กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในชิลี
             1)  กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องการลงทุนจากต่างประเทศ (D.L. 600)

ชิลีมีกฎหมาย "Foreign Investment Statute (D.L. 600) สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในชิลี กฎหมาย D.L. 600 มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสำหรับกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น (Equity)  และอีกส่วนสำหรับการกำหนดขอบเขตการให้สินเชื่อแก่นักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้ คงเหลือเรื่องการจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว

             ขั้นตอนที่นักลงทุนต่างประเทศต้องปฏิบัติก่อนมาลงทุนในชิลี คือ ต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (คณะกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งเป็นประธาน รัฐมนตรีคลัง รัฐมนตรีต่างประเทศ รัฐมนตรีวางแผนและความร่วมมือและผู้ว่าการธนาคารกลาง) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุญาตใบขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีอำนาจกำหนดเทอมและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการลงทุนแต่ละราย คณะกรรมการมีสิทธิห้ามการลงทุนในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการสามารถปฏิเสธใบคำขอลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิตาม D.L. 600 หากเล็งเห็นว่า เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลระยะสั้น ในกรณีเช่นนี้ เงินลงทุนนั้นอาจต้องย้ายไปอยู่ภายใต้หมวดที่ 14 ของกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางชิลีแทน

              ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนต่างประเทศโดยทั่วไปจะได้รับสิทธิการลงทุนทุกอย่างเหมือนกับนักลงทุนชาวชิลีในประเทศ ยกเว้นบางกิจกรรมที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติทำ ได้แก่ การขนส่งทางบกระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางเรือ การประมง กิจการวิทยุ การสื่อสาร และสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามในการขายที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากชายแดน และ 5 กิโลเมตรจากริมฝั่งทะเลให้ชาวต่างชาติ

              ก่อนลงทุน นักลงทุนต่างประเทศจะต้องทำข้อตกลงกับรัฐบาลของชิลีในเรื่องการโอนเงินเข้าออกเพื่อการลงทุนตามมาตรา 9 ของกฎหมายฉบับนี้ โครงการต่างชาติที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนตาม D.L. 600 ต้องเป็นโครงการที่ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข้อตกลงที่ทำมีระยะเวลาบังคับ

              มาตรการที่สำคัญสำหรับนักลงทุนต่างชาติได้แก่ ภาษีเงินได้ และภาษีการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ

              ภาษีเงินได้นักลงทุนต่างชาติมีทางเลือกเสียภาษี 2 ทางเลือก 1) เสียภาษีในฐานะบุคคลต่างด้าว ซึ่งเรียกว่า "Addition Tax (AT)" ในอัตราร้อยละ 35 ของรายได้ต่อปี และ 2) เสียภาษีในฐานะนักลงทุนต่างประเทศตามกฎหมายการลงทุนต่างประเทศ DL 600 ซึ่งตามมาตรา 8  ของกฎหมายดังกล่าว นักลงทุนต่างชาติสามารถขอใช้ระบบภาษีทางตรงในอัตราคงที่ร้อยละ 42 แทนการเสียภาษี AT ซึ่งมีอัตราขั้นต่ำร้อยละ 35 ของกำไร  ในกรณีมีกำไรมาก อาจต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าซึ่งอาจมากกกว่าร้อยละ 42 ข้อดีของการเสียภาษีตาม DL 600 คือ นักลงทุนสามารถเสียภาษีในอัตราคงที่เป็นเวลานานถึง 10 ปี และอาจขยายไปเป็น 20 ปี สำหรับโครงการอุตสาหกรรมที่คัดเลือกเป็นพิเศษที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นักลงทุนที่เลือกเสียภาษีในอัตราคงที่ อาจขอยกเลิกสิทธิดังกล่าวและขอกลับไปเสียภาษีแบบ AT  ได้แต่จะกลับมาใช้สิทธิพิเศษอีกครั้งไม่ได้

               ภาษีการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ มาตรา 8 ของกฎหมายการลงทุนต่างประเทศ DL 600 ได้ระบุว่า นักลงทุนต่างประเทศมีสิทธิที่จะขอชำระภาษีทางอ้อมและภาษีนำเข้าในอัตราคงที่หากเครื่องจักรนำเข้าเป็นเครื่องจักรที่รวมอยู่ในเงื่อนไขการลงทุน ข้อกำหนดนี้ จะใช้กับสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศชิลีเท่านั้น รายการสินค้าเหล่านี้จะระบุอยู่ในข้อ  10 อักษร B Article 12 ของ Decree law No 825 ปี 1974

                2)  กฎระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางแห่งชิลี (CFER)

                หมวดที่ 14 ของกฎระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางชิลีเกี่ยวกับการนำเงินเข้ามาลงทุนของต่างชาติทั้งการลงทุนในภาคการผลิตและภาคการเงิน โดยได้ระบุไว้ว่า ธนาคารกลางของชิลีไม่สามารถจะสั่งระงับเงินลงทุนจากต่างประเทศ แต่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการโอนเงินเข้าและออกนอกประเทศชิลีได้โดยอาศัยเหตุผลทางนโยบายการเงินของธนาคาร เช่น กำหนดให้โครงการการลงทุนจากต่างประเทศที่ใช้เงินทุนขั้นต่ำ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ และไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถโอนเงินเข้าออกได้โดยเสรี โครงการที่ใช้เงินลงทุนเกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อนำเงินเข้ามาแล้วต้องอยู่ในชิลีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  เงินลงทุนต่างประเทศที่เข้าไปในชิลีภายใต้หมวดที่ 14 นี้จะได้รับสิทธิเยี่ยงคนในประเทศ แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของสัญญาการลงทุนต่างประเทศภายใต้ DL 600 โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกระบบภาษีคงที่ เงินลงทุนต่างประเทศที่เข้าไปในชิลีภายใต้หมวด 14 นี้จะต้องจดทะเบียบนกับธนาคารกลางโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ก่อนการแปลงเงินลงทุนเป็นเงินเปโซชิลี

                3)  มาตรการเก็บภาษีซ้อน

                ที่ผ่านมารัฐบาลชิลีได้มีการลงนามในสนธิสัญญายกเว้นภาษีซ้อนระหว่างกันกับประเทศต่างๆ ได้แก่ Argentina, Canada, Mexico, Brazil, Ecuador, Peru, Norway, South Korea, Poland, Spain, United Kingdom, Denmark, Croatia รวมทั้งประเทศไทยด้วย  สัญญาที่ได้ตกลงกันแล้วและยังอยู่ระหว่างการเจรจาได้แก่ New Zealand, France, Sweden, Malaysia, Russian States, Finland, Germany, Netherlands, Hungary, Italy, Paraguay, Czech Republic, Switzerland, Venezuela, China, Ireland, Belgium and South Africa

ที่มา    :  สำนักงานพัฒนาการตลาดต่างประเทศ 7 กันยายน 2550
อ้างอิง :   http://www.thaiembassychile.org
26 กันยายน 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ