การเตรียมตัวก่อนเดินไปเกาหลีใต้
การเตรียมตัวก่อนเดินไปเกาหลีใต้
        ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าและจะพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางของเกาหลีใต้ก็จะได้รับการยกเว้นวีซ่าเวลามาไทยด้วยเช่นกัน โดยผลของความตกลงนี้ไม่รวมไปถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน
  
        อย่างไรก็ดี แม้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปเกาหลีใต้จะไม่ต้องขอวีซ่าก่อนล่วงหน้า ก็มิได้หมายความว่าทางการเกาหลีใต้จะอนุญาตให้เข้าประเทศทุกรายไป ในพิธีการเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานเกาหลีใต้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจมีการสัมภาษณ์หรือสอบถามคำถามเกี่ยวกับการเดินทางมาเกาหลีใต้กับผู้เดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวจริง ก่อนจะพิจารณาอนุญาตให้เข้าเมืองตามความประสงค์ ที่ผ่านมามีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้าเมืองและได้ส่งตัวกลับไทย ทำให้ผู้เดินทางต้องเสียเวลา เสียเงินค่าจองโรงแรมที่พัก ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยว และยังต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรโดยสารเครื่องบินหรืออาจต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

       นอกจากนี้ ในกรณีผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราด้วยเช่นกันนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้อาจขอดูหนังสือเชิญหรือเอกสารที่แสดงว่าเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์ในราชการจริง มิฉะนั้นก็อาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองได้เช่นกัน

      ปัจจุบันเกาหลีใต้ประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเกาหลีใต้เป็นไปโดยราบรื่น กระทรวงการต่างประเทศมีข้อแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ควรสามารถตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้หากได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง

2. สถานที่พำนัก เช่น ชื่อโรงแรม หากจำเป็นอาจต้องแสดงหลักฐานการสำรองที่พัก

3. ช่วงเวลาที่จะพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ หรือกำหนดการท่องเที่ยว สถานที่ที่ต้องการจะไปเยี่ยมชม

4. มีเงินหรือค่าใช้จ่ายที่เพียงพอที่จะใช้ตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้


        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจสอบถามคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อจะให้แน่ใจว่าผู้เดินทางจะเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวในระยะสั้นจริง และจะไม่หลบหนีเข้าไปทำงานโดยผิดกฏหมาย

       ถึงแม้ว่าผู้เดินทางจะไปเกาหลีใต้แบบเป็นหมู่คณะหรือเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มีไกด์ทัวร์รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ในทุกเรื่อง เช่น การจัดกำหนดการท่องเที่ยว การจัดหาโรงแรมที่พัก อยู่แล้วก็ตาม ผู้เดินทางก็ควรจะสามารถตอบคำถามเบื้องต้นเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองด้วย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.chill.co.th
20 มิถุนายน 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ