EU ปฎิเสธการขึ้นทะเบียนบัญชีข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพบางรายการ
EU ปฎิเสธการขึ้นทะเบียนบัญชีข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพบางรายการ
         เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 155/2014 of 19 February 2014 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health ใน EU Official Journal L 50 Volume 11 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่ควบคุมการแสดงคำเตือนการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบนฉลากเพื่อผู้บริโภค นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสริมประเภทลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและประเภทช่วยเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

         ๑.  กฎระเบียบใหม่นี้เป็นการแก้ไขบัญชีรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (health claims) ที่ได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างหลักประกันในการคุ้มครองและรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคในการได้รับแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการอ่านข้อมูลบนฉลาก เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งการแสดงข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพที่ปรากฎบนฉลากจะต้องได้รับการอนุญาตจาก EU ให้บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ health claims นี้เท่านั้น

         ๒. การปรับปรุงแก้ไขบัญชีการอนุญาตในครั้่งนี้ เป็นการปฎิเสธการขอขึ้นทะเบียนข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ๑๒ รายการ คือ

                ๒.๑ L-tyrosine กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยให้เกิดสาร dopamine โดยธรรมชาติ

                ๒.๒ Iron กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการผมร่วงในผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในวัยหมดประจำ เดือน

                ๒.๓ Citrulline-malate กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยคงระดับสาร adenosine triphos -phate (ATP) และลด lactates ที่มีมากเกินไป รวมทั้งฟื้นฟูความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ

                ๒.๔ Effext tm กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของข้อต่อ

                ๒.๕ Krill oil กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อที่มีความอ่อนไหวง่าย มีความคล่องตัวขึ้น

                ๒.๖ Vitis vinifera L. seeds extract กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยการหมุนเวียนของเลือด ที่ขา

                ๒.๗ Vitis vinifera L. seeds extract กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการขาบวม

                ๒.๘ Cynatine กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยสร้่างความยืดหยุ่นของข้อต่อ

                ๒.๙ OXY 280 กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักตัว

                ๒.๑๐ Vitis vinifera L. seeds extract กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยขับปริมาณน้ำที่สะสม ออกจากร่างกาย

                ๒.๑๑ Paullinia cupana Kunth (guarana) และ Camellia sinensis (L.) Kuntze (green tea) extracts กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยเผาผลาญไขมัน

                ๒.๑๒ Lycopene, Vitamin E, Lutein และ Selenium กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยปรับ และกระตุ้นให้ผิวเป็นสีแทน

        ๓. สาเหตุที่ EU ปฎิเสธข้อกล่าวอ้างสรรพคุณในครั้งนี้ มีที่มาจากการที่ EFSA พิจารณาว่า ข้อมูลที่บริษัทแต่ละรายใช้่ประกอบยื่นคำร้อง เช่น ผลงานวิจัยสนับสนุน หรือเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อขอใช้ข้อกล่าวอ้างสรรพคุณนี้ไม่สมเหตุสมผลเพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1924/2006 อย่างไรก็ดี EU อนุโลมให้เวลาเปลี่ยนผ่านให้คงใช้ข้อกล่าวอ้างสรรพคุณทั้ง ๑๒ รายการต่อไปได้ อีก ๖ เดือนหลังจากกฎระเบียบฉบับนี้ปรับใช้แล้ว

        ๔. สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ดังต่อไปนี้ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0011:0016:EN:PDF

        ๕. กฎระเบียบดังกล่าว จะมีผลปรับใช้ ๒๐ วันภายหลังจากที่มีการประกาศกฎระเบียบ ดังกล่าวใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

23 มีนาคม 2557

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ