ชิลี

ชิลี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สาธารณรัฐชิลี” เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก ให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business 2013) เป็นอันดับ 37 ของโลก โดยมีข้อได้เปรียบสำคัญคือ ความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทหรือเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 2554 ยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ให้เป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุด เป็นอันดับที่ 24 ของโลกด้วย

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางการเมืองของชิลี รวมถึงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน ความตกลงการค้าที่ชิลีลงนามกับหลายประเทศทั่วโลก ระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกา ประกอบกับลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของชิลี และการจัดตั้งเขตปลอดภาษีในเมืองอิกิเก (Iquique) ทางภาคเหนือ และ เมืองปุนตา    อาเรนัส (Punta Arenas) ทางภาคใต้ ทำให้ชิลีสามารถเป็นประตูการค้าสำหรับสินค้าไทยในการขยายเข้าสู่ตลาดอื่นๆ ในภูมิภาคลาตินอเมริกาได้

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สาธารณรัฐชิลี (Republic of Chile) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ระหว่างแนวเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะยาวเลียบฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในแนวตั้ง มีพื้นที่ทั้งหมด 756,946 ตารางกิโลเมตร  ชิลีมีสภาพอากาศอบอุ่น ภาคเหนืออากาศแห้ง ภาคกลางมีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียน และภาคใต้อากาศชื้น มีภัยธรรมชาติ คือ แผ่นดินไหวรุนแรง ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ

ประชากร

ชิลีประชากรราว 16.6 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติยูโรเปียน อาทิ สเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลียน ราว 95% ส่วนที่เหลือเป็นเชื้อชาติอเมอริเดียน 3% และอื่นๆ 2% (อาหรับและยูโกสลาเวีย)

การเมืองการปกครอง

ชิลีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น แคว้น (Regions) รวม 15 แคว้น แต่ละแคว้นมี ผู้ว่าการแคว้น (Intendant) ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี แคว้นต่าง ๆ มีชื่อทางการทั้งเป็นชื่อเรียกและตัวเลขโรมัน (เช่น IV - เขตที่ 4) ลำดับตัวเลขเรียงตามที่ตั้งของแคว้นต่าง ๆ ตั้งแต่ทางตอนเหนือลงมาทางตอนใต้ ซึ่งโดยทั่วไป ตัวเลขโรมันจะถูกใช้มากกว่าชื่อของแคว้น ยกเว้นแคว้นอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ แคว้นซันติอาโกเมโทรโพลิแทน (Santiago Metropolitan Region หรือ RM) ซึ่งก็คือ เมืองแซนติเอโก

ทั้งนี้ แคว้นต่างๆ ในชิลีมี ประกอบด้วย Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, Araucania, Arica y Parinacota, Atacama, Biobio, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Rios, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso โดยแต่ละแคว้นแบ่งออกเป็น จังหวัด (Provinces) รวม 51 จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า ซึ่งแต่ละจังหวัดยังแบ่งพื้นที่ย่อยลงไปอีกเป็น เทศบาลแต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรีเป็นของตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ขณะที่นายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

ภาษา

ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศชิลีคือ ภาษาสเปน นอกจากนี้ ในชิลียังมีการใช้ภาษาอื่นๆ ได้แก่ Mapudungun, เยอรมัน และอังกฤษ

ศาสนา

ชาวชิลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 76.7% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 13.25% และอื่น ๆ 10.1%

สกุลเงิน

ระบบเงินตราที่ใช้ในชิลีคือเงินสกุล เปโซชิลี (Peso) มีรหัสสกุลเงิน คือ CLP ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 478.9 เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556) 

โครงสร้างพื้นฐาน

ชิลีมีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ อาทิ ระบบทางหลวงและทางพิเศษ ซึ่งเชื่อมโยงเมืองและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน ท่าอากาศยาน ซึ่งรองรับสายการบินระหว่างประเทศถึง 24 สาย และมีท่าเรือ ซึ่งเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าเข้าและออกจากประเทศที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันของชิลี โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (ECLAC) ระบุว่า ชิลีเป็นศูนย์กลางของการติดต่อทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในแปซิฟิกใต้

นอกจากนี้ ชิลียังมีระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการโดยภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อปี 2553-2554 ชิลีได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้าน ICT สูงที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาจากทั้ง EIU และ WEF

ข้อมูลทั่วไปประเทศชิลี

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สาธารณรัฐชิลี (Republic of Chile) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ระหว่างแนวเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะยาวเลียบฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในแนวตั้ง มีพื้นที่ทั้งหมด 756,946 ตารางกิโลเมตร  ชิลีมีสภาพอากาศอบอุ่น ภาคเหนืออากาศแห้ง ภาคกลางมีลักษณะแบบเมดิเตอร์เรเนียน และภาคใต้อากาศชื้น มีภัยธรรมชาติ คือ แผ่นดินไหวรุนแรง ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ

ประชากร

ชิลีประชากรราว 16.6 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติยูโรเปียน อาทิ สเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลียน ราว 95% ส่วนที่เหลือเป็นเชื้อชาติอเมอริเดียน 3% และอื่นๆ 2% (อาหรับและยูโกสลาเวีย)

การเมืองการปกครอง

ชิลีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น แคว้น (Regions) รวม 15 แคว้น แต่ละแคว้นมี ผู้ว่าการแคว้น (Intendant) ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี แคว้นต่าง ๆ มีชื่อทางการทั้งเป็นชื่อเรียกและตัวเลขโรมัน (เช่น IV - เขตที่ 4) ลำดับตัวเลขเรียงตามที่ตั้งของแคว้นต่าง ๆ ตั้งแต่ทางตอนเหนือลงมาทางตอนใต้ ซึ่งโดยทั่วไป ตัวเลขโรมันจะถูกใช้มากกว่าชื่อของแคว้น ยกเว้นแคว้นอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ แคว้นซันติอาโกเมโทรโพลิแทน (Santiago Metropolitan Region หรือ RM) ซึ่งก็คือ เมืองแซนติเอโก

ทั้งนี้ แคว้นต่างๆ ในชิลีมี ประกอบด้วย Aisen del General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, Araucania, Arica y Parinacota, Atacama, Biobio, Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, Los Lagos, Los Rios, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule, Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso โดยแต่ละแคว้นแบ่งออกเป็น จังหวัด (Provinces) รวม 51 จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า ซึ่งแต่ละจังหวัดยังแบ่งพื้นที่ย่อยลงไปอีกเป็น เทศบาลแต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรีเป็นของตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ขณะที่นายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

ภาษา

ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศชิลีคือ ภาษาสเปน นอกจากนี้ ในชิลียังมีการใช้ภาษาอื่นๆ ได้แก่ Mapudungun, เยอรมัน และอังกฤษ

ศาสนา

ชาวชิลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ โดยเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 76.7% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 13.25% และอื่น ๆ 10.1%

สกุลเงิน

ระบบเงินตราที่ใช้ในชิลีคือเงินสกุล เปโซชิลี (Peso) มีรหัสสกุลเงิน คือ CLP ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 478.9 เปโซต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2556) 

โครงสร้างพื้นฐาน

ชิลีมีระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ อาทิ ระบบทางหลวงและทางพิเศษ ซึ่งเชื่อมโยงเมืองและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน ท่าอากาศยาน ซึ่งรองรับสายการบินระหว่างประเทศถึง 24 สาย และมีท่าเรือ ซึ่งเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าเข้าและออกจากประเทศที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันของชิลี โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (ECLAC) ระบุว่า ชิลีเป็นศูนย์กลางของการติดต่อทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในแปซิฟิกใต้

นอกจากนี้ ชิลียังมีระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการโดยภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อปี 2553-2554 ชิลีได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้าน ICT สูงที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาจากทั้ง EIU และ WEF

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ชิลีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณ 243 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายได้ประชาชาติต่อหัว 16,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราการเจริญเติบโต GDP ราว 6.5% ต่อปี สินค้าส่งออกที่สำคัญของชิลีคือ ทองแดง ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากปลา กระดาษและเยื่อ เคมีภัณฑ์ ไวน์ โดยมีตลาดใหญ่คือ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และเกาหลีใต้ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ยานพาหนะ แก๊สธรรมชาติ มีประเทศคู่ค้าสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา จีน อาร์เจนตินา บราซิล เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และเยอรมนี

สำหรับการค้าระหว่างไทยกับชิลีนั้น ปัจจุบันสินค้าที่ชิลีนำเข้าจากไทยมากที่สุด ได้แก่ รถยนต์ ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปลาทูน่าแปรรูป ถุงพลาสติก เม็ดพลาสติก เครื่องรับวิทยุ และยางพารา

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจในชิลีนั้น มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 รับรองเอกสารการจัดตั้งบริษัท จัดทำหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Public Deed) และส่งบทคัดย่อของหนังสือสำคัญดังกล่าวให้กิจจานุเบกษา (Diario Oficial) และสำนักทะเบียนพาณิชย์ (Registro de Comercio) ซึ่งจะใช้เวลา 1 วัน มีค่าธรรมเนียม 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ขั้นตอนที่ 2 ขอจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ (www.cbrsantiago.cl/portal) และรับใบรับรองการจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 ขอหมายเลขผู้เสียภาษี (Rol Único Tributario - RUT) และยื่นหนังสือแจ้งเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานสรรพากร (Servicio de Impuesto Interno – SII) พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากรด้วย

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากสำนักงานสรรพากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบการ (Patente Municipal) ได้จากสำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่

ขั้นตอนที่ 5 ขึ้นทะเบียนการประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยระหว่างการทำงานตามกฎหมายแรงงานของชิลี

การนำเข้าสินค้า

พิธีการทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าไปชิลีมี 2 วิธี ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่จะนำเข้า ดังนี้

 1. กรณีของสินค้าที่นำเข้าไม่ได้ใช้เพื่อการจำหน่ายและมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) หรือเป็นสินค้าที่จะนำเข้าไปจำหน่ายในชิลีแต่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้ด้วยตนเอง โดยต้องแสดงเอกสารสำคัญ คือ ใบตราส่งสินค้า (BIll of Lading) ใบแจ้งหนี้ (Commercial invoice) ใบมอบฉันทะจากเจ้าของสินค้า หรือผู้รับสินค้าที่นำเข้านั้นๆ ใบอนุญาตหรือใบรับรองก่อนการนำเข้า (หากจำเป็น)
 2. หากสินค้าที่นำเข้าไปจำหน่ายมีราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ผู้นำเข้าต้องดำเนินพิธีการทางศุลกากรผ่านตัวแทนทางศุลกากร โดยต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนฯ โดยมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้าทุกครั้ง คือ ใบตราส่งสินค้าฉบับจริง เอกสารสำหรับส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งรับรองการเป็นเจ้าของสินค้าของฝ่ายผู้รับ ใบแจ้งหนี้ฉบับจริง ใบรับรองราคาสินค้า ใบตราส่งสินค้าฉบับจริงที่ได้รับการสลักหลังแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเอกสารบางอย่างที่อาจต้องแสดงในบางครั้ง เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ใบรับรองการประกันสินค้า ใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ (หากจำเป็น) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในธุรกิจนำเข้าสินค้า มีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถนำเข้าไปจำหน่ายในชิลีได้ ได้แก่ ยานพาหนะและรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว หรือยางรถยนต์ที่หล่อดอกยางใหม่ แร่ใยหินในสภาพใดๆ ก็ตาม ภาพลามกอนาจาร ของเสียที่เป็นพิษจากอุตสาหกรรม สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ต่อการเกษตร และต่อสุขภาพประชาชน (เช่น ยาฆ่าแมลงบางประเภท ของเล่นหรือของใช้สำหรับเด็กทารกที่มีส่วนประกอบของสารโทลูอีน กาวที่ผลิตโดยมีส่วนประกอบของสารระเหย หรือสินค้าที่กฤษฎีกากระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบัญญัติห้ามไว้) และสินค้าอื่นๆ ตามแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่จะบัญญัติห้ามการนำเข้า

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

การจัดตั้งธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจในชิลีนั้น มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 รับรองเอกสารการจัดตั้งบริษัท จัดทำหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Public Deed) และส่งบทคัดย่อของหนังสือสำคัญดังกล่าวให้กิจจานุเบกษา (Diario Oficial) และสำนักทะเบียนพาณิชย์ (Registro de Comercio) ซึ่งจะใช้เวลา 1 วัน มีค่าธรรมเนียม 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ขั้นตอนที่ 2 ขอจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ (www.cbrsantiago.cl/portal) และรับใบรับรองการจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 ขอหมายเลขผู้เสียภาษี (Rol Único Tributario - RUT) และยื่นหนังสือแจ้งเริ่มประกอบธุรกิจต่อสำนักงานสรรพากร (Servicio de Impuesto Interno – SII) พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่มกับสรรพากรด้วย

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากสำนักงานสรรพากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบการ (Patente Municipal) ได้จากสำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่

ขั้นตอนที่ 5 ขึ้นทะเบียนการประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยระหว่างการทำงานตามกฎหมายแรงงานของชิลี

การนำเข้าสินค้า

พิธีการทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าไปชิลีมี 2 วิธี ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่จะนำเข้า ดังนี้

 1. กรณีของสินค้าที่นำเข้าไม่ได้ใช้เพื่อการจำหน่ายและมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) หรือเป็นสินค้าที่จะนำเข้าไปจำหน่ายในชิลีแต่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้นำเข้าสามารถดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้ด้วยตนเอง โดยต้องแสดงเอกสารสำคัญ คือ ใบตราส่งสินค้า (BIll of Lading) ใบแจ้งหนี้ (Commercial invoice) ใบมอบฉันทะจากเจ้าของสินค้า หรือผู้รับสินค้าที่นำเข้านั้นๆ ใบอนุญาตหรือใบรับรองก่อนการนำเข้า (หากจำเป็น)
 2. หากสินค้าที่นำเข้าไปจำหน่ายมีราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ผู้นำเข้าต้องดำเนินพิธีการทางศุลกากรผ่านตัวแทนทางศุลกากร โดยต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตัวแทนฯ โดยมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้าทุกครั้ง คือ ใบตราส่งสินค้าฉบับจริง เอกสารสำหรับส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) ซึ่งรับรองการเป็นเจ้าของสินค้าของฝ่ายผู้รับ ใบแจ้งหนี้ฉบับจริง ใบรับรองราคาสินค้า ใบตราส่งสินค้าฉบับจริงที่ได้รับการสลักหลังแล้ว นอกจากนี้ ยังมีเอกสารบางอย่างที่อาจต้องแสดงในบางครั้ง เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) ใบรับรองการประกันสินค้า ใบอนุญาตหรือใบรับรองต่างๆ (หากจำเป็น) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในธุรกิจนำเข้าสินค้า มีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถนำเข้าไปจำหน่ายในชิลีได้ ได้แก่ ยานพาหนะและรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว หรือยางรถยนต์ที่หล่อดอกยางใหม่ แร่ใยหินในสภาพใดๆ ก็ตาม ภาพลามกอนาจาร ของเสียที่เป็นพิษจากอุตสาหกรรม สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ต่อการเกษตร และต่อสุขภาพประชาชน (เช่น ยาฆ่าแมลงบางประเภท ของเล่นหรือของใช้สำหรับเด็กทารกที่มีส่วนประกอบของสารโทลูอีน กาวที่ผลิตโดยมีส่วนประกอบของสารระเหย หรือสินค้าที่กฤษฎีกากระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบัญญัติห้ามไว้) และสินค้าอื่นๆ ตามแต่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่จะบัญญัติห้ามการนำเข้า

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ชิลีมีการประกาศใช้กฎหมาย Foreign Investment Statute เมื่อปี 2517 และนับเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อถือเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากมีการกำหนดกฎระเบียบบนพื้นฐานของหลักการสำคัญ ดังนี้

 • Non-discrimination นักลงทุนจากต่างประเทศจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อหน้ากฎหมาย เช่นเดียวกับนักลงทุนภายในประเทศ
 • Non-discretionary treatment ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยปราศจากอัตวิสัย
 • Economic freedom นักลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับเสรีภาพในการเข้าถึงภาคเศรษฐกิจใดๆ ของประเทศ ยกเว้นแต่ที่กฎหมายสงวนไว้ให้นักลงทุนภายในประเทศเท่านั้น เช่น การค้าชายฝั่ง การขนส่งทางอากาศ และสื่อสารมวลชน เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุนจากต่างประเทศจึงสามารถทำธุรกิจใดๆ ก็ได้ที่ไม่ขัดต่อคุณธรรม ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ และต้องให้ความเคารพกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจนั้นๆ ด้วย

ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของชิลี (Foreign Investment Statute หรือ Decree Law 600) สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในชิลีภายใต้กรอบกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในชิลีด้วยจำนวนทุนขั้นต่ำ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นการลงทุนในรูปตัวเงิน และ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นการลงทุนในรูปแบบอื่น (เช่น เทคโนโลยี สินทรัพย์ที่มีตัวตน เป็นต้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดำรงตำแหน่งประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน และประธานธนาคารกลาง) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้ใบอนุญาตเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมาย Foreign Investment Statute ได้แก่

 1. ชาวต่างชาติ
 2. นิติบุคคลต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นบริษัท มูลนิธิ ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 3. ชาวชิลีหรือนิติบุคคลชิลีที่มีถิ่นพำนักหรือที่ตั้งในต่างประเทศ

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ชิลีมีการประกาศใช้กฎหมาย Foreign Investment Statute เมื่อปี 2517 และนับเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อถือเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากมีการกำหนดกฎระเบียบบนพื้นฐานของหลักการสำคัญ ดังนี้

 • Non-discrimination นักลงทุนจากต่างประเทศจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อหน้ากฎหมาย เช่นเดียวกับนักลงทุนภายในประเทศ
 • Non-discretionary treatment ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยปราศจากอัตวิสัย
 • Economic freedom นักลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับเสรีภาพในการเข้าถึงภาคเศรษฐกิจใดๆ ของประเทศ ยกเว้นแต่ที่กฎหมายสงวนไว้ให้นักลงทุนภายในประเทศเท่านั้น เช่น การค้าชายฝั่ง การขนส่งทางอากาศ และสื่อสารมวลชน เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุนจากต่างประเทศจึงสามารถทำธุรกิจใดๆ ก็ได้ที่ไม่ขัดต่อคุณธรรม ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ และต้องให้ความเคารพกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจนั้นๆ ด้วย

ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของชิลี (Foreign Investment Statute หรือ Decree Law 600) สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในชิลีภายใต้กรอบกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในชิลีด้วยจำนวนทุนขั้นต่ำ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นการลงทุนในรูปตัวเงิน และ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นการลงทุนในรูปแบบอื่น (เช่น เทคโนโลยี สินทรัพย์ที่มีตัวตน เป็นต้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดำรงตำแหน่งประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน และประธานธนาคารกลาง) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้ใบอนุญาตเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมาย Foreign Investment Statute ได้แก่

 1. ชาวต่างชาติ
 2. นิติบุคคลต่างชาติ ซึ่งอาจเป็นบริษัท มูลนิธิ ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 3. ชาวชิลีหรือนิติบุคคลชิลีที่มีถิ่นพำนักหรือที่ตั้งในต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์

สิทธิด้านการลงทุน

จากกฎหมาย Foreign Investment Statute นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลชิลี เพื่อนำเงินลงทุนหรือสินทรัพย์รูปแบบอื่นๆ เข้ามาลงทุนในชิลี โดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดสิทธิและหน้าที่ของนักลงทุนและรัฐบาลชิลี ซึ่งไม่สามารถสละได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นทางการ เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นทุนหรือเพื่อการนำเงินตราที่เป็นทุนหรือผลกำไรออกไปนอกประเทศ และสามารถนำเงินทุนและผลกำไรออกนอกประเทศ โดยดำเนินการได้หลังจาก 1 ปี นับจากการนำเงินเข้ามาลงทุนในชิลี ซึ่งเงินทุนที่จะนำออกนอกประเทศที่มูลค่าเท่ากับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในชิลีจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือศุลกากรประเภทอื่นๆ และการนำผลกำไรออกนอกประเทศสามารถดำเนินการเมื่อใดก็ได้ ภายหลังการชำระภาษีแล้ว

นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิในการเข้าถึงทุกภาคเศรษฐกิจของชิลีได้โดยเสรี ยกเว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิของนักลงทุนชิลีเท่านั้น และมีสิทธิในการฟ้องคดีหากถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้รับสิทธิทางภาษีนิติบุคคลด้วย

สิทธิด้านการค้า

ไทยและชิลีได้ลงนามความตกลงทวิภาคีระหว่างกันหลายฉบับ และอยู่ระหว่างการจัดทำความตกลงอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งได้เสร็จสิ้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ระหว่างกัน ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันจะมีมากขึ้นหากมีการจัดทำ FTA นอกจากนี้ ไทยและชิลียังมีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ด้วย

สิทธิประโยชน์

สิทธิด้านการลงทุน

จากกฎหมาย Foreign Investment Statute นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการลงนามในข้อตกลงกับรัฐบาลชิลี เพื่อนำเงินลงทุนหรือสินทรัพย์รูปแบบอื่นๆ เข้ามาลงทุนในชิลี โดยข้อตกลงดังกล่าวกำหนดสิทธิและหน้าที่ของนักลงทุนและรัฐบาลชิลี ซึ่งไม่สามารถสละได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นทางการ เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นทุนหรือเพื่อการนำเงินตราที่เป็นทุนหรือผลกำไรออกไปนอกประเทศ และสามารถนำเงินทุนและผลกำไรออกนอกประเทศ โดยดำเนินการได้หลังจาก 1 ปี นับจากการนำเงินเข้ามาลงทุนในชิลี ซึ่งเงินทุนที่จะนำออกนอกประเทศที่มูลค่าเท่ากับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในชิลีจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือศุลกากรประเภทอื่นๆ และการนำผลกำไรออกนอกประเทศสามารถดำเนินการเมื่อใดก็ได้ ภายหลังการชำระภาษีแล้ว

นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิในการเข้าถึงทุกภาคเศรษฐกิจของชิลีได้โดยเสรี ยกเว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิของนักลงทุนชิลีเท่านั้น และมีสิทธิในการฟ้องคดีหากถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้รับสิทธิทางภาษีนิติบุคคลด้วย

สิทธิด้านการค้า

ไทยและชิลีได้ลงนามความตกลงทวิภาคีระหว่างกันหลายฉบับ และอยู่ระหว่างการจัดทำความตกลงอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งได้เสร็จสิ้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ระหว่างกัน ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันจะมีมากขึ้นหากมีการจัดทำ FTA นอกจากนี้ ไทยและชิลียังมีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ด้วย

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานด้านอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนในประเทศชิลีจากผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปดำเนินธุรกิจในชิลี

ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในชิลี

 • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ  ได้รับรายงานที่น่าสนใจจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (ประเทศเปรู) เกี่ยวกับการจัดอันดับเมืองที่น่าลงทุนในภูมิภาคลาตินอเมริกา ประจำปี 2014 ซึ่งหากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจไปขยายตลาดประเทศแถบลาตินอเมริกา ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยท่านในการประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น...
 • นักเรียนในกรุงซันติอาโก ประเทศชิลี ออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลชิลีปฏิรูประบบการศึกษาเมื่อวันที่ 3 กันยายน...
 • บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จํากัด (ITALTHAI Industrial: ITI) ผู้แทนจำหน่ายไวน์ระดับโลก เปิดตัวไวน์ระดับพรีเมี่ยมจากชีลีในกลุ่ม Chateau de M, Flaviata รวมถึง Donum Massenez ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าไวน์ระดับ Grand Cru จากฝรั่งเศส พร้อมต้อนรับ นายโดมินิก มาสเซเนส (Mr. Dominique Massenez) ผู้มีชื่อเสียงในการบุกเบิกการผลิตไวน์ระดับพรีเมียม ทายาทรุ่นที่ 5 แห่งตระกูลอัลซาเชียน มาสเซสเนส ตระกูลใหญ่ในการนำไวน์ชิลีคุณภาพสูงสู่ตลาดโลก โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น...
 • “แอมโบรส ไวน์ บุกตลาดรับกระแสคอไวน์ไทยแรงไม่ตก นำเสนอ Escudo Rojo พรีเมี่ยมไวน์จากผู้ผลิตชื่อดัง บารอน ฟิลิปส์ เดอ รอสชิลด์ ประเทศชิลี ตอบสนองทุกรสชาติที่คอไวน์ต้องการ นำเสนอไวน์ 4 ชนิดรวดจากองุ่นพันธุ์ ชาร์ดอนเนย์, โซวินญอง บลอง, ซีราห์, และคาเบอร์เนย์ โซวินญอง รุกตลาดไวน์ที่เติบโตแบบไม่หยุด”...
 • คุณอนงค์พร มโนพิเชฐวัฒนา ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จํากัด (ITALTHAI Industrial: ITI) ผู้แทนจำหน่ายไวน์ระดับโลก เปิดตัวไวน์ระดับพรีเมี่ยมจากชีลีในกลุ่ม Chateau de M, Flaviata รวมถึง Donum Massenez ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าไวน์ระดับ Grand Cru จาก...
 • รัฐสภาชิลีจะพิจารณากฎหมายขึ้นภาษีรถยนต์ดีเซลที่มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อผู้ส่งออกรถยนต์ของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโกให้ข้อมูล


  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
Americo Vespucio Sur 100, Piso 15, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: 56 2 2717 3959
Fax: 56 2 2717 3758
Email : rte.santiago@vtr.net
Website: www.thaiembassychile.org

ประเทศ / เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในภูมิภาคเดียวกัน