แผนพัฒนา Digital Economy ของรัสเซีย
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
รัสเซียได้ออกนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสาขาดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนที่เป็นแรงงานฝีมือ และสร้างตลาดสำหรับสินค้าและบริการดังกล่าวในรัสเซีย หนึ่งในกลไกหลักคือการดำเนินการตามแผนพัฒนา Digital Economy ของรัสเซียกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถึงปี ค.ศ. 2024 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของรัสเซีย ตามข้อมูลของกระทรวงการสื่อสารรัสเซีย รัสเซียมีสัดส่วนบุคคลากรที่มีมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าหลายประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้ง ตุรกี เม็กซิโกและบราซิล แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจนั้นยังน้อยกว่าประเทศอื่นๆ อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และจีน ทำให้รัฐบาลรัสเซียได้พยายามสร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้  
1.    พัฒนาระบบกฎหมายและจัดตั้งองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริม            การลงทุน รวมทั้งคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี    
2.    ปฎิรูปการศึกษา พัฒนาบุคลลากร สร้าง smart city และโครงสร้างหลักต่างที่เอื้อต่อการขยายตลาดเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี  
3.    การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชนที่ต้องการเทคโนโลยีดิจิทัล
4.    การสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางดิจิทัลในทุกระดับ ท้องถิ่น ประเทศและระหว่างประเทศเพื่อเสริมบทบาทของรัสเซียในการรักษาเสถียรภาพในโลกไซเบอร์
5.    การเพิ่มบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายเศรษฐกิจ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
ที่มารูปภาพ นิตยสาร Digitalist
5 กุมภาพันธ์ 2561

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ