สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในแอฟริกาใต้

ตลาดแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่และมั่นคงที่สุดในแอฟริกาและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ มีประชากรประมาณ 47.6 ล้านคน นอกจากนี้ย้งเป็ นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมการลงทุนของภูมิภาคเนื่องจากมีสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พร้อมมูลมีอัตราการเจริญเติบดตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ - 1.5 ถึง – 2 ในปี ค.ศ. 2009 และ คาดว่าในปี ค.ศ 2010 จะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประมาณ 2 ถึง 2.7 ขณะนี้มีอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณร้อยละ 10 และ อัตราการว่างานสูงร้อยละ 25-30 (แต่ในความเป็นจริงอาจสูงถึงร้อยละ 40) ภาคการผลิต การเหมืองแร่ การเกษตร การท่องเที่ยว การเงิน และการคมนาคม เป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทที่สาคัญ ของประเทศ ผู้บริโภคแอฟริกาใต้มีความต้องการสินค้าที่หลากหลาย และ แตกต่างตามความนิยมในแต่ละกลุ่มเนื่องจากมีประชากรประกอบด้วยหลากหลายเชื้อชาติที่งแอฟริกัน ยุโรป เอเชียน

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในแอฟริกาใต้ ก็มีความหลากหลายในด้านของวัสดุ รูปแบบ นอกจากจะเพื่อการจำหน่ายสำหรับผู้บริโภคแอฟริกาใต้อล้วยัง้ป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมหาซื้อจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแอฟริกาใต้ซึ่งประมาณว่ามีนักท่องเที่ยวกว่าห้าล้านคนในแต่ละปีอีกด้วย

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของแอฟริกาใต้

อุสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในแอฟริกาใต้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้มีการพัฒนา แล้วเนื่องจากความพร้อมทั้งในด้านแหล่งวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเพชร ทองคำ แพลตตินั่ม เงิน และหินมีค่าต่างๆรวมถึงบุคลากรที่มีความชำนาญการด้านเทคนิคและการออกแบบ และแรงงานที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการผลิตที่มีตั้งแต่สินค้าทีได้รับการออกแบบพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า จนถึงการผลิตเป็นจำนวนมากในเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะตั้งอยู่ตามเมืองหลักใหญ่ๆในรัฐ Gauteng , Western Cape และ Kwazulu Natal

การผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเครื่องประดับในแอฟริกาใต้ประกอบด้วย การตัด การเจียรนัย การผลิตและ การออกแบบ และการจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการตัดเพชรที่มีประสิทธิภาพ และความชำนาญตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประมาณว่ามีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ 350 ราย ครอบคลุมตั้งแต่ร้านขนาดเล็กจนถึงบริษัทโรงงานที่มีแรงงานเป็นร้อยๆคน นอกจากนี้นักออกแบบ หรือ ชิ้นงานของเครื่องประดับจากแอฟริกาใต้มักได้รับรางวัลระดับนานาชาติอยู่เนืองๆถึงความมีแนวคิดสร้างสรรค์ และ ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ขณะนี้มีผู้ค้าและกระจายเพชร (Central Selling Organization (CSO) Sight holders) ในแอฟริกาใต้จำนวน 18 แห่ง และมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตัดเพชรจำนวน 200 ราย

ภาวะตลาด

ประเภทของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาดมาก ได้แก่ เครื่องประดับที่ทำจากทอง 9K แต่สำหรับกลุ่มบริโภคชั้นสูงจะนิยมเครื่องประดับที่มีคุณภาพ และรูปแบบที่โดดเด่นและมักต้องการเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ หรือ ทองคำขาว 18K และ แพลตตินั่ม นอกจากสินค้าเครื่องประดับ เงินก็เป็นที่นิยมแพร่หลายและสินค้าเครื่องเงินจากไทย นับได้ว่ามีลู่ทางและโอกาสสูง โดยเฉพาะ ปัจจุบันรูปแบบสไตล์ Bohemian เป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้บริโภคสตรี ส่วนสินค้าเครื่องประดับเทียมที่ทำเลียนแบบเครื่องประดับมีค่าก็เป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ไม่สูงมากนักด้วย

พฤติกรรมผู้บริโภค

ผู้บริโภคแอฟริกาใต้ชั้นกลางเป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคผิวดำที่มีการขยายตัวสูงและปัจจุบันมีระดับรายได้มากขึ้น สำหรับกลุ่มผู้บริโภครายได้ระดับกลางมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการสินค้าที่มีระดับ และต้องการยกระดับสถานะทางสัมคมของตนให้ทัดเทียมผู้อื่นผ่านการใช้สินค้า รวมถึงเครื่องประดับด้วยที่จะแสดงให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้เห็นตามกระแสความนิยมของตลาด และรสนิยมที่มีต่อสินค้าแบรนด์เนมดังๆตามกำลังที่จะสามารถหาซื้อได้ ส่วนสินค้าเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย ที่สมัยก่อนไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายยกเว้นเครื่องประดับที่ใช้ในพิธีการแต่งงานเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่มีความคิดว่าเครื่องประดับนั้นเหมาะกับสตรีเท่านั้น แต่ปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยจะเห็นว่าผู้ชายก็สามารถใส่เครื่องประดับได้และเครื่องประดับที่ทำจาก Stainless Steel เป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชายในขณะนี้ แต่สำหรับเครื่องประดับชายที่ใช้ในพิธีแต่งงานก็ยังคงเป็นทองคำ แพลตตินั่ม ตามประเพณีนิยมดั้งเดิม และโดยทั่วไป เครื่องประดับนิยมซื้อหาเพื่อมอบกัน และสำหรับตัวเองในโอกาสที่เกี่ยวกับความโรแมนติก เช่น การแต่งงาน การหมั้น วันครบรอบการแต่งงาน หรือ ในโอกาสแห่งความรัก เป็นต้น แต่สำหรับผู้หญิงที่มีรายได้สูงจะซื้อหาสินค้าเครื่องประดับตามความชอบใจหากพบว่าถูกใจแล้วก็จะซื้อเป็นเจ้าของได้โดยไม่จำกัดเวลาหรือโอกาส แนวโน้มรูปแบบความนิยมสินค้าเครื่องประดับในตลาดแอฟริกาใต้ กล่าวคือมีการผสมผสานกันระหว่างวัสดุไม้กับโลหะทองหรือเงิน หินสีหลากหลายก็ได้รับความนิยมโดยเฉพาะความหลากสีของหินมีค่ารวมถึงเพชรต่างสีอื่นๆด้วย การใช้สีของวัสดุผสมผสานกันอย่างมีคลาสสิคโดยเฉพาะทองคำ กับทองคำขาว นอกจากนี้ไข่มุกที่เดิมมักเป็นเครื่องประดับที่ร้อยเป็นสร้อยสำหรับแขวนได้มีการผสมผสานร่วมกับหินสีมีค่าอื่นๆเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และตื่นเต้นนอกเหนือจากที่เป็นรูปแบบ เดิมๆ รวมถึงลักษณะของเครื่องประดับที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเดิมๆอีกด้วย18 กรกฎาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ