มารู้จักกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกอียู
มารู้จักกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกอียู
             1) European Stability Mechanism (ESM) เป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อเป็นกลไกถาวรในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในเขตยูโรโซน โดยมีสนธิสัญญาจัดตั้ง ESM รองรับโดยเฉพาะหลังจากที่ประชุมคณะมนตรียุโรปมีมติแก้ไขมาตรา 136 ของสนธิสัญญาลิสบอน (Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU ) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2554 เพื่อเพิ่มวรรค 3 ให้อนุญาตประเทศสมาชิกที่ใช้สกุลเงินยูโรจัดตั้งกลไกเพื่อรักษาเสถียรภาพของเขตสกุลเงินยูโรได้ โดยกลไก ESM มีศักยภาพที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเงินกู้จำนวน 5 แสนล้านยูโร

            2) European Financial Stability Facility (EFSF) เป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกเขตสกุลเงินยูโรฉุกเฉินแบบเฉพาะกาลโดยมติที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (ECOFIN) ภายใต้มาตรา 122(2) ของ TFEU โดยสถานะทางกฎหมายมีเพียงกรอบข้อตกลงซึ่งมีสมาชิกเขตสกุลเงินยูโรเป็นภาคีรองรับ และเงินทุนที่ใช้ให้ความช่วยเหลือมาจากประเทศสมาชิกเขตยูโรโซน ทั้งนี้ การให้เงินกู้ช่วยเหลือผ่านกลไก EFSF ได้หยุดลงและมี ESM ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแทนตั้งแต่ 1 ก.ค. 2555 เป็นต้นมา

            ถึงแม้ว่าสถานะทางกฎหมายของ EFSF จะแตกต่างกับ ESM โดย EFSF มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายลักเซมเบิร์ก และ ESM มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่ทั้งสองหน่วยงานมีที่ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์กและมีเจ้าหน้าที่ประจำร่วมกัน นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อถกเถียงทางกฎหมาย หากมีการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะมีผลเป็นหนี้สูญ (haircut) ที่ว่า ESFS ถูกจำกัดโดยมาตรา 125 ของ TFEU ซึ่งห้ามไม่ให้สหภาพรองรับความเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากประเทศสมาชิก แต่ ESM ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวเนื่องจากเป็นกลไกที่มีสนธิสัญญาจัดตั้งขึ้นมาต่างหาก

            3) European Financial Stability Mechanism (EFSM) เป็นกลไกที่บริหารโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่ประเทศสมาชิก โดยเงินทุนมาจากการออกพันธบัตรที่คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการในนามประเทศสมาชิกทั้ง 28 ประเทศ และสภาพความเป็นหนี้จากการออกพันธบัตรดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับสหภาพฯ เนื่องจากสภาพหนี้มีการรองรับโดยงบประมาณของอียูจากเงินอุดหนุนของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นเหตุผลที่กลไก EFSM ไม่ได้ถูกจำกัดทางกฎหมายจากมาตรา 125 ของ TFEU ทั้งนี้ ขนาดของกองทุนมีเพียง 6 หมื่นล้านยูโรและปัจจุบันได้ปล่อยกู้ให้แก่โปรตุเกสและไอร์แลนด์เท่านั้น

ที่มา: ทีมงาน Thaieurope.net
แหล่งข้อมูล: คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
16 กรกฎาคม 2558

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ