ลาว - ไทย เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือส่งเสริมการค้า การลงทุน
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน ได้เยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 ตามคำเชิญของนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแห่ง สปป.ลาว

โดยวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ได้มีการหารือร่วม 2 ฝ่าย ที่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับการเป็นคู่มิตรการพัฒนาแบบยั่งยืน และการส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยประเทศไทยพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของ สปป. ลาว และร่วมนำพา สปป. ลาว ให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2563

นอกจากนี้ สองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ รวมทั้งขยายความเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการขนส่งข้ามแดน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากจุดผ่านแดนมุกดาหาร - สะหวันนะเขตเป็นลำดับแรก เพื่อให้สามารถเปิดใช้พื้นที่ควบคุมร่วมกัน (common control area) ภายในปี 2560

ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 ระหว่าง จ.บึงกาฬ – แขวงบอลิคำไซ สำหรับด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการปริมาณการค้าให้สูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 โดยนำกลไกของภาครัฐและเอกชนมาปรับใช้ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยนับเป็นประเทศคู่ค้าของ สปป. ลาว มาเป็นระยะเวลา 40 ปี และมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2553 – 2554) เพิ่มเป็น 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2558 – 2559)

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สปป. ลาวและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพลังงานของ สปป. ลาว ส่วนการเดินทางเข้า – ออกของประชาชน 2 ประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันสร้างแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน ภายใต้แนวคิด 2 ประเทศ 1 จุดหมายปลายทาง (Two Countries, One Destination) โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ นำไปหารือในขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ดี การหารือครั้งนี้ดำเนินไปด้วยบรรยาการแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน จึงทำให้การหารือสำเร็จไปด้วยดี อันจะเป็นการผลักดันสายสัมพันธ์คู่มิตรทางการค้าที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสารประเทศลาว ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ BIC : Laos


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน