ประชาสัมพันธ์งาน Energy Storage Europe 2018 วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ที่เมืองดึสเซ็ลดอล์ฟ
งาน Energy Storage Europe 2018 วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ที่เมืองดึสเซ็ลดอล์ฟ

    เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่อการผลิตและใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน เพิ่มการประหยัดพลังงาน เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการพัฒนาสินค้าอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า และส่งเสริมให้พื้นที่ห่างไกลสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมของเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันวิจัยของไทย

    ในฐานะที่เยอรมนีเป็นประเทศผู้นำด้านพลังงานทดแทนของโลก ภาคเอกชนด้านพลังงานของเยอรมนีจะจัดงาน Energy Storage Europe 2018 ในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ เมืองดึสเซ็ลดอร์ฟ เยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าลักษณะ B2B ด้านการเก็บพลังงาน (energy storage) ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งโลก เพื่อนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมด้านการเก็บพลังงานสำหรับแหล่งพลังงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานที่เกิดจากปฏิกริยาเคมี แบตเตอรี่ และพลังงานเครื่องกล หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อนและพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ นอกจากนี้ ภายในงานยังนำเสนอเครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงกับเครื่องจักรกลที่ใช้พลังงานอื่น ๆ รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้า

    ที่งาน Energy Storage Europe 2018 กลุ่มเป้าหมายหลักของงานซึ่งได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานสูง ส่วนราชการและสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเก็บพลังงาน ตลอดจนอุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บพลังงาน จะได้พบกับผู้ผลิตสินค้าและผู้สร้างเทคโนโลยีด้านการเก็บพลังงานจากทั่วโลกมากกว่า 160 ราย และสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมงานที่เป็นผู้ประกอบการด้วยกันมากกว่า 5,000 ราย

    นอกจากนี้ ในงาน Energy Storage Europe 2018 สมาคมอุตสาหกรรมการเก็บพลังงานเยอรมัน (Bundesverband Energiespeicher - BVES) ในฐานะผู้จัด ยังได้ร่วมกับภาคเอกชนเยอรมัน จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศว่าด้วยการเก็บพลังงานหมุนเวียน (International  Renewable Energy Storage Conference - IRES) เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและผู้กำหนดนโยบายพลังงานจากทั่วโลกเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการสร้างเทคโนโลยีด้านการเก็บพลังงาน และสำหรับผู้แทนสถาบันวิจัยจากทั่วโลกในการแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บพลังงานระหว่างกันด้วย

    ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถหาข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.energy-storage-online.com/ cgi-bin/md_energy/lib/pub/object/downloadfile.cgi/ESE_Program_20180117_03.pdf และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.energy-storage-online.com
30 มกราคม 2561

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ