การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคนยาและประเทศต่างๆ ในแอฟริกา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคนยาและประเทศต่างๆ ในแอฟริกา
         แม้เคนยาจะเป็นประเทศที่เป็นตลาดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก แต่เคนยาเป็นประเทศที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยที่สุด เมื่อเทียบประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ดังเช่น แทนซาเนีย รวันดา มาลาวี บุรุนดีและยูกันดา นอกจากนี้ เคนยายังเป็นหนึ่งในตลาดเบียร์อย่างไม่เป็นทางการ (informal beer market) ในระดับต่ำประเทศหนึ่ง กล่าวคือ ในอัตราร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับยูกันดา แทนซาเนีย และแอฟริกาใต้ในอัตราร้อยละ 89 ร้อยละ 87 และร้อยละ 71 ตามลำดับ
         แม้เคนยาจะมีการควบคุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวด ดังเช่น การเก็บภาษีจากเบียร์ไวน์ และสุราประเภทต่างๆ การเตือนภัยต่อสุขอนามัย และการกำหนดข้อกำกัดด้านการขาย (restrictions on sale) การอุปถัมภ์ และการโฆษณา ก็ตาม แต่ปรากฏว่า จนถึงวันที่ 11 พ.ค. 57 มีประชาชนเคนยาอย่างน้อย 105 คนต้องเสียชีวิต และอีก 133 คนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หลังจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เจือปนด้วยสารพิษ
ตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลกที่ปรากฏในรายงาน Global Status Report on Alcohol and Health 2014 มีประชาชนเคนยาเพียงร้อยละ 23.1 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ดื่มฯ ที่ถือได้ว่า ดื่มมากเกินควร ประมาณร้อยละ 5.2 ในขณะที่ในรวันดา แทนซาเนีย บุรุนดีและยูกันดา มีประชากรที่เป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตราร้อยละ 44.7 ร้อยละ 41.8 ร้อยละ 41.1 และร้อยละ 41 ตามลำดับ
         ในภาพรวมสำหรับการบริโภคบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เคนยาเป็นประเทศที่มีการบริโภคเบียร์สูงที่สุด ในอัตราร้อยละ 56 โดยอัตราการบริโภคเบียร์เมื่อเทียบกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกแระเภทในประเทศอื่นๆ คือ เอธิโอเปีย ร้อยละ 50 บุรุนดี ร้อยละ 25 รวันดาและแทนซาเนีย ร้อยละ 11 และยูกันดา ร้อยละ 9
อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายหัว (alcohol consumption per capita) โดยเฉลี่ยสำหรับเคนยา อยู่ที่ 4.3 ลิตรต่อหัว ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว้าอัตราเฉลี่ยโดยรวมของแอฟริกา ซึ่งอยู่ที่ 6 ลิตรต่อหัว สำหรับอัตราเฉลี่ยรายหัวสำหรับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา ได้แก่ ไนจีเรีย 10.1 ลิตร รวันดา 9.8 ลิตร แอฟริกาใต้ 11 ลิตร ยูกันดา 9.8 ลิตร และแทนซาเนีย 7.7 ลิตร
         แม้เคนยาจะเป้นประเทศที่มีการบริโภคและใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ไม่ถูกต้องในระดับที่ค่อนข้างต่ำ แต่ปรากฏว่า มีวัยรุ่นระดับอายุระหว่าง 10-14 ปีในเคนยา ร้อยละ 13 ที่เคยใช้สารมันเมา โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยมีกลถ่มประชาชนระดับอายุระหว่าง 15-24 ปี ในเคนยา ร้อยละ 11.7 ที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ 6.2 ติดบุหรี่
         ยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายหัวและเกินขนาดสูงที่สุดในโลกภูมิภาคที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับคงที่ได้แก่แอฟริกาและอเมริกา และที่อยู่ในระดับเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แปซิฟิกตะวันตก

*** อ่านเพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สอท. ณ กรุงไนโรบี
28 พฤษภาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ