การค้าปลีกอาหารในออสเตรเลีย ภายใต้ TAFTA

ออสเตรเลียอนุญาตให้คนไทยไปลงทุนได้ 100% ในการประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่มีมูลค่าการร่วมลงทุนไม่เกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (280 ล้านบาท) โดยไม่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Investment Review Board - FIRB1) อย่างไรก็ดีผู้สนใจลงทุนต้องยื่นเอกสารติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่

 • หลักฐานแสดง Bank Statement อย่างน้อย 6 เดือน
 • จดทะเบียนชื่อธุรกิจกับ Office of Fair Trade
 • กรณีจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด (Company Limited) ต้องจดทะเบียนกับ Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
 • จดทะเบียนธุรกิจและขอรับเลขทะเบียนกับ Australian Taxation Office (ATO)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Goods and Services Tax (GST) สำหรับธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐฯ / ปีและปัจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 10% จากราคาสินค้าและบริการในออสเตรเลีย
 • จดทะเบียนภาษีเงินได้ Pay as You Go Income Tax (PAYG) กรณีที่มีการจ้างพนักงาน
 • จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกอาหาร กับหน่วยงานรับผิดชอบ ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ เนื่องจากเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาหารของรัฐต่าง ๆ

  ในออสเตรเลียจะกำหนดให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอาหารต้องมีคุณสมบัตินี้

  1. มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
  2. มีระบบป้องกันฝุ่นละอองและพาหนะโรคติดต่อ
  3. สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ง่าย
  4. มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการใช้งาน
  5. มีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียเหมาะสม
  6. มีแสงสว่างเพียงพอ
  7. มีอุปกรณ์ที่สามารถเก็บรักษาและถนอมอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัย
  8. มีอ่างล้างมืออยู่ใกล้ห้องสุขาและเพียงพอ
  9. ยานพาหนะที่ใช้บรรทุกอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่สัมผัสอาหาร (กรณีธุรกิจยานพาหนะที่ใช้บรรทุกอาหารเอง)
  10. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีระบบการาจดบันทึกข้อมูลรายการสินค้าอาหารที่รับและจ่าย
17 กรกฎาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ