สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ" (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และมีรสนิยมในการจับจ่ายซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ทั้งยังมีสถานะเป็นผู้นำเข้าอาหารรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เมื่อประกอบกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรที่มีต้นทุนการผลิตและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปจำหน่ายในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะการขยายตลาดสินค้าที่มีศักยภาพเช่น สินค้าเกษตร อาหาร และเกษตรกรรมแปรรูป

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป มีหมู่เกาะรวมไปถึงหนึ่งในหกของเกาะในไอร์แลนด์ที่อยู่ระหว่างทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเหนือ ประเทศตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส พื้นที่รวม 243,000 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศไอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว สภาพภูมิประเทศส่วนมากเป็นเนินเขาที่ขรุขระ และเนินเขาเตี้ยๆ และมีที่ราบลูกฟูกในทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

สภาพภูมิอากาศในสหราชอาณาจักรมีลักษณะอากาศเย็นสบาย ได้รับความอบอุ่นจากลมที่พัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ เหนือกระแสน้ำแอตแลนติกเหนือ มีฝนตกตลอดปี สภาพอากาศจะไม่แน่นอน

ประชากร

61.8 ล้านคน (ไทย 67.4 ล้านคน)

การเมืองการปกครอง

สหราชอาณาจักรปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริย์ (สมเด็จพระราชินีนาถ) เป็นประมุข ใช้พระราชบัญญัติและกฎหมายจารีตประเพณีในการบริหารประเทศ

ในส่วนของการแบ่งการปกครองนั้น สหราชอาณาจักรประกอบด้วย 4 แคว้นใหญ่ๆ คือ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นในอังกฤษและเวลส์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ County (เทียบเท่าจังหวัด) มี 53 จังหวัด ระดับ District (เทียบเท่าอำเภอ) มี 369 อำเภอ และระดับ Parish (ในอังกฤษ) และ Community (ในเวลส์)

การปกครองส่วนท้องถิ่นในสก๊อตแลนด์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาค (Region) และการปกครองในเขตต่างๆ อีก 3 แห่ง ระดับ District 53 แห่ง และระดับ Community ส่วนไอร์แลนด์เหนือ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ County 6 แห่ง ระดับ District 26 แห่ง การปกครองท้องถิ่นดังกล่าวมาข้างต้นปกครองโดยสภาเทศบาล (council) ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี

ทั้งนี้ การปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย โดยใช้ระบบเลือกตั้งเทศมนตรี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะมีการสำรวจความคิดเห็น จัด roadshow หรือการแสดงประชามติ ในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

ภาษา

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 71.6 (ส่วนใหญ่นิกาย Anglican)

สกุลเงิน

1 ปอนด์ เท่ากับ 47.81 บาท (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556)

ข้อมูลทั่วไปประเทศสหราชอาณาจักร

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป มีหมู่เกาะรวมไปถึงหนึ่งในหกของเกาะในไอร์แลนด์ที่อยู่ระหว่างทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเหนือ ประเทศตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส พื้นที่รวม 243,000 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศไอร์แลนด์เพียงประเทศเดียว สภาพภูมิประเทศส่วนมากเป็นเนินเขาที่ขรุขระ และเนินเขาเตี้ยๆ และมีที่ราบลูกฟูกในทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

สภาพภูมิอากาศในสหราชอาณาจักรมีลักษณะอากาศเย็นสบาย ได้รับความอบอุ่นจากลมที่พัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ เหนือกระแสน้ำแอตแลนติกเหนือ มีฝนตกตลอดปี สภาพอากาศจะไม่แน่นอน

ประชากร

61.8 ล้านคน (ไทย 67.4 ล้านคน)

การเมืองการปกครอง

สหราชอาณาจักรปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีกษัตริย์ (สมเด็จพระราชินีนาถ) เป็นประมุข ใช้พระราชบัญญัติและกฎหมายจารีตประเพณีในการบริหารประเทศ

ในส่วนของการแบ่งการปกครองนั้น สหราชอาณาจักรประกอบด้วย 4 แคว้นใหญ่ๆ คือ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นในอังกฤษและเวลส์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ County (เทียบเท่าจังหวัด) มี 53 จังหวัด ระดับ District (เทียบเท่าอำเภอ) มี 369 อำเภอ และระดับ Parish (ในอังกฤษ) และ Community (ในเวลส์)

การปกครองส่วนท้องถิ่นในสก๊อตแลนด์ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาค (Region) และการปกครองในเขตต่างๆ อีก 3 แห่ง ระดับ District 53 แห่ง และระดับ Community ส่วนไอร์แลนด์เหนือ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ County 6 แห่ง ระดับ District 26 แห่ง การปกครองท้องถิ่นดังกล่าวมาข้างต้นปกครองโดยสภาเทศบาล (council) ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทุก 4 ปี

ทั้งนี้ การปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย โดยใช้ระบบเลือกตั้งเทศมนตรี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะมีการสำรวจความคิดเห็น จัด roadshow หรือการแสดงประชามติ ในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

ภาษา

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 71.6 (ส่วนใหญ่นิกาย Anglican)

สกุลเงิน

1 ปอนด์ เท่ากับ 47.81 บาท (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556)

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

สหราชอาณาจักรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ราว 2.323 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 36,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และใบยาสูบ โดยมีตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง และเครื่องบริโภคต่างๆ โดยมีประเทศคู่ค้า คือ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จีน นอร์เวย์ เบลเยี่ยม

ในส่วนของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยนั้น สหราชอาณาจักรนับเป็นคู่ค้าจากยุโรป อันดับที่ 2 ของไทย (รองจากเยอรมนี) ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของสหราชอาณาจักร สินค้าส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักร คือ รถยนต์ รถปิกอัพ ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่วนสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักร คือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำแร่และวิสกี้ ยาและเวชภัณฑ์

ด้านการลงทุน สหราชอาณาจักรเป็นประเทศจากยุโรปที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในโครงการในสาขาบริการและสาธารณูปโภค อิเล็กทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเบา และมีความสนใจที่จะขยายการลงทุนในกลุ่มกิจการยานยนต์ (ชิ้นส่วนยานยนต์) ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร และสินค้าเกษตร ส่วนการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักร ได้แก่ กิจการร้านอาหารไทย ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวสหราชอาณาจักรอย่างมาก ธุรกิจโรงแรมของบริษัท Landmark Hotel Group และเครื่องดื่มของบริษัท Siam Winery Trading

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

ในส่วนของกฎระเบียบด้านการลงทุนในสหราชอาณาจักรมีประเด็นด้านกฎหมายที่นักลงทุนต่างชาติควรทราบ ดังนี้

การจัดตั้งธุรกิจ

ในภาพรวมการจัดตั้งธุรกิจในสหราชอาณาจักรไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่สหราชอาณาจักรมีกฎหมายและกฎระเบียบที่กำกับดูแลการใช้ชื่อธุรกิจ ซึ่งบางสาขาธุรกิจอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาต (license) หรือขออนุญาตจากทางการ

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. บริษัท ค.ศ. 2006 (Companies Act 2006) คือ Companies House ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด BSI (Department for Business, Innovation, and Skills) โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนด้วยตนเองทาง on-line กับ Companies House ได้ หรือ ว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการให้ก็ได้

กฎหมายแรงงาน

ในสหราชอาจักรมีกฎหมายด้านการจ้างงานที่ผู้ประกอบการต้องศึกษา เช่น เงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง การจ้างแรงงานต่างชาติ ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในสหราชอาณาจักรกำหนดเวลาทำงานสูงสุดอยู่ที่ 48 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ หรือ 5 วันทำการ และมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 5.80 ปอนด์ต่อชั่วโมงสำหรับแรงงานอายุตั้งแต่ 22 ปี เป็นต้น

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

ในส่วนของกฎระเบียบด้านการลงทุนในสหราชอาณาจักรมีประเด็นด้านกฎหมายที่นักลงทุนต่างชาติควรทราบ ดังนี้

การจัดตั้งธุรกิจ

ในภาพรวมการจัดตั้งธุรกิจในสหราชอาณาจักรไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่สหราชอาณาจักรมีกฎหมายและกฎระเบียบที่กำกับดูแลการใช้ชื่อธุรกิจ ซึ่งบางสาขาธุรกิจอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาต (license) หรือขออนุญาตจากทางการ

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. บริษัท ค.ศ. 2006 (Companies Act 2006) คือ Companies House ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด BSI (Department for Business, Innovation, and Skills) โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนด้วยตนเองทาง on-line กับ Companies House ได้ หรือ ว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการให้ก็ได้

กฎหมายแรงงาน

ในสหราชอาจักรมีกฎหมายด้านการจ้างงานที่ผู้ประกอบการต้องศึกษา เช่น เงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง การจ้างแรงงานต่างชาติ ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในสหราชอาณาจักรกำหนดเวลาทำงานสูงสุดอยู่ที่ 48 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ หรือ 5 วันทำการ และมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 5.80 ปอนด์ต่อชั่วโมงสำหรับแรงงานอายุตั้งแต่ 22 ปี เป็นต้น

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจำนวนมากที่สุดในยุโรป และเป็นประเทศที่รับการลงทุนจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นสูงสุดในสหภาพยุโรป อันเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐและทัศนคติของคนในชาติที่เปิดรับชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ คือ UK Trade and Investment (UKTI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลอังกฤษที่ให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติในการลงทุนในสหราชอาณาจักร และนักธุรกิจอังกฤษในการลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นการให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน ตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในระดับประเทศของสหราชอาณาจักร (กระทรวง) ก็จะทำหน้าที่ให้เงินช่วยเหลือและสิทธิพิเศษจากรัฐบาลอังกฤษแก่นักลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักด้วย โดยมีรูปแบบของความช่วยเหลือ ได้แก่ tax credits and allowancesและ Grant for Research and Development

นอกจากนี้ ยังมี Regional Development Agencies (RDA) เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งแยกกันระหว่าง 4 แคว้น คือ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยในส่วนของแคว้นอังกฤษนั้น มี RDA 9 แห่งด้วยกัน ได้แก่ East Midlands , East of England, London, North East, North West, South East, South West, West Midlands, Yorkshire และ the Humber

สำหรับกิจการที่สหราชอาณาจักรให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่

 • กิจการวิศวการขั้นสูง อาทิ ยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยีอวกาศ วัสดุคอมโพสิท เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ เกมดิจิตอล ซอฟต์แวร์และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมพลังงาน อาทิ พลังงานลม พลังงานจากคลื่น พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น
 • บริการทางการเงิน
 • กิจการประเภทวิจัยและพัฒนา

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจำนวนมากที่สุดในยุโรป และเป็นประเทศที่รับการลงทุนจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นสูงสุดในสหภาพยุโรป อันเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐและทัศนคติของคนในชาติที่เปิดรับชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ คือ UK Trade and Investment (UKTI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลอังกฤษที่ให้ความช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติในการลงทุนในสหราชอาณาจักร และนักธุรกิจอังกฤษในการลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นการให้คำปรึกษาและข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน ตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในระดับประเทศของสหราชอาณาจักร (กระทรวง) ก็จะทำหน้าที่ให้เงินช่วยเหลือและสิทธิพิเศษจากรัฐบาลอังกฤษแก่นักลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักด้วย โดยมีรูปแบบของความช่วยเหลือ ได้แก่ tax credits and allowancesและ Grant for Research and Development

นอกจากนี้ ยังมี Regional Development Agencies (RDA) เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งแยกกันระหว่าง 4 แคว้น คือ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ โดยในส่วนของแคว้นอังกฤษนั้น มี RDA 9 แห่งด้วยกัน ได้แก่ East Midlands , East of England, London, North East, North West, South East, South West, West Midlands, Yorkshire และ the Humber

สำหรับกิจการที่สหราชอาณาจักรให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่

 • กิจการวิศวการขั้นสูง อาทิ ยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยีอวกาศ วัสดุคอมโพสิท เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ เกมดิจิตอล ซอฟต์แวร์และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมพลังงาน อาทิ พลังงานลม พลังงานจากคลื่น พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น
 • บริการทางการเงิน
 • กิจการประเภทวิจัยและพัฒนา

สิทธิประโยชน์

นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆและเงินช่วยเหลือ (grants) จากรัฐบาลโดยไม่มีการแยกว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ได้ประกาศลดอัตราภาษี corporate tax จาก 28% ลงมาอยู่ที่ 24% ภายใน 4 ปี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ อัตราภาษีใหม่ดังกล่าวนับเป็นอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศ G20

นอกจากนี้ ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรยังได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2521 รวมถึงลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งมีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศไม่ต้องแบกรับภาระภาษีเกินความจำเป็นในการประกอบธุรกิจระหว่างกัน

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

 1. สหราชอาณาจักรมีการตรวจสอบด้านสุขอนามัยสินค้าอาหารอย่างเข้มงวด ทำให้สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารทะเลไม่ผ่านการตรวจสอบ และมักถูกกีดกันหรือห้ามนำเข้า
 2. สหราชอาณาจักรขอให้ไทยควบคุมปัญหาการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 3. การที่สหราชอาณาจักรมีการค้าส่วนใหญ่กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกัน และการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป รวมทั้งการที่สหภาพยุโรปจัดทาข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่สาม เช่น เม็กซิโก กลุ่มเมอโคซูร์ ล้วนแต่เป็นประเทศกำลังพัฒนาและเป็นคู่แข่งขันทางการค้าที่สำคัญของไทย อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปรวมทั้งสหราชอาณาจักรโดยรวม
 4. ผู้ประกอบการขาดข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนในอังกฤษแบบเบ็ดเสร็จ และขาดความรู้ว่าจะไปติดต่อหน่วยงานใดของอังกฤษที่จะให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนด้านข้อมูลและทางการเงินในการลงทุน
 5. ปัญหาการนำเข้าแรงงานชาวไทยเพื่อเข้ามาทำงานในธุรกิจของคนไทยในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะร้านอาหารไทย สปาและบริการนวดแผนไทย เนื่องจากสหราชอาณาจักรนำระบบการตรวจคนเข้าเมืองระบบใหม่ (Point Based System) ที่เพิ่มความเข้มงวดในการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาทำงานจากประเทศที่ 3 นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ยังต้องการจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองจากนอกสหภาพยุโรปที่จะเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรในแต่ละปีด้วย

ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในสหราชอาณาจักร

 • GDP Growth ไตรมาส 1/58 (Preliminary Estimate) ขยายตัวที่ร้อยละ 0.3 ลดลงจากร้อยละ 0.6 ใน ไตรมาส 4/57 และร้อยละ 2.4 YoY เป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/55 เนื่องจากดัชนีเศรษฐกิจหลายตัว เช่น ดัชนีผลผลิตการก่อสร้ำง การค้ำปลีก ลดลงประกอบกับดัชนีผลผลิตเติบโตน้อยมำก ในขณะที่ภาคบริการซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78.4/GDP เติบโตลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนอัตราการว่างงานล่าสุด (ช่วงเดือน ธ.ค.57 – ก.พ.8) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.6 ในขณะที่อัตราการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละ 73.4 สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งเป็นปีเริ่มเก็บสถิติ ดัชนีราคาผู้บริโภครวมสินค้าทุกชนิดหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปในรอบ 1 ปีของเดือน มี.ค.58 อยู่ที่ระดับ ร้อยละ 0.0 เท่ากับเดือน ก.พ. อัตตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation ไม่นับรวมราคาสินค้าผันผวน ได้แก่ น้ำมัน อาหาร แอลกอฮอล์ บุหรี่) อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ลดลงจากร้อยละ 1.2 ในเดือน ก.พ. ซึ่งต้องจับตาความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อต่อไป เพราะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และห่างจากเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation targeting) ที่ Bank of England กำหนดไว้ที่ร้อยละ 2 มากขึ้น...
 • บริษัท CBRE ดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของโลก เผยรายงานการจัดอันดับราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสำนักงานทั่วโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ว่า ย่านเวสต์เอนด์ของกรุงลอนดอน เป็นพื้นที่ที่มีค่าเช่าแพงที่สุดในโลก มีราคาค่าเช่าเฉลี่ยราว 273.63 ดอลลาร์ต่อตารางฟุต...
 • ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดตัวในระดับต่ำกว่าบาร์เรลละ 50 ดอลลาร์ครั้งใหม่ในรอบเกือบ 6 ปี หลังมีการคาดการณ์ว่าราคาอาจลดต่ำลงอีกในช่วงครึ่งปีนี้...
 • สหราชอาณาจักรเตรียมเปิดบริการวีซ่าแบบเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการสนับสนุนภาคธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว...
 • หุ้นเทสโกดิ่งต่ำสุดรอบกว่า 11 ปี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลง 178 ล้านปอนด์...
 • รัฐบาลอังกฤษประกาศแผนขายหุ้น 40% ในยูโรสตาร์ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงลอนดอนกับกรุงปารีส...


  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

European Union - EU
สหภาพยุโรป

เป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแบบเหนือรัฐ (supranational) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมีสมาชิก 27 ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2554 สหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium
Tel: (+32) 2 629 0035
Website : www2.thaieurope.net