ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทยกับภาพลักษณ์อาเซียน
ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยถูกยกมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตาจากสายตาชาวโลกอีกครั้ง เมื่อสภายุโรปได้จัดฉายภาพยนตร์สั้น ณ ห้องประชุมอาคารสภายุโรป เรื่อง “Sold to the Sea Human Trafficking in Thailand’s Fishing Industry” ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation –EJF)
    ในภาพยนตร์ได้มีการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวที่ได้รับความช่วยเหลือออกจากเรือประมงไทย  โดยตีแผ่การถูกหลอกลวง  ธุรกิจการค้ามนุษย์  สภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานเมียนมาร์ประสบอย่างโหดร้ายในอุตสาหกรรมประมงของไทย  
EJF เชื่อว่า การค้ามนุษย์และการทารุณกรรมแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมประมงของไทยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องถึงบุคคลระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่น เป็นการสะท้อนถึงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มีพื้นฐานมาจากการกดขี่แรงงานต่างชาติและการค้ามนุษย์เพื่อผลิตสินค้าราคาถูกและผลกำไรสูงสุด  
    ในงานดังกล่าวมีบุคคลสำคัญจากสภายุโรปและผู้แทนจากองค์การอิสระ (NGOs) เข้าร่วมหลายราย และได้แสดงความคิดเห็นถึงการที่ไทยมีปัญหาการค้ามนุษย์ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ สหภาพยุโรป หรืออียู มีมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์จากประเทศผู้ผลิตสินค้า โดยมองว่าสินค้าประมงของไทยนั้น มาจากการค้าทาสในโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติ
    ทาง EJF ได้แสดงความเห็นว่า สหภาพยุโรปควรจะดำเนินมาตรการเพื่อกดดันไทยเช่นเดียวกับรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons -TIP)
    ฝ่ายไทยได้แก้ข้อกล่าวหาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ว่าไทยมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน มีการจดทะเบียนเรือและลูกเรือ รวมถึงได้มีการจัดทำแนวทางสำหรับการตรวจสอบเรือที่เข้าเทียบท่าและออกจากท่า (port-in port-out inspection of fishing vessels) และยังได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) เพื่อเป็นแนวทางให้กับเรือประมงในการจัดหาและว่าจ้างแรงงาน รวมถึงการให้สวัสดิการแก่แรงงาน  
    อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากข่าวการฉายภาพยนต์สั้นนี้ได้ส่งผลอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์และ      การส่งออกอุตสาหกรรมการประมงของไทยในสายตาจากประเทศตะวันตกที่มีมาตรการกดดันทางการค้า  
    ไทยถือเป็นคู่แข่งของประเทศสมาชิกอียูหลายประเทศ  โดยเฉพาะสเปนและโปรตุเกส ในการผลิตและส่งออกสินค้าประมงโดยเฉพาะปลาทูน่า   การที่ไทยและอียูได้เริ่มเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันจะช่วยให้การขยายปริมาณการส่งออกสินค้าประมงจากไทยไปยังอียูในอนาคตมีเพิ่มมากขึ้น  กลุ่ม NGOs ด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนจึงให้ความสนใจติดตามและให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอียูเพื่อกดดันให้ไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและ/หรือปรับปรุงมาตรฐานในด้านต่าง ๆ
    รัฐสภายุโรปเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กลุ่ม NGOs หรือกลุ่มผลประโยชน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้เป็นหน่วยงานดำเนินการกดดันไทย  และโดยที่ช่วงกลางปี 2557 จะมีการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป สมาชิกสภายุโรปจำเป็นต้องแสดงบทบาทที่แข็งขันมากขึ้น เพื่อแสดงว่าตนเป็นผู้พิทักษ์ค่านิยมของอียู โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เวทีดังกล่าวปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศในอียูเพิ่มเติมได้อีกด้วย  
    หากมองในมุมกว้างออกไป ภาพยนตร์ที่ถูกเผยแพร่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อไทย แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์อาเซียนด้วย  ทั้งนี้เพราะในปี  2558  เรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีปัญหาที่ท้าทายมากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือ เรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งเกี่ยวโยงกับมาตรการการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
    ดังนั้น ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาติ โดยการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภายในอาซียน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการกำหนดมาตรการและการจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือต่อไปในอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงของอาเซียนต่อไป
5 สิงหาคม 2556
แหล่งข้อมูล: กรมยุโรป กองยุโรป 1

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ