ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ในสภาวะปกติ
    1. ตรวจดูว่าตนเองและคนในครอบครัวมีหนังสือเดินทางครบถ้วนหรือไม่และพร้อมที่จะเดินทางได้ทันทีหากจำเป็น
    2. แจ้งที่อยู่ของท่าน และหมายเลขที่สามารถติดต่อท่านได้ เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อีเมล์ ให้สถานเอกอัครราชทูตทราบ
    3. มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูต
    180 Island Park Drive, Ottawa, Ontario K1Y 0A2
    โทรศัพท์ (613) 722 4444       โทรสาร (613) 722 6624
    เว็บไซท์ www.thaiembassy.ca  อีเมล  consular@thaiembassy.ca
    4. ติดตามข่าวสาร ทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และกลุ่มเพื่อนคนไทย
    5. พยายามติดต่อกับเพื่อนคนไทยอย่างสม่ำเสมอ


ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัยหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
    1. เตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อม
    2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
    3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต
    4. ติดต่อหรือแจ้งเพื่อนคนไทยให้ทราบว่าขณะนี้ท่านอยู่ที่ใด และจะไปที่ไหน
    5. สำรองอาหาร เชื้อเพลิง ยาประจำตัวที่จำเป็น
    6. ประเมินดูว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านและคนในครอบครัว และจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

2 ตุลาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ