แคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เป็นประเทศเดียวในกลุ่มจี 8 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพราะแคนาดามีมาตรการการค้าที่เสรีและโปร่งใสมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และเป็นประเทศที่พึ่งพิงการค้ากับต่างประเทศเป็นหลัก โดยสัดส่วนการค้าต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 45 สำหรับการส่งออก และร้อยละ 40 สำหรับการนำเข้า รูปแบบการค้าและการลงทุนของแคนาดาจะพึ่งพิงกับสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ซึ่งยิ่งช่วยเสริมมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ติดกับสหรัฐอเมริกา ขนาดพื้นที่ทั้งหมดคือ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน เมืองหลวงคือกรุงออตตาวา ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนภูเขาทางตะวันตก และพื้นราบต่ำทางตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิอากาศเป็นแบบภาคพื้นทวีป มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน

ประชากร

34,605,346 ล้านคน (2554) โดยเป็ นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงออตตาวาประมาณ 1,170,000 คน

การเมืองการปกครอง

แคนาดาปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) และสมาพันธรัฐ (Confederation) มีรัฐบาลกลางและมีการปกครองระดับมณฑล 10 มณฑล และ 3 เขตปกครองพิเศษ โดยแต่ละมณฑลมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติมี 2 สภาคือ วุฒิสภา ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะอายุครบ 75 ปี และสภาผู้แทนราษฎร มีวาระ 5 ปี ซึ่งมีการเลือกตั้งผู้แทนฯ ทุก 4 ปี

ภาษา

อังกฤษและฝรั่งเศส โดยประชากรร้อยละ 58.8 พูดภาษาอังกฤษ และอีกร้อยละ 21.6 พูดภาษาฝรั่งเศส และร้อยละ 19.6 พูดภาษาอื่น ๆ

ศาสนา

ชาวแคนาดาส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 42.6% นิกายโปรแตสแตนท์ 23.3% และยิว 18% ส่วนศาสนาอิสลามและพุทธศาสนามีอัตราเพิ่มค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศมาตั้งถิ่นฐาน

สกุลเงิน

เหรียญแคนาดา (1 CAD ประมาณ 31.14 บาท ณ 27 พฤศจิกายน 2555)

ข้อมูลทั่วไปประเทศแคนาดา

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศตะวันออกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือจรดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศใต้ติดกับสหรัฐอเมริกา ขนาดพื้นที่ทั้งหมดคือ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน เมืองหลวงคือกรุงออตตาวา ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบบนภูเขาทางตะวันตก และพื้นราบต่ำทางตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิอากาศเป็นแบบภาคพื้นทวีป มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน

ประชากร

34,605,346 ล้านคน (2554) โดยเป็ นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงออตตาวาประมาณ 1,170,000 คน

การเมืองการปกครอง

แคนาดาปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) และสมาพันธรัฐ (Confederation) มีรัฐบาลกลางและมีการปกครองระดับมณฑล 10 มณฑล และ 3 เขตปกครองพิเศษ โดยแต่ละมณฑลมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติมี 2 สภาคือ วุฒิสภา ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะอายุครบ 75 ปี และสภาผู้แทนราษฎร มีวาระ 5 ปี ซึ่งมีการเลือกตั้งผู้แทนฯ ทุก 4 ปี

ภาษา

อังกฤษและฝรั่งเศส โดยประชากรร้อยละ 58.8 พูดภาษาอังกฤษ และอีกร้อยละ 21.6 พูดภาษาฝรั่งเศส และร้อยละ 19.6 พูดภาษาอื่น ๆ

ศาสนา

ชาวแคนาดาส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 42.6% นิกายโปรแตสแตนท์ 23.3% และยิว 18% ส่วนศาสนาอิสลามและพุทธศาสนามีอัตราเพิ่มค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศมาตั้งถิ่นฐาน

สกุลเงิน

เหรียญแคนาดา (1 CAD ประมาณ 31.14 บาท ณ 27 พฤศจิกายน 2555)

ข้อมูลการค้า-การลงทุน

ประเทศแคนาดามีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 389.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของการส่งออกโลก และมีมูลค่าการนำเข้า 357.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของการนำเข้าโลก ประเทศ คู่ค้าสำคัญของแคนาดา ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน และเม็กซิโก

ทั้งนี้ แคนาดาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 31 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 2,775 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 0.6 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมด) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้าว กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสาเร็จรูปอื่นๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ยางพารา เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ แผงวงจรไฟฟ้า

ส่วนสินค้านำเข้าสาคัญ ได้แก่ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสาเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

มาตรการด้านภาษี

- อัตราภาษีนำเข้าของแคนาดาจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน คือ ประมาณร้อยละ 90 ของสินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าปลอดภาษี ถึงแม้ว่าอัตราภาษีเฉลี่ยของแคนาดาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 แต่มีสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการมีอัตราภาษีค่อนข้างสูง เช่น เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 9.8 เครื่องหนัง และยาง ร้อยละ 5.7 และ 5.2 ตามลำดับ

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

- มาตรการปกป้องการนำเข้า กำหนดให้ประเทศสมาชิก WTO สามารถนำมาใช้กับสินค้านำเข้าที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นผิดปกติ และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศผู้นำเข้า

- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารตกค้างของสินค้าอาหารทุกชนิด ผักและผลไม้สด ไม่ให้มีปริมาณตกค้างคงเหลือ หรือ 0.1 Part per million (ppm) การผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยจากหน่วยงานที่กำหนด มีหนังสือรับรองด้านสุขอนามัยของสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพของปลาทูน่ากระป๋อง และการรับรองและตรวจสอบความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว

- อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT) มาตรการ TBT ให้ปิดฉลากสินค้าอาหารทุกชนิด การจัดทำมาตรฐานสินค้าของมอเตอร์ไฟฟ้า สินค้าอันตราย และของเล่นเด็ก ซึ่งต้องแจ้งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าของสินค้าทั่วไป

- มาตรการควบคุมการนำเข้า (Import Control Measures) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการค้าและกิจการระหว่างประเทศ (DFAIT) สินค้าที่ต้องได้รับการอนุญาต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ สินค้าเกษตร (ผักและผลไม้สด สัตว์น้ำ เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้า พืชและสัตว์พื้นเมือง ก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อการผลิตหรือเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานปรมาณู และผลิตภัณฑ์เหล็ก

กฎระเบียบการทำธุรกิจ

มาตรการด้านภาษี

- อัตราภาษีนำเข้าของแคนาดาจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน คือ ประมาณร้อยละ 90 ของสินค้าที่นำเข้าเป็นสินค้าปลอดภาษี ถึงแม้ว่าอัตราภาษีเฉลี่ยของแคนาดาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 แต่มีสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการมีอัตราภาษีค่อนข้างสูง เช่น เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 9.8 เครื่องหนัง และยาง ร้อยละ 5.7 และ 5.2 ตามลำดับ

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

- มาตรการปกป้องการนำเข้า กำหนดให้ประเทศสมาชิก WTO สามารถนำมาใช้กับสินค้านำเข้าที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำเข้าเพิ่มขึ้นผิดปกติ และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศผู้นำเข้า

- มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารตกค้างของสินค้าอาหารทุกชนิด ผักและผลไม้สด ไม่ให้มีปริมาณตกค้างคงเหลือ หรือ 0.1 Part per million (ppm) การผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยจากหน่วยงานที่กำหนด มีหนังสือรับรองด้านสุขอนามัยของสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพของปลาทูน่ากระป๋อง และการรับรองและตรวจสอบความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว

- อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade: TBT) มาตรการ TBT ให้ปิดฉลากสินค้าอาหารทุกชนิด การจัดทำมาตรฐานสินค้าของมอเตอร์ไฟฟ้า สินค้าอันตราย และของเล่นเด็ก ซึ่งต้องแจ้งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าของสินค้าทั่วไป

- มาตรการควบคุมการนำเข้า (Import Control Measures) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการค้าและกิจการระหว่างประเทศ (DFAIT) สินค้าที่ต้องได้รับการอนุญาต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ สินค้าเกษตร (ผักและผลไม้สด สัตว์น้ำ เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง) ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้า พืชและสัตว์พื้นเมือง ก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อการผลิตหรือเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานปรมาณู และผลิตภัณฑ์เหล็ก

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน

- มีนโยบายเปิดเสรีการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุน Investment Canada Act กำหนดให้มีธุรกิจบางประเภทที่คนต่างด้าวถืออยู่จะต้องขออนุญาตจากรัฐบาล (หากมีการลงทุนทางตรงในธุรกิจมูลค่าเกิน 223 ล้านเหรียญแคนาดา และการลงทุนทางอ้อมมูลค่าเกิน 5 ล้านเหรียญแคนาดา) รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม (เช่น สำนักพิมพ์ การกระจายเสียงและเคเบิลทีวี ดนตรี) บริการการเงิน พลังงาน การขนส่ง จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

- ธุรกิจบางประเภทที่ห้ามหรือจำกัดการลงทุนจากต่างชาติ เช่น การประมง (เฉพาะชาวแคนาดาเท่านั้น) การขนส่งทางอากาศ (ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25) การผลิตและการจำหน่ายหนังสือ การกระจายเสียง (ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง และไม่เกินร้อยละ 33 ในกรณีที่เป็นบริษัทแม่) การจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การจัดพิมพ์เอกสารรายไตรมาส บริการด้านการเงิน บริการด้านโทรคมนาคม (ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 46.7)

- ตามข้อตกลงของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (APEC) แคนาดาให้สิทธิประโยชน์เพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างชาติ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่อการลงทุนในกิจการการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นกิจการเป้าหมายของรัฐบาลแคนาดา รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับความต้องการของต่างชาติ นอกจากนี้ แรงงานแคนาดายังมีความรู้และมีประสิทธิภาพ และอัตราการย้ายงานมีต่ำมาก

-การส่งเสริมการลงทุนของแคนาดา ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลกลาง เช่น การเครดิตภาษีที่นามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลท้องถิ่น เช่น การเครดิตภาษี การลดหย่อนภาษีสำหรับการทาธุรกิจบางประเภท เป็นต้น

สิทธิประโยชน์

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)

ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา 136 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 47 ประเทศ โดยลดหย่อนภาษีจากอัตรา MFN หรือยกเว้นภาษีนำเข้า ครอบคลุมสินค้าเกษตรบางรายการและสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ ยกเว้นสินค้าที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า เคมีภัณฑ์ ฯลฯ โดยมีเงื่อนไขเป็นต้นว่า สินค้านั้นจะต้องผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้รับสิทธิทั้งหมด หรือกรณีมีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 40 ของราคาสินค้าจากโรงงาน

สิทธิพิเศษทางภาษีทั่วไป (GPT)

ครอบคลุมถึงการขยายรายสินค้าปลอดภาษีให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนา โดยมีการจำกัดโควตาการนำเข้าสินค้าบางรายการ เช่น สินค้าจำพวกสัตว์ปีกและไข่ นอกจากนี้ แคนาดาได้ดำเนินมาตรการเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลง APEC โดยการลดอัตราภาษีของสินค้านำเข้าที่มีน้ำหนักเกินและถึงจุดที่ต้องเรียกเก็บภาษีจากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 0.9 งดการจัดเก็บภาษีสำหรับเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าของ WTO ลดการจัดเก็บภาษีทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ WTO Information Technology Agreement ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ใน Uruguay Round เมื่ออัตราภาษีของสินค้าลดลงต่ำกว่าร้อยละ 2 ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีในสินค้านั้นๆ จำกัดและยกเลิกการจัดเก็บภาษีและการจำกัดโควตาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

สิทธิประโยชน์

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)

ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา 136 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 47 ประเทศ โดยลดหย่อนภาษีจากอัตรา MFN หรือยกเว้นภาษีนำเข้า ครอบคลุมสินค้าเกษตรบางรายการและสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ ยกเว้นสินค้าที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า เคมีภัณฑ์ ฯลฯ โดยมีเงื่อนไขเป็นต้นว่า สินค้านั้นจะต้องผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้รับสิทธิทั้งหมด หรือกรณีมีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 40 ของราคาสินค้าจากโรงงาน

สิทธิพิเศษทางภาษีทั่วไป (GPT)

ครอบคลุมถึงการขยายรายสินค้าปลอดภาษีให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนา โดยมีการจำกัดโควตาการนำเข้าสินค้าบางรายการ เช่น สินค้าจำพวกสัตว์ปีกและไข่ นอกจากนี้ แคนาดาได้ดำเนินมาตรการเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลง APEC โดยการลดอัตราภาษีของสินค้านำเข้าที่มีน้ำหนักเกินและถึงจุดที่ต้องเรียกเก็บภาษีจากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 0.9 งดการจัดเก็บภาษีสำหรับเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงการค้าของ WTO ลดการจัดเก็บภาษีทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ WTO Information Technology Agreement ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ใน Uruguay Round เมื่ออัตราภาษีของสินค้าลดลงต่ำกว่าร้อยละ 2 ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีในสินค้านั้นๆ จำกัดและยกเลิกการจัดเก็บภาษีและการจำกัดโควตาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

ประเด็นท้าทายในการทำธุรกิจ

- แคนาดาให้การคุ้มครองสินค้าประเภทเนื้อไก่ เพื่อรักษาระดับราคาขายภายในประเทศไม่ให้ต่ำเกินไป ทำให้ไทยสามารถส่งออกเพียงไก่ปรุงสุกตามที่แคนาดาอนุญาตเท่านั้น และมาตรฐานสินค้าไก่แช่แข็งที่แคนาดากำหนดการนำเข้าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในทางปฏิบัติ (การตรวจสอบโรงงาน ขั้นตอนการผลิต และการออกใบอนุญาต) และต้องใช้ต้นทุนสูง เนื่องจากต้องได้รับการรับรองจาก CFIA เรื่องความปลอดภัยและมีประโยชน์

- แคนาดาห้ามการนำเข้าผลไม้สดทุกชนิด (ยกเว้นองุ่นและผลไม้ที่นำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ) ที่มีสารซัลไฟท์ปนเปื้อน (มิให้มีปริมาณตกค้างคงเหลือ) และบังคับใช้กับทุกประเทศ

- ภายใต้กฎระเบียบ Food & Drug Regulation และ Processed Product Regulation แคนาดาไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งจำนวน 3 ชนิดในผักและผลไม้กระป๋อง (ประเภท Asian Food) คือ Citric Acid, Calcium Chloride และ Sodium Erythorbate ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องกักกันสินค้าไม่ให้ออกสู่ตลาดได้ ในขณะที่สารเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากประเทศที่พัฒนาแล้วว่าไม่เป็นอันตรายหากมีกระบวนการผลิตที่ดี และมีการใช้ส่วนผสมที่ไม่เกินกำหนด

ข่าวเศรษฐกิจ / เรื่องเด่น / ข่าวประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในแคนาดา

 • แคนาดาเรียกคืนรถยนต์ 1 ล้าน 5 แสนคัน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททาคาตะในญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ สหรัฐฯก็ได้เรียกคืนรถยนต์ไปแล้ว 34 ล้านคัน สืบเนื่องจากกรณีเดียวกันนี้
 • แคนาดาอนุมัติ "เบอร์เกอร์ คิง" ซื้อ "ทิม ฮอร์ตันส์" ในวงเงิน 11,100 ล้านดอลลาร์...
 • แคนาดาเตรียมฟื้นแผนดึงดูดเศรษฐีต่างชาติที่ต้องการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศ ภายใต้เงื่อนไขการลงทุนในแคนาดา 15 ปี ด้วยเงินทุนขั้นต่ำ 2 ล้านดอลลาร์แคนาดา และสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์แคนาดา พร้อมทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส...
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดบร็อคโคลินี หมายเลข 2 (Broccolini Limited Partnership No. 2) และมากิล ลอเรนเทียน เรียลตี้ อินเวสต์เมนท์ส (Magil Laurentian Realty Investments) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปิดการทำธุรกรรมเข้าซื้อกิจการเมิร์ค แคนาดา ซึ่งเป็นอดีตคอมเพล็กซ์ที่ตั้งอยู่บนแนวถนนทรานส์แคนาดาในเมืองเคิร์กแลนด์ รัฐคิวเบค บร็อคโคลินี และ มากิล ลอเรนเทียน ได้ร่วมมือกันพัฒนาเขตธุรกิจระดับโลกบนพื้นที่ขนาด 50 เอเคอร์ซึ่งตอบสนองการใช้งานแบบผสมผสาน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ควอร์เทียร์ อีโวลูชั่น” (Quartier Evolution) การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างบร็อคโคลินี และ มากิล ลอเรนเทียน ทำให้เกิดทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพในด้านการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เช่าในอนาคตได้อย่างเต็มที่...
 • "เบอร์เกอร์คิง" ประกาศเตรียมซื้อกิจการของ "ทิม ฮอร์ตันส์" เครือร้านกาแฟและเบเกอรีชื่อดังของแคนาดา เตรียมกลายเป็นเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก...
 • อัตราว่างงานของแคนาดาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค.และทำสถิติเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ ขณะที่การจ้างงานแบบเต็มเวลาปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง...


  

สาระน่ารู้

 • สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์
 • One Galle Face is Colombo's first internationally developed integrated lifestyle destination that makes living, working, entertainment and hospitality possible all in one location. Hong Kong's leisure entity Shanri-La Hotels and Resorts foresees the completion of this project by 2018 with a hefty investment of over US$ 600 million. The twin towers will be used for residence, which consist of 50 floors each, 16 penthouses and 8 duplex and simplex units. The target market is expatriates, international investors and the expanding population of Sri Lanka.
 • Following the tremendous success of the Exhibition 2018 and the 36th Annual Sessions, which took place at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall in Colombo from February 22 to 25 earlier this year, the SLIA is proud to prsent  the next edition in a superior manner.<br />
  <br />
  Save the date :February 20th to 24th, 2019
 • The Institution of Engineers, Sri Lanka is the successor to the ‘Engineering Association of Ceylon’, which was founded in 1906. In 1968, the Institution of Engineers, Sri Lanka was made an incorporated body of the government, by an Act of Parliament. The IESL being the Apex body for engineering professionals in Sri Lanka, having a membership of more than 20,000, is called upon to represent the profession at many national forums and contribute to national development. By virtue of agreements it has entered into with the International Engineers’ Alliance (IEA) for mutual recognition of competencies, members assessed to have such competencies by IESL are eligible to practice engineering in the member countries including Japan, Australia, United Kingdom, Singapore, Pakistan, India, USA, Canada and South Korea.<br />
  <br />
  IESL with the Vision to be among the leading professional institutions of engineering and technology in the world, has Missioned Techno Sri Lanka’s for “Bringing out and Unleashing the Country’s Multi – Disciplinary Engineering Talents, to Drive Sri Lanka into Technological Excellence for Revolutionary Uplifting of Peoples’ Living Conditions and Prosperity”. Engineers are driven by passion to look beyond the regular, push borders and create the impossible. This is also reflective of the fact that Engineers over centuries are really innovators, who think beyond the realm and invent solutions for mankind, ahead of their time. That’s what engineering is all about and it’s the reason Engineers will always be the ingenious inventors and imaginative innovators throughout time.<br />
  <br />
  The flagship event of IESL, Techno Sri Lanka, since its inception in 1985 has grown to be the largest and the only engineering and technology exhibition held annually in Colombo. Techno, living up to its standards, has provided the means for uplifting peoples’ living conditions and has become an ideal venue for industry professionals, business heads, technologists and keen public to come together on a single global platform.<br />
  <br />
  The world is changing; engineers are in the forefront of this change. Expectations are very high in today’s society. However, the Planet’s resources are fast depleting and engineers have to be smart and innovative to achieve high goals with very low resource consumption. Technology should reach the masses and make them do things differently, as doing ‘business as usual’ will not leave a healthy planet for our children and grandchildren. We need ‘sustainable technologies’ that will revolutionize the day-to-day activities, such as mobile technology, nanotechnology, household solar PV technology and perhaps other inventions and breakthroughs to satisfy the society’s expectations and still not be blamed by our future generations for not leaving them a livable Planet Earth.<br />
  <br />
  Considering these facts, Techno Sri Lanka has redefined its Theme for the year 2018, aiming to fulfill the expectations of all stakeholders.
 • 01. - 03. November 2018 | Trade fair for hotels, hospitality, tourism and food businesses<br />
  <br />
  The Hotel, Hospitality & Food Asia in Sri Lanka has been designed by the dynamic development of the hotel and catering industry and the tourism and food companies to take account of South Asia. She is a specifically targeted at this sector business-to-business event. This exhibition is communication and information platform in the industry and provides the exhibiting companies the opportunity to present to an audience of experts here. Visitors can find information here thoroughly and comprehensively about the latest developments, trends, products and services in various fields. HHF Sri Lanka is the leading marketplace for regional networking and distribution, as well as a new basis for the procurement of products. The program will be held a culinary competition and other live features.<br />
  <br />
  The Hotel Hospitality & Food Asia will take place on 3 days from Thursday, 01. November to Saturday, 03. November 2018 in Colombo.
 • Infotel theme will be Towards a Digital Economy, is aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country for facilitating a digitally empowered ecosystem while improving the Citizens’ engagement in a digital society.
เอกสารอ้างอิง

ดาวน์โหลด

ติดต่อหน่วยงาน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario K1Y 0A2
Tel: 1 (613) 722-4444
Fax: 1 (613) 722-6624
Email : contact@thaiembassy.ca
Website: www.thaiembassy.ca/th

ประเทศ / เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในภูมิภาคเดียวกัน