วีซ่าชั่วคราว
            วีซ่าชั่วคราว หรือที่เรียกกันว่า วีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นสิ่งที่พลเมืองของประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่าทุกคนต้องมีก่อนการเดินทางไปสหรัฐฯ ชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือการศึกษา

            วีซ่าชั่วคราวแบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ผู้เดินทางเข้าสหรัฐฯ ชั่วคราวจะสามารถประกอบกิจกรรมในสหรัฐฯ ตามวีซ่าแต่ละชนิด ท่านสามารถใช้แถบข้อมูลด้านขวามือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งประเภทวีซ่า กระบวนการสมัครวีซ่า ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า และข้อมูลที่เป็นประโยชน์

             หากท่านอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดใกล้เคียง ท่านควรสมัครวีซ่าชั่วคราวที่สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่

              สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวร วีซ่าสำหรับบุตรบุญธรรม และวีซ่าคู่หมั้น โปรดคลิกที่นี่

              สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับผู้สมัครวีซ่า ชนิด B-1 Domestic Employee, A-3, G-5, H, J, และ NATO-7 โปรดคลิกที่นี่ (PDF 270KB)

              ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติการได้รับวีซ่าของ ผู้ช่วยส่วนตัว ผู้ช่วยทำงานบ้านของบุคคลากรสถานทูตฯ และองค์กรระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท A3 หรือ G5 โปรดคลิกที่นี่ (PDF 1.7MB)

             โปรดทราบว่า วีซ่ามิได้เป็นหลักประกันการเข้าสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายสหรัฐฯ วีซ่าเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับการอนุมัติวีซ่าสามารถนำไปยื่นขอเข้าสหรัฐฯ แต่มิได้เป็นหลักประกันการเข้าสหรัฐฯ ผู้ถือวีซ่าจะได้รับการตรวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าสหรัฐฯ
โปรดทราบ: ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า

              ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์
               กรุณากรอกแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
               นำหนังสือเดินทาง หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่าจากไปรษณีย์ไทย และรูปถ่ายจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
               ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้ 1 เครื่อง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพใดๆเข้ามาในสถานทูตฯ กรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือและปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารเพื่อฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย

             ผู้ติดต่อสถานทูตฯทุกท่านต้องได้รับการตรวจรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ ท่านสามารถฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าประตู แต่สถานทูตฯและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่านไม่สามารถเข้าไปในสถานทูตฯตามที่นัดหมายไว้ หากนำสิ่งของดังต่อไปนี้มาด้วย

            อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไดอารี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตามตัว กล้องถ่ายรูป ตลับเทป แถบบันทึกวิดิทัศน์  ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสาม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนาดพกพา
            กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือสตรีขนาดใหญ่
            กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครขอวีซ่าสามารถนำเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น
           อาหาร (มีร้านกาแฟและของว่างจำหน่ายภายในสถานทูตฯ)
           ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
           บุหรี่ ซิการ์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
           วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
           อาวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสารประกอบระเบิด

           รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น สิ่งของประเภทอื่นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาภายในสถานทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถานทูตฯไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องฝากเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้ที่อื่นก่อนมาติดต่อสถานทูตฯ

ที่มา : สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
อ้างอิง : http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas.html
11 ตุลาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ