“Egypt 2022” แผนปฏิรูปประเทศ งบประมาณและความต่อเนื่องทางการเมือง ปัจจัยชี้ความสำเร็จ
“Egypt 2022” แผนปฏิรูปประเทศ งบประมาณและความต่อเนื่องทางการเมือง ปัจจัยชี้ความสำเร็จ
        กระทรวงวางแผนอียิปต์ ประกาศใช้ “Egypt 2022” แผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2556
        แผนดังกล่าว เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและมีวินัย การสร้างสังคมให้มีความยุติธรรม มีพลวัตรและเปิดสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น การเพิ่มศักยภาพของแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญ
        ภายใต้แผนฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน 2560 จะเป็นช่วง “การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ” ของอียิปต์ โดยมีจุดเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการพลังงาน และการพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
        จากรายงานข่าว เขต Upper Egypt เขต New Valley เขต Sanai และคลอง Suez เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้แผนดังกล่าว ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นฐานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร การค้า และการขนส่ง
        อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์วิจารณ์ว่า “Egypt 2022” อาจไม่บรรลุผล เพราะรัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะนำงบประมาณเพื่อปฏิบัติตามแผนดังกล่าวมาจากที่ใด
        ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ให้ข้อคิดเห็นว่า นอกจากเรื่องแหล่งเงินทุนแล้ว “ความต่อเนื่องทางการเมือง” เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะตัดสินว่าแผนดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่ โดยอียิปต์มีกำหนดจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงต้นปี 2557
        ปัจจุบัน เศรษฐกิจของอียิปต์ยังอยู่ในภาวะถดถอย อัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ มีการว่างงานสูงถึง 13% และขาดดุลงบประมาณสูงถึง 13.8% ของ GDP
9 พฤศจิกายน 2556
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ