เหมืองแร่สำคัญในอุซเบกิสถาน
เหมืองแร่สำคัญในอุซเบกิสถาน
            สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง ภาคเหนือติดสาธารณรัฐ คาซัคสถาน ภาคตะวันตกติดสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ภาคตะวันออกติดสาธารณรัฐคีร์กีซและสาธารณรัฐ ทาจิกิสถาน ภาคใต้ติดสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน มีพื้นที่ 447,400 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นทะเลทรายล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทองคำ (ผู้ผลิตอันดับ 9 ของโลก) และแร่ยูเรเนียม(ผู้ผลิตอันดับ 7 ของโลก) นอกจากนี้ สาธารณรัฐอุซเบกิสถานยังมีเหมืองแร่ธาตุต่าง ๆ อาทิ ทองแดง เงิน ถ่านหิน ตะกั่ว โดยเมืองหลัก ๆ ที่มีแร่ธาตุได้แก่ Navoi SamarkandและTashkent สำหรับข้อมูลด้านอุตสาหกรรม เหมืองแร่ตามที่ประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีดังนี้

            1. แหล่งแร่สำคัญและบริษัทเหมืองแร่ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ได้แก่

                1.1 ทองแดง ผลิตได้ 98,000 เมตริกตันต่อปี (พ.ศ. 2556) เป็นอันดับที่ 10 ของโลก บริษัทเหมืองแร่ทองแดงสำคัญ คือ บริษัทAlmalyk GMK มีแหล่งทองแดง (Copper Porphyry Deposit) ที่สำคัญ 2 แหล่ง ได้แก่ Kalmakyr และ Sary-Cheku

                1.2 ทองคำ ผลิตได้ 98 ตันต่อปี (พ.ศ. 2556) ประมาณการว่ามีปริมาณทองคำสำรองจำนวน 5,300 เมตริกตัน เป็นอันดับที่ 4 ของโลก มีแหล่งทองคำปฐมภูมิ (Primary Gold Deposits) 33 แหล่ง บริษัทเหมืองทองที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท Almalyk GMK และ Navoi GMK มีแหล่งแร่สำคัญ ได้แก่ Murantau และ Tamdybulak

                1.3 ยูเรเนียม ผลิตได้ 2,400 ตันต่อปี (พ.ศ. 2556) เป็นอันดับที่ 7 ของโลก มีปริมาณยูเรเนียมสำรองโดยประมาณ 185,800 ตัน บริษัทเหมืองแร่และผลิตยูเรเนียมสำคัญ คือ Navoi GMK แหล่งแร่ยูเรเนียมที่สำคัญ ได้แก่ Uchkuduk Zarafshan Zafarabad และ Nurabad

            ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถานwww.uzinfoinvest.uz/eng/investment_opportunities/by_industry/mining_industry/ และเว็บไซต์ United States Geological Survey Mineral Yearbook ค.ศ.๒๐๑๒ http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2011/myb3-2011-uz.pdf

             2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการใช้ประโยชน์แร่ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานที่สำคัญ ได้แก่

                2.1 กฎหมายว่าด้วยพื้นที่ชั้นใต้ผิวดิน เลขที่ 444-II ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2002 (Law of the Republic of Uzbekistan on Subsoil, No. 444-II, new edition, 13 December b2002) ซึ่งกล่าวถึงการจัดการสำรวจและการพัฒนาทรัพยากรชั้นใต้ผิวดิน ได้แก่ แร่ธาตุ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงเรื่องการออกใบอนุญาตและการควบคุมการใช้ทรัพยากรในชั้นใต้ผิวดิน

                2.2 ข้อบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ว่าด้วยเงื่อนไขการออกใบอนุญาตเพื่อสิทธิในการใช้ประโยชน์จากชั้นใต้ผิวดิน เลขที่ PP-659 ลงวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2007 (Resolution of the President of Uzbekistan on Terms and Conditions on Granting of Subsoil Use Rights No. PP-649 dated 7 June 2007, No. PP-649, 7 June 2007)

                2.3 กฎหมายเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลรัษฎากร (the Tax Code) ประมวลกฎหมายแรงงาน (the Labour Code)ประมวลกฎหมายที่ดิน (the Land Code) และกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environment Protection Law) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการแห่งรัฐว่าด้วยธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources) http://www.uzgeolcom.uz/index.php/en/

            3. หน่วยงานด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานที่สำคัญ ได้แก่

                 3.1 คณะกรรมการแห่งรัฐว่าด้วยธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (The State Committee of theRepublic of Uzbekistan on Geology and Mineral Resources) เว็บไซต์ http://www.uzgeolcom.uz/index.php/en/

                3.2 ผู้ตรวจการรัฐว่าด้วยการควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงาน ในภาคอุตสาหกรรม การเหมืองแร่ และกิจการภายใน (the State Inspection on Oversight of Safe Conduct of Work in Industry, Mining and Domestic Sectors) เว็บไซต์ http://sgktn.uz/

                3.3 คณะกรรมการแห่งรัฐว่าด้วยการคุ้มครองธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (The State Committee for Nature Protection of the Republic of Uzbekistan) เว็บไซต์http://www.uznature.uz/en

            อย่างไรก็ดี แม้ว่าสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเป็นประเทศอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ หากแต่ยังขาดเงินทุนและเทคโนโลยีที่จำเป็นในการนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐ อุซเบกิสถานกับต่างประเทศในด้านทรัพยากรแร่จะอยู่ในลักษณะที่บริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทาน และร่วมลงทุนในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน อาทิ การร่วมทุนทำเหมืองแร่โพแทซโดยบริษัทของสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน การได้สัมปทานเหมืองแร่ทองแดงของบริษัทสหราชอาณาจักร การได้สัมปทานเหมืองแร่ยูเรเนียมของบริษัทญี่ปุ่น และการร่วมทุนทำเหมืองทองทำของบริษัทสหรัฐอเมริกา เป็นต้น


ที่มา: กลุ่มงานเอเชียกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
21 กรกฎาคม 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ