ซานตงเอาจริง คุมเข้มการจ่ายเงินเดือนของวิสาหกิจ
ซานตงเอาจริง คุมเข้มการจ่ายเงินเดือนของวิสาหกิจ

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนขึ้นบ่อยครั้ง สำนักงานคุ้มครองแรงงานและประกันสังคมมณฑลซานตง จึงได้ประกาศแนวทางที่จะตรวจตราการจ่ายเงินเดือนของวิสาหกิจต่างๆ ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจที่ใช้แรงงานมาก เช่น วิสาหกิจก่อสร้าง วิสาหกิจถ่านหิน วิสาหกิจด้านการบริการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ จะจับตาวิสาหกิจที่เคยมีปัญหาในการจ่ายเงินเดือนมาก่อนเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หากวิสาหกิจประสบปัญหาทางการเงินและจำเป็นต้องยืดเวลาการจ่ายเงินเดือนออกไป จะต้องได้รับการยินยอมจากสหภาพแรงงานหรือตัวแทนแรงงานของวิสาหกิจเองก่อน และจะต้องทำหนังสือตกลงขึ้นภายใน 7 นับจากวันที่ผัดผ่อนการจ่ายเงินเดือนเต็ม 1 เดือนแล้ว พร้อมทั้งต้องรายงานการยืดเวลาการจ่ายเงินเดือนดังกล่าวให้สำนักงานคุ้มครองแรงงานฯ ทราบ (เนื้อหาสำคัญที่ต้องแจ้งประกอบด้วย สาเหตุอันทำให้ต้องยืดเวลาการจ่ายเงินเดือน ระยะเวลาที่จะจ่ายเงินเดือน มูลค่าเงินเดือน จำนวนพนักงานที่จะถูกยืดเวลาการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น) และสำเนาหนังสือตกลงการยืดเวลาการจ่ายเงินเดือนให้แก่สำนักงานคุ้มครองแรงงานฯ ด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองแรงงานฯ ได้แนะนำให้วิสาหกิจที่ใช้แรงงานมากและวิสาหกิจที่เคยประสบปัญหาในการจ่ายเงินเดือน ทำการกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนเงินเดือนพนักงาน และเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในธนาคารของรัฐโดยเปิดเป็นบัญชีเฉพาะสำหรับการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น เพื่อเป็นเงินเดือนสำรองกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ส่วนวิสาหกิจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคุ้มครองแรงงานฯ จะถูกตักเตือนและให้แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนด สำหรับวิสาหกิจที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดอย่างรุนแรงก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

5 กุมภาพันธ์ 2552
แหล่งข้อมูล: www.sd.xinhuanet.com (04/02/2009)
โดย: น.ส. มลฤดี เอื้อเกิดอารีย์

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ