ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กในมณฑลบริติชโคลัมเบีย

ผู้ประกอบการควรเลือกว่าจะเปิดดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ดังต่อไปนี้


1. Sole Proprietorship ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง โดยอาจใช้ชื่อธุรกิจหรือชื่อตนเองในการประกอบการ
2. Partnership ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกันกับหุ้นส่วนหนิ่งคนหรือมากกว่าหนิ่งคนขิ้นไป
3. Corporation ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยทรัพย์สินต่างของธุรกิจจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงกับทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
4. Society ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยไม่หวังผลกำไร และเงินรายได้ต่างๆจะนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของสังคม
5. Co-operative เป็นธุรกิจที่หลายคนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการร่วมกันคล้ายสหกรณ์

    ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Corporation และ Sole Proprietorship หรือ Partnership คือ Corporation หุ้นส่วนต่างๆไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ (นอกจากจะมีการระบุชัดเจนในสัญญาหรือเอกสารในการดำเนินกิจการ) ดังนั้นหากหุ้นส่วนรายใดถอนตัวหรือถูกทดแทนก็จะไม่กระทบกับธุรกิจที่ดำเนิน อยู่

  

การขอจดทะเบียนธุรกิจ

    การตั้งชื่อธุรกิจที่นอกเหนือจากการใช้ชื่อ-สกุลของผู้ประกอบการ จะต้องจดทะเบียน และได้รับการอนุมัติจากจาก BC Registry Services เพื่อที่จะใช้เป็นเอกสารประกอบในการเปิดบัญชีธนาคาร การขอกู้เงิน และอื่นๆ ในการขอจดทะเบียนธุรกิจมีอยู่ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกชื่อธุรกิจ
    ขั้นตอนแรกในการขอจดทะเบียนธุรกิจ คือ การตั้งชื่อธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซด์ของ B.C. Registry Services หรือสมัครด้วยตนเองที่ Small Business BC การอนุมัติชื่อธุรกิจจะป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนหรือความสับสนกับลักษณะ กิจการนั้นๆ และมีการบันทึกข้อมูลของผู้ประกอบการ  การตั้งชื่อธุรกิจประเภท Sole Proprietorships และ Partnerships อาจจะเกิดการซ้ำซ้อนกันได้ เนื่องจากกฏหมายมิได้คุ้มครองในส่วนนี้  นอกจากธุรกิจประเภท Corporation เท่านั้นที่มีการป้องกันมิให้มีชื่อที่ซ้ำกัน
    หมายเหตุ หากผู้ประกอบการใช้ชื่อ-สกุลของตนเองเป็นชื่อธุรกิจดำเนินการในแบบ Sole Proprietor (Self-Employed Person หรือ Independent Contractor) แล้วไม่จำเป็นต้องขอจดทะเบียนธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนผู้เสียภาษี Provincial Sales Tax (PST) และ Goods and Services Tax (GST) ได้เลยรวมทั้งใบขออนุญาตประกอบการธุรกิจนั้นด้วย

2. การขอจดทะเบียนธุรกิจ
เมื่อชื่อธุรกิจได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ประกอบการมีเวลา 56 วัน ในการขอจดทะเบียนบริษัทกับ BC Registry Services

หากผู้ประกอบการเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบ Sole Proprietorship หรือ Partnerships สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ 3 ทางเลือกดังนี้
1. ขอจดทะเบียนออนไลน์ได้จากเว็บไซด์ของ OneStop Business Registry
2. ขอจดทะเบียนด้วยตนเองที่ Small Business BC
3. ส่งไปรษณีย์ไปที่ B.C. Corporate Registry

หากผู้ประกอบการเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบ Corporation สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ 3 ทางเลือกดังนี้
1. ขอจดทะเบียนออนไลน์ได้จาก Self-incorporation online at Corporate Online
2. กรอกใบสมัครในคู่มือ EasyKits Incorporation Kit for British Columbia by Simply Legal
3. ติดต่อขอให้ทนายความเป็นผู้จัดการให้โดยสามารถติดต่อผ่าน Lawyer Referral Service


หากผู้ประกอบการเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบ Society สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ 2 ทางเลือกดังนี้
1. สำหรับระดับภาคจังหวัด กรุณาอ้างอิงเว็บไซด์ B.C. Corporate Registry   
2.สำหรับระดับภาครัฐ กรุณาอ้างอิงเว็บไซด์ Corporations Canada

หากผู้ประกอบการเลือกประกอบธุรกิจในรูปแบบ Corporatio Co-operative สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้จากเว็บไซด์ B.C. Corporate Registry

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
แต่ละท้องถิ่นในจังหวัดบริติชโคลัมเบียจะกำหนดให้ทุกกิจการต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการบนพื้นที่ของเจ้าของกิจการนั้นๆ
เจ้า ของกิจการควรจะติดต่อ City Hall ในพื้นที่ของตนว่าควรต้องมีใบอนุญาตใดบ้างสำหรับกิจการของตน แต่ละพื้นที่ประกอบกิจการจะมีใบอนุญาตแตกต่างกันไป  นอกจากนี้ยังอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากภาครัฐ ภาคจังหวัด และภาคท้องถิ่นสำหรับธุรกิจบางประเภทอีกด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการควรขอคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

การขอจดทะเบียนภาษี PST/HRT
    การขอจดทะเบียนภาษี PST, HRT และภาษีอื่นๆนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียนกับ Ministry of Small Business and Revenue แม้ธุรกิจบางประเภทจะถูกงดเว้นภาษี PST แต่ผู้ประกอบการก็ต้องทำการจดทะเบียนดังกล่าว

การขอจดทะเบียนภาษี GST
    ธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า CAD$30,000 ต่อปีจะต้องเสียภาษี GST โดยผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียนกับ Canada Revenue Agency

การขอจดทะเบียนอื่นๆ
    ผู้ประกอบการอาจต้องขอจดทะเบียนอื่นๆอีก เช่น จดทะเบียนภาคจังหวัด จดทะเบียนภาครัฐ จดทะเบียนท้องถิ่น
หาก ผู้ประกอบการได้มีการว่าจ้างลูกจ้าง ผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียนและจ่ายเบี้ยประกันภัยกับ WorkSafeBC เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการ และลูกจ้างในกรณีบาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยขึ้น แต่หากผู้ประกอบการเป็นผู้ทำงานเองแต่ผู้เดียว (self-employed) จะต้องขอจดทะเบียนกับ WorkSafeBC’s Personal Optional Protection
    หากผู้ประกอบการได้มีการว่าจ้างลูกจ้าง และมีการจ่ายเงินเดือน เงินรายชั่วโมง โบนัส เงินพักร้อน เงินทิป รวมทั้งจัดหาที่พักให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียนกับ Canada Revenue Agency เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภาษีเงินได้ เงินบำนาญ (CPP) และเงินประกันสังคม (EI)
หากธุรกิจเป็นรูปแบบบริษัทนิติบุคคล หรือเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการในแคนาดา ผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียนภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ Canada Revenue Agency
    หากธุรกิจเป็นรูปแบบนำเข้า หรือส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียนกับ Canada Border Services Agency (CBSA)
    หากธุรกิจเป็นประเภทร้านอาหาร โดยขายอาหารเป็นหลัก และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายเสริมรายได้ด้วย ผู้ประกอบการจะต้องขอจดทะเบียน Restaurant (Food-Primary) Liquor Licence

27 กันยายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ