สาธารณรัฐสโลวัก

สาธารณรัฐสโลวะเกีย(The Republic of Slovak) ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเล มีพื้นที่ประมาณ 49,035 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 10 ของไทย) มีพรมแดนทิศเหนือติดโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน และทิศตะวันตกติดกับเช็ก และออสเตรีย

ภูมิอากาศมีลักษณะอากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศชื้น

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สาธารณรัฐสโลวะเกีย(The Republic of Slovak) ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเล มีพื้นที่ประมาณ 49,035 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 10 ของไทย) มีพรมแดนทิศเหนือติดโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน และทิศตะวันตกติดกับเช็ก และออสเตรีย

ภูมิอากาศมีลักษณะอากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศชื้น

ภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูหนาวมีฝนตกบ่อยและมีหิมะปกคลุมในแถบภูเขา ในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่น และมีฝนตกในบางครั้ง

ประชากร

5.42 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)

การเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิก 150 ที่นั่ง โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุข มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยมาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ภาษา

สโลวัก

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 68.9 คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 10.8 และคริสต์ นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 4.1 อื่น ๆ และไม่ระบุร้อยละ 3.2 และไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 13

สกุลเงิน

1 ยูโร เท่ากับ 44.85 (ณ วันที่ 30 มกราคม 2557)

ข้อมูลทั่วไปประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สาธารณรัฐสโลวะเกีย(The Republic of Slovak) ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเล มีพื้นที่ประมาณ 49,035 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 10 ของไทย) มีพรมแดนทิศเหนือติดโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน และทิศตะวันตกติดกับเช็ก และออสเตรีย

ภูมิอากาศมีลักษณะอากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศชื้น

ภูมิอากาศอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีป ในฤดูหนาวมีฝนตกบ่อยและมีหิมะปกคลุมในแถบภูเขา ในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่น และมีฝนตกในบางครั้ง

ประชากร

5.42 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)

การเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิก 150 ที่นั่ง โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุข มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล โดยมาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ภาษา

สโลวัก

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 68.9 คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 10.8 และคริสต์ นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 4.1 อื่น ๆ และไม่ระบุร้อยละ 3.2 และไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 13

สกุลเงิน

1 ยูโร เท่ากับ 44.85 (ณ วันที่ 30 มกราคม 2557)

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

สโลวะเกียมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี เศรษฐกิจมีการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก เป็นหลัก มีความเชี่ยวชาญในการผลิตด้านอุตสาหกรรมหนักมากที่สุดในภูมิภาค ภาคธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การบริการ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และการเกษตรกรรม

ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ เยอรมัน เช็ก อิตาลี รัสเซีย ออสเตรีย ฝรั่งเศส ฮังการี โปแลนด์

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

- สโลวะเกียเป็นประเทศสมาชิก EU WTO และ OECD สินค้าที่จะนำเข้าสโลวะเกียต้องได้มาตรฐาน EU ต้องมีเครื่องหมาย CE อันเป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพทางด้านความปลอดภัยของสินค้าแสดงอยู่ ทั้งตอนนำเข้ามาในประเทศและส่งออก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ec.europa.eu

- เนื่องจากสโลวะเกียเป็นสมาชิกของ EU กฏระเบียบการนำเข้าสินค้าและค่าธรรมเนียมทางศุลกากร จึงใช้กฏเดียวกันกับ EU การค้าภายในกลุ่มตลาด EU เองไม่มีการกีดกันทางด้านภาษี และทุกประเทศในกลุ่ม EU ใช้อัตราภาษีเดียวกันสำหรับตลาดภายนอก

- อัตราเฉลี่ยภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าของ EU อยู่ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 60 ของสินค้านำเข้าทั้งหมดสามารถนำเข้าไปขายในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม EU ได้โดยปราศจากภาษี อัตราภาษีนำเข้าของออสเตรียอยู่ภายใต้ระเบียบของ EU หรือที่เรียกว่า “TARIC”

- Generalized System of Preferences (GSP) เป็นระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย

- ภาษีบริษัทคิดเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 23 และมีระเบียบทางภาษีที่เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับบางธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลักอีกด้วย

- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสโลวะเกีย สามารถดูได้ที่ http://www.sario.sk/?home ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดย The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO)

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

- สโลวะเกียเป็นประเทศสมาชิก EU WTO และ OECD สินค้าที่จะนำเข้าสโลวะเกียต้องได้มาตรฐาน EU ต้องมีเครื่องหมาย CE อันเป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพทางด้านความปลอดภัยของสินค้าแสดงอยู่ ทั้งตอนนำเข้ามาในประเทศและส่งออก ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ec.europa.eu

- เนื่องจากสโลวะเกียเป็นสมาชิกของ EU กฏระเบียบการนำเข้าสินค้าและค่าธรรมเนียมทางศุลกากร จึงใช้กฏเดียวกันกับ EU การค้าภายในกลุ่มตลาด EU เองไม่มีการกีดกันทางด้านภาษี และทุกประเทศในกลุ่ม EU ใช้อัตราภาษีเดียวกันสำหรับตลาดภายนอก

- อัตราเฉลี่ยภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าของ EU อยู่ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 60 ของสินค้านำเข้าทั้งหมดสามารถนำเข้าไปขายในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม EU ได้โดยปราศจากภาษี อัตราภาษีนำเข้าของออสเตรียอยู่ภายใต้ระเบียบของ EU หรือที่เรียกว่า “TARIC”

- Generalized System of Preferences (GSP) เป็นระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย

- ภาษีบริษัทคิดเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 23 และมีระเบียบทางภาษีที่เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ รวมไปถึงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับบางธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหลักอีกด้วย

- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสโลวะเกีย สามารถดูได้ที่ http://www.sario.sk/?home ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดย The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO)

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ปัจจุบันสโลวะเกียมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหลักในภาคธุรกิจ 4 ด้าน คือ อุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยี การพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการบริการทางยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบในการส่งเสริมการลงทุน เช่น ให้เงินสนับสนุนสำหรับซื้อสินทรัพย์ มีข้อผ่อนปรนด้านภาษี อนุญาตให้โอนย้ายหรือเปลี่ยนสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติได้ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์

ระเบียบ GSP ฉบับใหม่ของ EU ได้รับการประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2555 แต่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยภายใต้ระเบียบใหม่ ไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กุ้งและผลิตภัณฑ์ประมงบางชนิด ขนมขบเคี้ยวและอาหารสัตว์ อัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงไข่มุก เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าทั้ง 3 กลุ่มเกินกว่าสัดส่วนที่ถูกกำหนดไว้ (ร้อยละ 17.5 ของสินค้าประเภทนั้นที่ EU นำเข้าจากทุกประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP) ทำให้สินค้าเหล่านี้ถูกตัด GSP ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาด EU

การถูกตัดสิทธิ GSP ภาษีนำเข้ากุ้งแช่แข็งจะปรับเพิ่มจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 12 ขณะที่สินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งอื่นๆ จะเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 20

ในขณะเดียวกันภาครัฐไทยกำลังพิจารณาประกอบการหาทางแก้ไขปัญหาการถูก EU ตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ของสหภาพยุโรปของสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม โดยในระยะสั้นจะเน้นที่สินค้าประมงก่อนโดยอาจจะขอให้ EU งดเว้นการเก็บอากรกับสินค้าประมงเป็นการชั่วคราว หรือขอให้ EU ให้โควต้าแก่สินค้าประมงเป็นกรณีพิเศษ และในระยะยาวอาจจะมีการหารือระหว่างไทยกับ EU ในบริบทของการเจรจาความตกลง ว่าด้วยเขตการค้าเสรีระหว่างกัน สำหรับสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานสโลวะเกีย 337.70 ยูโร ต่อเดือน
 • เงินเดือนพนักงานรวมเฉลี่ย (gross salary) 888 ยูโรต่อเดือน
 • เงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (net salary) 550 - 800 ยูโรต่อเดือน

สิทธิประโยชน์

ระเบียบ GSP ฉบับใหม่ของ EU ได้รับการประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2555 แต่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป โดยภายใต้ระเบียบใหม่ ไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กุ้งและผลิตภัณฑ์ประมงบางชนิด ขนมขบเคี้ยวและอาหารสัตว์ อัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงไข่มุก เนื่องจากไทยส่งออกสินค้าทั้ง 3 กลุ่มเกินกว่าสัดส่วนที่ถูกกำหนดไว้ (ร้อยละ 17.5 ของสินค้าประเภทนั้นที่ EU นำเข้าจากทุกประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP) ทำให้สินค้าเหล่านี้ถูกตัด GSP ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาด EU

การถูกตัดสิทธิ GSP ภาษีนำเข้ากุ้งแช่แข็งจะปรับเพิ่มจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 12 ขณะที่สินค้าผลิตภัณฑ์กุ้งอื่นๆ จะเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 20

ในขณะเดียวกันภาครัฐไทยกำลังพิจารณาประกอบการหาทางแก้ไขปัญหาการถูก EU ตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ของสหภาพยุโรปของสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม โดยในระยะสั้นจะเน้นที่สินค้าประมงก่อนโดยอาจจะขอให้ EU งดเว้นการเก็บอากรกับสินค้าประมงเป็นการชั่วคราว หรือขอให้ EU ให้โควต้าแก่สินค้าประมงเป็นกรณีพิเศษ และในระยะยาวอาจจะมีการหารือระหว่างไทยกับ EU ในบริบทของการเจรจาความตกลง ว่าด้วยเขตการค้าเสรีระหว่างกัน สำหรับสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม

ข้อมูลอื่น ๆ

 • ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานสโลวะเกีย 337.70 ยูโร ต่อเดือน
 • เงินเดือนพนักงานรวมเฉลี่ย (gross salary) 888 ยูโรต่อเดือน
 • เงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (net salary) 550 - 800 ยูโรต่อเดือน

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

- ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในประเทศ

- ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย-สหภาพยุโรป ได้แก่ปัญหาภาษีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพลี้ยไฟในดอกกล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์หอยสองฝา AD/CVD และ GSP


  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง
 • สาธารณรัฐสโลวะเกีย(The Republic of Slovak). ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา [10 เมษายน 2557]

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

European Union - EU
สหภาพยุโรป

เป็นการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแบบเหนือรัฐ (supranational) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมีสมาชิก 27 ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2554 สหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 ของไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
876 Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium
Tel: (+32) 2 629 0035
Website : www2.thaieurope.net