ร่วมพบปะรับฟังการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้านเกษตรโรงเรือน และเกษตรอินทรีย์ กับผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ สิงหาคม ศกนี้
ร่วมพบปะรับฟังการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้                      ด้านเกษตรโรงเรือน และเกษตรอินทรีย์ กับผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ สิงหาคม ศกนี้
        โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชโรงเรือน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระหว่างประเทศในหัวข้อ “การเผยแพร่องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเนเธอร์แลนด์ ในด้านการปลูกพืชโรงเรือน และเกษตรอินทรีย์” (Agricultural Innovation: Learning from the Netherlands’ Best Practice and Expertise on Green House and Organic Farming) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

        ในโอกาสที่คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรโรงเรือน เกษตรอินทรีย์ และการจัดการฟาร์มจะเดินทางมาประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางและยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรกับไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาฯ ซึ่งมุ่งให้เกิดการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรของไทย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาสอดแทรกในสายการผลิต เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคความท้าทายของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ แมลงศัตรูพืช และความจำกัดด้านที่ดิน รวมทั้งส่งเสริมกลุ่ม Smart Farmer ให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรในเอเชียอาคเนย์

        ภายในงานสัมมนาฯ ท่านจะได้รับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ด้านการเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชโรงเรือนส่งตรงจากเนเธอร์แลนด์ ประเทศซึ่งมีภาคเกษตรและอาหารที่เข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเลิศ สามารถนำพาประเทศให้ก้าวเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ ๒ ของโลก รองจากสหรัฐฯ ที่มีพื้นที่เกษตรมากกว่าเนเธอร์แลนด์ถึง ๒๙๖ เท่า
      
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ได้แก่

        - นาย Martinus A. Beek ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ เกษตรพืชสวน (พืชผักและดอกไม้) และอดีตผู้อำนวยการแผนกพันธุ์พืชที่มหาวิทยาลัย Wageningen University and Research Center มหาวิทยาลัยด้านเกษตรอันดับ ๑ ของโลกในปี ๒๕๕๙ จัดโดย QS World University Ranking

        - นาย Anthonius E.M. Van Vilsteren ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอินทรีย์ (การสร้างมูลค่าเพิ่มในผักอินทรีย์) อดีตประธานกลุ่มสหกรณ์ Nautilus (องค์กรที่ดูแลการตลาดพืชอินทรีย์ในเนเธอร์แลนด์)

        - นาย Hendrikus L.M. Surminski ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรประเภทผักและผลไม้ และอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท Nedalpac (บริษัทด้านการนำเข้า-ส่งออกพืชผักชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพ การจัดการหลังเก็บเกี่ยว ระบบการขนส่ง และอื่นๆ)
       
        - นาย Frank Hollaar ผู้จัดการบริษัท Demokwekerijk Westland ซึ่งจัดตั้งโรงเรือนสาธิตและฝึกอบรมด้านการปลูกพืชเรือนกระจกในเนเธอร์แลนด์ และประสงค์จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตในประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมงานด้านล่าง และส่งกลับมาที่อีเมล์ interecon02@mfa.go.th
โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๓๖ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙17 สิงหาคม 2559


Back to the list

กิจกรรมสำหรับท่าน