การจัดตั้งธุรกิจในชิลี
กฎหมาย ชิลีเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่ลงทุนในประเทศสามารถเลือกรูปแบบการจัดตั้ง บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจได้หลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของ บริษัท ดังนี้
 
1.   บริษัทจำกัด (Individual Limited Liability Company)
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2546 กฎหมาย 19,857 กำหนดให้บุคคลธรรมดาในชิลีสามารถขอสถานภาพนิติบุคคลเป็น Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - E.I.R.L. หรือบริษัทจำกัด (Individual Limited Liability Company) ได้   E.I.R.L.เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ประกอบการค้าโดยมีสินทรัพย์ที่แยกจากสินทรัพย์ของผู้เป็นเจ้าของบริษัท และอาจไม่ต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้
บริษัทประเภทนี้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายพาณิชย์ และ สามารถดำเนินกิจกรรมทางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท ยกเว้นกิจการที่กฎหมายสงวนไว้สำหรับบรรษัทเท่านั้น  สินทรัพย์ของบริษัทประเภทนี้จะถูกจำกัดตามจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญ การจัดตั้งบริษัท และเจ้าของบริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสินทรัพย์เท่ากับจำนวนที่ออกให้บริษัทเท่า นั้น
นอกจากนี้ กฎหมายชิลีกำหนดให้การ ตั้งชื่อของบริษัทต้องปรากฏชื่อผู้ก่อตั้งหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท (ลักษณะของกิจการทางธุรกิจ และภาคส่วนธุรกิจ หรือสาขาเฉพาะทางธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการ) และคำว่า “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” หรือ “E.I.R.L.” ด้วย  
 
2.   บริษัทจำกัด (Limited Liability Company)
การ จัดตั้งบริษัทประเภทนี้ หุ้นส่วนบริษัทเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ การบริหารงาน และกำกับดูแลบริษัทได้โดยอิสระ  รวมทั้งไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ   โดยความรับผิดของหุ้นส่วนแต่ละรายจะถูกจำกัดตามจำนวนทุนที่ออกหรือสูงกว่า นี้ตามแต่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท
หุ้นส่วนบริษัทอาจเป็นชาวชิลี หรือคนต่างด้าว บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ต้องไม่น้อยกว่า2 คน และไม่เกิน 50 คน
ชื่อบริษัทต้องประกอบด้วยชื่อของหุ้นส่วนหนึ่งรายหรือมากกว่า หรือระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท และต้องมีคำว่า “Limitada” ซึ่งหากไม่ปรากฏ จะมีผลให้หุ้นส่วนทั้งหมดมีความรับผิดชอบต่อบริษัทร่วมกัน
 
3.    บรรษัท (Corporation)
บรรษัท คือหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนร่วมของผู้ถือหุ้นที่รับผิดชอบเฉพาะ ทุนที่ตนเองออก และมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามคน โดยคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นผู้เลือกตั้งผู้จัดการและประธานกรรมการบรรษัท การตัดสินใจของบรรษัทจะดำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนโดยหุ้นส่วนทั้ง หมด บรรษัทประเภทนี้คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่ถือเป็นไม่สำคัญไม่ว่าใครจะเป็นผู้ถือ ครองก็ตาม จึงเรียกชื่อเป็นภาษาสเปนว่า Sociedades Anónimas หรือ S.A. ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ต้องปรากฏอยู่ในชื่อบริษัทด้วย  
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นของบรรษัทจะต้องมีผู้เข้าชื่อเป็น ผู้ถือหุ้นเต็มจำนวน และชำระค่าหุ้นครบภายในระยะเวลาสามปี หรือหากไม่มีการชำระภายในเวลาดังกล่าว ทุนดังกล่าวของบริษัทจะลดลง โดยอัตโนมัติให้เหลือเพียงจำนวนที่มีผู้เข้าชื่อถือหุ้นและชำระเงินแล้ว
กฎหมายชิลีกำหนดประเภทบรรษัทไว้ 3 ประเภท คือ บรรษัทเปิด (มหาชน) บรรษัทปิด และบรรษัทพิเศษ
บรรษัทเปิด หมายถึงบรรษัทที่เปิดขายหุ้นให้สาธารณะตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ โดยจะมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 500 ราย หรือในกรณีที่มีน้อยกว่านี้ ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นต้องถือครองโดยผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 100 คน บรรษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Superintendencia de Valores y Seguros - SVS  และต้องจดทะเบียนกับ Registro Nacional de Valores
บรรษัท พิเศษส่วนใหญ่คือผู้บริหารกองทุนประกันสังคมต่างๆ ขณะที่บรรษัทปิดคือบรรษัทที่ไม่มีคุณสมบัติของบรรษัทเปิดและบรรษัทพิเศษตาม ที่กล่าวมาข้างต้น
 
A) เนื้อหาของหนังสือสำคัญการจัดตั้งบรรษัท   หนังสือสำคัญการจัดตั้งบรษัทต้องปรากฏข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ชื่อ อาชีพ หรือ ประเภทการค้า ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้เริ่มจัดตั้งบรรษัท
2) ชื่อและที่ตั้งของบรรษัท
3) วัตถุประสงค์เฉพาะของบรรษัท
4) ระยะเวลา ซึ่งอาจไม่มีกำหนดการสิ้นสุดของกิจการ
5) ทุนจดทะเบียนของบรรษัท จำนวนหุ้นที่แบ่งพร้อมด้วยสภาพหุ้นและบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิว่ามีสภาพหรือสิทธิอย่างไร เช่น มีมูลค่าที่ตราไว้(ราคาพาร์) หรือไม่ รูปแบบและระยะเวลาที่ผู้ถิอหุ้นต้องชำระค่าหุ้น และการชำระเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน และการกำหนดราคาหุ้น
6) กฎเกณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับบรรษัท การบริหารและควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้น
7) วัน ที่สิ้นสุดปีงบประมาณ และการจัดเตรียมข้อมูลด้านการเงิน รวมทั้งระยะเวลาการนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่ต้องจัดขึ้น หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ปีงบประมาณของบรรษัทจะสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม และการนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญที่ต้องจัดขึ้นภายในสี่เดือนแรกของปีถัดไป
8)  วิธีการกระจายกำไร
9)  วิธีการสิ้นสุดกิจการของบรรษัท
10) ลักษณะ ของกระบวนการที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการที่จะนำมาใช้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่างผู้ถือหุ้นกับบรรษัท หรือระหว่างผู้ถือหุ้นกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่บรรษัทประกอบกิจการ หรือระหว่างการชำระบัญชีทั้งนี้ หากไม่ระบุเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการไว้ เมื่อเกิดข้อพิพาทก็จะถือว่าให้อนุญาโตตุลาการที่ไม่ผูกมัดตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา
11) การแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว และสำหรับบรรษัท (มหาชน)ต้องมีการตั้งผู้สอบบัญชีจากภายนอก และผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณแรกตามแต่กรณี
12) เรื่องอื่นๆ ตามที่หุ้นส่วนธุรกิจเห็นชอบ
 
B) การบริหารบรรษัท
คณะ กรรมการบรรษัทที่คัดเลือกจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จัดการบรรษัท ทั้งนี้ ระเบียบของบรรษัทจะกำหนดจำนวนตำแหน่งของคณะกรรมการบรรษัท โดยคณะกรรมการทุกตำแหน่งจะต้องเสนอชื่อและมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงสิ้นสุด วาระของคณะกรรมการชุดก่อนหน้า ซึ่งอาจไม่เกินสามปี แต่ได้รับการเลือกตั้งซ้ำได้ ทั้งนี้ การเลือกคณะกรรมการบรรษัทจะมีขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เว้นแต่ระเบียบบรรษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 
4. การตั้งบริษัทแบบ Sociedad por Acciones (SpA)
เป็น บริษัทรูปแบบใหม่ตามกฎหมายชิลี ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่าบริษัทประเภทอื่น และสามารถจัดตั้งขึ้นได้ด้วยผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว โดยในชื่อบริษัทต้องปรากฏคำว่า SpA อยู่ด้วย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเท่านั้น 
ทุน ของบริษัทประเภทนี้จะแบ่งเป็นหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบเท่ากับจำนวนทุนที่ตนมอบให้บริษัทส่วนการบริหาร เป็นไปตามวิธีการที่ระบุในระเบียบบริษัท
 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติอาจพิจารณาแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือ จัดตั้งสำนักงานสาขาในชิลีเพื่อดำเนินธุรกิจก็ได้
 
********************
                 แปลสรุปจาก  http://www.investchile.com      
                                                                                              http://www.foreigninvestment.cl
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
กันยายน 2554
22 พฤศจิกายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ