ธนาคารโลกจัดอันดับ Doing Business 2016 อันดับประเทศที่ง่ายต่อการเข้าไปทำธุรกิจ
ตามที่ธนาคารโลกได้จัดอันดับประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เนื่องจากมีนัยทางการเมืองน้อยที่สุด และผลที่ได้จากการประเมินมีส่วนช่วยต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ หากผลประเมินออกมาดี การตัดสินใจก็จะง่ายขึ้น

ที่มา : http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7182&filename=index
9 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ BIC : Laos


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน