ปี 56 เศรษฐกิจดี ชาวหนานหนิงกระเป๋าตุง
ปี 56 เศรษฐกิจดี ชาวหนานหนิงกระเป๋าตุง

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปี 56 นครหนานหนิงสามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีต่อเนื่อง และยังคงเป็นหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกว่างซี

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีมูลค่า 280,354 ล้านหยวน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.49 ของมูลค่า GDP กว่างซี) ขยายตัวร้อยละ 10.3 (กว่างซีขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.2)

ภาคเกษตรกรรม มูลค่าการผลิตภาคเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์และประมง 57,815 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 4.91

ผลผลิตธัญพืช 2.234 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 ผลผลิตพืชผัก 3.959 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 ผลผลิตผลไมม้ 1.705 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.97 และผลผลิตเนื้อสัตว์ 0.656 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62

ภาคอุตสาหกรรม มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 255,475 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 20.63 แบ่งเป็นมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมหนัก 139,926 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 26.06 และมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเบา 115,549 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.66 (อุตสาหกรรมหนักมีการขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมเบาร้อยละ 11.4 จุด)

มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเกษตร 34,993 ล้านหยวน มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 111,089 ล้านหยวน และมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการ 134,273 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 4.8 / 14.6 และ 8.1 ตามลำดับ

สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมของนครหนานหนิง ปี 2556

ดัชนี

อุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมแปรรูป

อุตสาหกรรมบริการ

ปี 2555

12.90

38.38

48.72

ปี 2556

12.78

39.62

47.90


ตัวเลขข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมของนครหนานหนิงมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มการพัฒนาไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) มากขึ้น

การลงทุน มูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 247,501 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 23.4 ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 110,974 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 29.16 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.83 ของการลงทุนทั้งหมด)

ภาคอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่เปิดงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 7.21 ล้าน ตร.ม. ขยายตัวร้อยละ 4.02 พื้นที่ดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย 32.123 ล้าน ตร.ม. ขยายตัวร้อยละ 1.74 และพื้นที่จำหน่ายที่อยู่อาศัย 7.026 ล้าน ตร.ม. ขยายตัวร้อยละ 11.7

การอุปโภคบริโภค มูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 145,084 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.01 แบ่งเป็นมูลค่าการค้าปลีกฯ ในเขตเมือง 136,545 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.92 และเขตชนบท 8,539 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 15.39 (พื้นที่เขตชนบทมีการขยายตัวสูงกว่าในเขตเมือง)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัวร้อยละ 2.1 (ลดลงร้อยละ 0.8 จุดจากปี 2555) โดยราคาสินค้าหมวดเครื่องนุ่งห่มและหมวดอาหารมีการปรับตัวสูงสุดที่ร้อยละ 4.7 และ 3.9 ตามลำดับ ขณะที่หมวดการตรวจรักษาพยาบาลและเครื่องใช้ส่วนตัว และหมวดสุราและยาสูบ ลดลงร้อยละ 0.3 และ 1.1 ตามลำดับ

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงร้อยละ 0.1

การค้าต่างประเทศ มูลค่ารวม 4,412 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 6.6 แบ่งเป็น มูลค่าการนำเข้า 2,068 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 26.91 และมูลค่าการส่งออก 2,353 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 6.54

รายได้ ชาวเมืองนครหนานหนิงมีรายได้เฉลี่ยที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 24,817 หยวน (สูงเป็นอันดับ 1 ของกว่างซี) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,256 หยวน คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 10.0 (อัตราขยายตัวสูงเป็นอันดับ 4 ของกว่างซี) หักภาวะเงินเฟ้อขยายตัวสุทธิร้อยละ 7.7

ทั้งนี้ ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตชิงซิ่ว (Qing Xiu Area, 青秀区) ซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่ของนครหนานหนิง มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด 31,492 หยวน ขยายตัวร้อยละ 10.2 ตามมาด้วยชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตซิงหนิง (Xing Ning Area, 兴宁区) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าในกลางเมือง มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด 27,417 หยวน ขยายตัวร้อยละ 10.3

ขณะที่ ชาวชนบทนครหนานหนิงมีรายได้เฉลี่ยสุทธิ 7,685 หยวน (สูงเป็นอันดับ 7 ของกว่างซี) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 908 หยวน คิดเป็นอัตราขยายตัวร้อยละ 13.4 หักภาวะเงินเฟ้อขยายตัวสุทธิร้อยละ 10.7

10 กุมภาพันธ์ 2557
แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ http://news.gxnews.com.cn (广西新闻网) และเว็บไซต์ ประจำวันที่ 27-29 มกราคม 2557
โดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ