อาร์เจนตินาออกมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนคนรับใช้
อาร์เจนตินาออกมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนคนรับใช้
        เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2556 สนง. สรรพากรของอาร์เจนตินา (Federal Administration of Public Revenue-AFIP) ได้ออก Resolution 3491 และ 3492 ซึ่งกำหนดการสันนิษฐานว่า ผู้ที่มีรายได้ 500,000 เปโซต่อปีขึ้นไป และมีทรัพย์สินมากกว่า 305,000 เปโซขึ้นไปมีคนรับใช้ช่วยเหลืองานบ้าน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างขึ้นทะเบียนคนรับใช้พร้อมทั้งจ่ายเงินสวัสดิการและเงินสะสมเพื่อเกษียณอายุ (135 เป โซ/เดือน) ซึ่งหากไม่ปรากฏการขึ้นทะเบียน รัฐจะสันนิษฐานว่าบุคคลที่มีรายได้และทรัพย์สินในเกณฑ์ที่กำหนดหลีกเลี่ยง การขึ้นทะเบียนคนรับใช้และจะต้องจ่ายค่าปรับ หรือไม่เช่นนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่มีคนรับใช้ ทั้งนี้ ในขั้นต้น Resolution 3491 บังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อผู้มีรายได้ หรือมีทรัพย์สินขั้นที่กำหนด ซึ่งจะครอบคลุม ปชช. กว่า 400,000 คน แต่ Resolution 3492 ซึ่งประกาศใช้ในค่ำวันเดียวกันบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อผู้มีรายได้ และ ทรัพย์สินขั้นที่กำหนด (cumulative conditions) ซึ่งจะครอบคลุม ปชช. ประมาณ 50,000 คน โดย AFIP แจ้งว่า ออกมาตรการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบจ้างงาน เนื่องจาก ปัจจุบันมีคนรับใช้ประมาณ 1,100,000 คนแต่มีการขึ้นทะเบียนเพียง 490,000 คน โดยจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ในเดือน มิ.ย. นี้

ในการนี้ ศูนย์ข้อมูล BIC ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกต ดังนี้
        1. AFIPใช้การสันนิษฐานว่าบุคคลใดมีคนรับใช้ โดยประชาชนผู้อยู่ในข่ายมีภาระต้องแสดงว่าตนไม่มีคนรับใช้ แต่ไม่มีแนวทางว่าจะให้ดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไร
        2. รัฐบาล อ้างว่า ออกมาตรการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบจ้างงานของนายจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด แต่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า มาตรการดังกล่าวเป็นอีกความพยายามหนึ่งของรัฐบาลในการเก็บภาษีรายได้จาก ประชาชน ทั้งนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อนายจ้างแล้ว มาตรการดังกล่าวยังจะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน มีลูกจ้างที่อาศัยประโยชน์จากการไม่ขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งต่อรัฐว่าไม่มีราย ได้เพื่อขอรับสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือต่างๆ
        3. มาตรการดังกล่าว ประกาศใช้วันที่ 1 พ.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ


ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส
เว็บไซต์ : http://www.thaibizargen.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539341532&Ntype=1
1 พฤศจิกายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ