รัฐบาล สปป. ลาว คาดโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน จะเสร็จเร็วกว่ากำหนด
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวและรัฐบาลจีน โดยรัฐบาล สปป. ลาว 
ได้ถือหุ้นในโครงการฯ ร้อยละ 30 และรัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ 70 โครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างทางรถในแขวงบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 
แขวงอุดมไซย แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 414,332 กิโลเมตร และมีสถานีรถไฟทั้งหมด 32 สถานี 
โดยทางรถไฟดังกล่าวจะรองรับรถไฟฟ้าความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลงทุนโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 33.7 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่คาดไว้ร้อยละ 4 และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2021 

ภายหลังการประชุมสื่อมวลชนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation Media Summit) ซึ่ง สปป. ลาว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
ผู้จัดการประชุมฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน ในระยะที่ 6 (เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ – นครหลวงเวียงจันทน์)  
และได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากประเทศต่างๆ รับทราบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ สปป. ลาว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
ของประเทศจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ได้

6 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ BIC : Laos


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน