สปป.ลาวได้ดุลการค้าสองปีช้อน
ในปีที่ผ่านมา การค้ากับต่างประเทศของสปป.ลาว มีมูลค่ากว่า 9.345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสปป.ลาวได้ดุลการค้ากว่า 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่ามูลค่าการค้ากับต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.993 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ 


กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า รายงานว่า การค้ากับต่างประเทศของ สปป.ลาว ในปี 2560 มีมูลค่ากว่า 9.345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันเนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากว่า 4.803 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.4 ส่งผลให้ สปป.ลาว ได้ดุลการค้ากว่า 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่สปป.ลาวได้ดุลการค้าดังกล่าว 


ในปีนี้ สปป.ลาวได้ตั้งเป้าการค้ากับต่างประเทศไว้เพิ่มขึ้นเป็น 9.993 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันการส่งออกไปต่างประเทศได้ตามเป้าที่วางไว้และลดการนำเข้าสินค้าได้จะทำให้ สปป.ลาวได้ดุลการค้าเป็นปีที่ 3 ติดต่อต่อกัน สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า แร่ธาตุ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้ากสิกรรม อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้ากสิกรรมกลับลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากมาตฐานการผลิตที่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 


ที่มา: เว็บไซต์laopost,วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
เข้าถึงได้จาก:https://laopost.com/2018/02/22/99551

23 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์ BIC : Laos


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน