โอกาสและลู่ทางธุรกิจก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างในโมซัมบิก

เคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส และเมื่อได้รับเอกราชเมื่อ ปี ค.ศ 1975 จึงได้นำระบบสังคมนิยมในการปกครอง ต่อมาในปี ค.ศ.1987 ประเทศโมซัมบิก ต้องเข้าสู่โครงการของ World Bank และ IMF ทำให้เริ่มเปิดประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามโมซัมบิกประสบปัญหาทางการเมืองภายในตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราช มีการสู้รบกันเองที่นานถึง16ปี จนกระทั่งปี ค.ศ 1992 จึงได้ยุติลง และได้มีการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1994 จนในปี ค.ศ. 1996 จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือจักรภพ ปัจจุบันโมซัมบิกเป็นเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงประเทศหนึ่งในภูมิภาค มีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่แก้ไข เน้นการแก้ไขปัญหายากจน จึงทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพ และปรับปรุงด้านสาธารณะให้ดีขึ้น ในส่วนของนโยบายด้านการคลัง รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในโครงการบรรเทาความยากจนและพัฒนาประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากภาคบริการและอุตสาหกรรมได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ ซีเมนต์ แก้ว ยาสูบ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้นโยบายควบคุมปัญหาภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและมีหลักประกัน ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านโรงแรม รีสอร์ต ขณะนี้มีประชากร 20.4 ล้านคน (ปี ค.ศ. 2008) และใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ อัตราเงินเฟ้อ 9.4% (ค.ศ. 2008) อัตราการว่างงาน 25.4% (ค.ศ 2007) และโดยเฉพาะในช่วง ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวด้านการก่อสร้างรีสอร์ต ตามเมืองริมทะเลหลายแห่ง แต่เป็นโครงการขนาดไม่ใหญ่มากนัก ส่วนใหญ่โครงการก่อสร้างขนาดเล็กดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายในประเทศ และจากแอฟริกาใต้ นอกจากนี้การขยายตัวด้านการก่อสร้างด้านที่พักอาศัยศูนย์การค้า และอาคารหน่วยงานราชการที่เมืองหลวง ทั้งนี้หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น บริษัทก่อสร้างข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จากประเทศโปรตุเกส แอฟริกาใต้ จะเป็นผู้ได้รับการประมูลให้ก่อสร้างโครงการนั้นๆ รวมถึงจีนที่เข้าไปก่อสร้างและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในโมซัมบิก เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน ส่วนช่องทางการจำหน่ายโดยทั่วไปยังเป็นรูปแบบดั้งเดิม

ธุรกิจก่อสร้างและสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีลู่ทางและศักยภาพสูงในตลาดโมซัมบิก

ได้แก่ ชีเมนต์ เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ โครงสร้างเหล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ วัสดุไม้ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องและวัสดุปูพื้น

ขั้นตอนกฎระเบียบของโมซัมบิก

มีความใกล้ชิดกับโปรตุเกส และกฎระเบียบต่างๆใช้แนวทางจากประเทศโปรตุเกสเป็นต้นแบบ รวมถึงกฎข้อบังคับที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Inspection (PSI)) สำหรับสินค้าที่มีการนำเข้าส่วนใหญ่โดยบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้าในประเทศต้นทาง ยกเว้นสินค้าบางประเภท เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ผลิตภัณฑ์อาหารสด ที่ไม่ต้องดำเนินขั้นตอนดังกล่าว และหากสินค้าที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบก่อนการส่งออก ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผู้นำเข้าจะต้องให้มีการตรวจสอบที่ปลายทาง (Post Shipment Inspection) โดยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผู้นำเข้าจะต้องรับภาระรวมค่าปรับด้วย ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าด้วย18 กรกฎาคม 2556

Back to the list

สาระน่ารู้อื่น ๆ