คูเวต

คูเวต (Kuwait) เป็นประเทศเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกกลาง แต่เป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งเคยได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Financial Times ให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับหนึ่งในภูมิภาค นอกจากนี้ คูเวตยังเป็นตลาดการค้าที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศ ชาวคูเวตมีกำลังซื้อสูง รวมทั้งมีภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในอัตราที่สูง ทั้งยังมีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นประตูการค้าไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค นับเป็นฐานในการทำการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางที่น่าจับตามอง

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

รัฐคูเวต (State of Kuwait) เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอ่าวอาหรับ ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับอิรัก ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวเปอร์เซีย ทิศใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย มีพื้นที่ประเทศรวมประมาณ 17,818 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทราย ซึ่งจะมีอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และอากาศหนาวช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

ประชากร

คูเวต มีประชากรราว 2.6 ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อชาติคูเวต 45% ส่วนที่เหลือเป็นชาวอาหรับกลุ่มอื่นๆ 35% และเชื้อชาติอื่นๆ 20%

การเมืองการปกครอง

ปัจจุบันคูเวตปกครองด้วย ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Hereditary Emirate) มีเมืองหลวงคือ คูเวตซิตี้ (Kuwait City) แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 เขต ได้แก่ อัลอะห์มาดี (Al Ahmadi) อัลอะซิมะห์ (Al Asimah) อัลฟาร์วะนียะห์ (Al Farwaniyah) อัลจะห์เราะห์ (Al Jahra) ฮะวัลลี (Hawalli) และ มุบาร์ระกัลกะบีร์ (Mubarak Al-Kabeer) แต่ละเขตจะปกครองด้วยผู้แทนปกครองเรียกว่า Muhafazat

ภาษา

ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศคูเวต คือ ภาษาอาหรับ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่สองด้วย

ศาสนา

ชาวคูเวตส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 95% โดยส่วนใหญ่เป็นนิกายสุหนี่ (70%) และนิกายชีอะห์ (30%) นอกจากนี้ ชาวคูเวตยังนับถือสาสนาคริสต์ด้วยราว 4.5%

สกุลเงิน

ระบบเงินตราที่ใช้ในคูเวตคือเงินสกุล "คูเวตดีนาร์" มีรหัสสกุลเงิน คือ KD ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 คูเวตดินาร์ ต่อ 102.50 บาท (สถานะ วันที่ 28 มี.ค. 56)

ข้อมูลทั่วไปประเทศคูเวต

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

รัฐคูเวต (State of Kuwait) เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอ่าวอาหรับ ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับอิรัก ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวเปอร์เซีย ทิศใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย มีพื้นที่ประเทศรวมประมาณ 17,818 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทราย ซึ่งจะมีอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และอากาศหนาวช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

ประชากร

คูเวต มีประชากรราว 2.6 ล้านคน ประกอบด้วยเชื้อชาติคูเวต 45% ส่วนที่เหลือเป็นชาวอาหรับกลุ่มอื่นๆ 35% และเชื้อชาติอื่นๆ 20%

การเมืองการปกครอง

ปัจจุบันคูเวตปกครองด้วย ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Hereditary Emirate) มีเมืองหลวงคือ คูเวตซิตี้ (Kuwait City) แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 เขต ได้แก่ อัลอะห์มาดี (Al Ahmadi) อัลอะซิมะห์ (Al Asimah) อัลฟาร์วะนียะห์ (Al Farwaniyah) อัลจะห์เราะห์ (Al Jahra) ฮะวัลลี (Hawalli) และ มุบาร์ระกัลกะบีร์ (Mubarak Al-Kabeer) แต่ละเขตจะปกครองด้วยผู้แทนปกครองเรียกว่า Muhafazat

ภาษา

ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศคูเวต คือ ภาษาอาหรับ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่สองด้วย

ศาสนา

ชาวคูเวตส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 95% โดยส่วนใหญ่เป็นนิกายสุหนี่ (70%) และนิกายชีอะห์ (30%) นอกจากนี้ ชาวคูเวตยังนับถือสาสนาคริสต์ด้วยราว 4.5%

สกุลเงิน

ระบบเงินตราที่ใช้ในคูเวตคือเงินสกุล "คูเวตดีนาร์" มีรหัสสกุลเงิน คือ KD ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 คูเวตดินาร์ ต่อ 102.50 บาท (สถานะ วันที่ 28 มี.ค. 56)

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

คูเวตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 165.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรายได้ประชาชาติต่อหัว 43,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 6.3% สินค้าส่งออกสำคัญ คือ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปุ๋ย โดยส่งออกไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ อาหาร วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะและอะไหล่ เครื่องนุ่มห่ม โดยมีคู่ค้าที่นำเข้าสำคัญคือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ซาอุดิอาระเบีย

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับคูเวตนั้น ปัจจุบันยังมีมูลค่าไม่สูงนัก โดยปกติไทยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า เนื่องจากสินค้าที่ไทยนำเข้าจากคูเวตส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่สินค้าส่งออกจากไทยไปคูเวต ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

คูเวตใช้นโยบายการค้าเสรี ไม่มีระบบโควตา หรือมาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้า แต่ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องขออนุญาตนำเข้า (Import License) จากกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงต้องจดทะเบียนกับกระทรวงดังกล่าว และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมคูเวต (Kuwait Chamber of Commerce and Industry) ด้วย ทั้งนี้ใบอนุญาตดังกล่าวสามารถนำเข้าได้หลายครั้งแต่จะหมดอายุภายใน 1 ปี

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

นโยบายหลักทางเศรษฐกิจของคูเวต ในช่วงที่ผ่านมา คือ การเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนโดยการอาศัยการอุดหนุน และจ้างงานโดยรัฐมาสู่การเพิ่มบทบาทของเอกชน และแสวงหาแหล่งลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง เนื่องจากคูเวตตระหนักดีว่ารายได้หลักที่มาจากน้ำมันนั้นอาจไม่ยั่งยืนเพราะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ดังนั้น รัฐบาลคูเวตจึงพยายามเตรียมความพร้อมสร้างรากฐานเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้การลงทุนจากต่างชาติเป็นกลไกในการสร้างระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานอุตสาหกรรม พลังงาน และระบบบริการ ขณะเดียวกันรัฐบาลคูเวตยังส่งเสริมให้มีการลงทุนในต่างประเทศด้วย ทั้งในรูปของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนโดยตรง

สิทธิประโยชน์

ประเทศไทยและคูเวตมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่ดีต่อกัน และได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหลายฉบับ ได้แก่ การลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย-คูเวต (Agreement for the Avoidance of Double Taxation) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 และในฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทย-คูเวต (Economic and Trade Agreement) ลงนามเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2530 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2533

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในคูเวตนั้น ในส่วนของธุรกิจส่งออก คูเวตมีธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมคูเวต (The Industrial Bank of Kuwait) เป็นธนาคารที่ให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราตามท้องตลาด

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

คูเวต นับเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคการค้าการลงทุนบางประการที่ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญ ได้แก่

 1. การนำสินค้าออกจากด่านศุลกากรใช้เวลานานมากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน มีเอกสารเกี่ยวข้องมากมาย และซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย และเป็นการเปิดทางให้กับการทุจริต
 2. คูเวตมีความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบาย และการปฏิบัติด้านการตรวจสอบพิจารณามาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรม สุขอนามัยอาหาร สุขอนามัยพืชและสัตว์
 3. คูเวตมีการใช้มาตรการที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต่างชาติต้องพึ่งพาตัวแทนท้องถิ่น (local agent) และผู้ค้ำประกัน (sponsor) ส่งผลให้ผู้ส่งออก และนักลงทุนจากประเทศที่สามหลายรายประสบปัญหา ความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ให้ความเป็นกลางเรื่องข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติกับคนคูเวต และกระบวนการตัดสินส่วนใหญ่ใช้เวลายาวนาน เป็นต้น

  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง
 • ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ประเทศรัฐคูเวต (ออนไลน์). สืบค้นจาก:www.apecthai.org/apec/th/profile1.php?continentid=2&country=k2&name=ประเทศรัฐคูเวต [17 กรกฎาคม 2556]
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) . มาตรการ/ กฏระเบียบทางการค้าประเทศคูเวต. สำนักยุโรป เอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. ประเทศคูเวต. 2550
 • THE WORLD BANK 2012. GDP per capita (current US$) (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries [17 กรกฎาคม 2556 ]

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

Thailand Business Information Center in Kuwait
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในคูเวต
สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต
Jabriya Area,Block 6, Street 8, Villa 1 P.O. Box 66647 Bayan 43757 Kuwait
Tel: (96-5) 2531-7530-1, 2531-4870
Fax: (96-5) 2533-1753-2
Email : thaiemkw@kems.net
Website: www.thaiembassy.org/kuwait