) เนื่องจากเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติและตลาดที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งการเป็นฐานที่มั่น ทางเศรษฐกิจและแหล่งกระจายสินค้าสำคัญของทวีปแอฟริกาโดยในครั้งนี้จะนำท่านผู้อ่านไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หลังจากเริ่มมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในแอฟริกาใต้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านอุปสงค์จากการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและตลาดแอฟริกา (แอฟริกาใต้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์ไปทั่วทวีปแอฟริกา) รวมถึงด้านอุปทานที่บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากยุโรปได้เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์สำเร็จรูป ส่งผลให้แอฟริกาใต้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศที่ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เป็นจำนวนมาก โดยไทยถือเป็นแหล่งนำ เข้าชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญอันดับ 3 ของแอฟริกาใต้ รองจากเยอรมนีและญี่ปุ่น สอดคล้องกับข้อมูลมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยไปแอฟริกาใต้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 30ต่อปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปสำรวจ 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ลงทุนและคลัสเตอร์สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ได้แก่ Gauteng,Eastern Cape และ Kwazulu-Natal...
  • นายหลิว ไจหยี่ ทูตถาวรประจำสหประชาชาติของจีน กล่าวสนับสนุนให้กลุ่มจี-77 ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์...
  • บริษัท เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ (MetaQuotes Software) ได้เปิดตัว MetaFintech ในฐานะ สำนักงานตัวแทนแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปเมื่อเร็วๆนี้ และปัจจุบัน เมตาโควตส์ ซอฟต์แวร์ ประกาศขยายกิจการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยมอบหมายให้บริษัท Derivative System Technologies ทำหน้าที่เป็นสำนักงานตัวแทนในแอฟริกาใต้...
  • “พาณิชย์” จ่อคิวดันส่งออกรถยนต์มือสอง เน้นตลาดเพื่อนบ้าน–แอฟริกา พร้อมช่วยตลาดในประเทศ แถมได้ยอดการส่งออก ด้าน ส.อ.ท.ออกโรงหนุนทันควัน หลังผู้ประกอบการเจอพิษเศรษฐกิจซบเซา แถมค่ายรถยนต์โหมแคมเปญขายรถใหม่ จนรถมือสองล้นตลาด...
  • พันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างตบเท้าเข้าร่วมการประชุมประจำปีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแอลเอ็นจีของแอฟริกา โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา งานนี้ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งบริษัทและรัฐบาล...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ